Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 6

?Wanem Profet Tok i Talemaot Mesaea?

PROFET TOK

“Yu, O Betlehem Efrata, . . . bambae wan man i kamaot long yu long nem blong mi, blong i kam wan rula long Isrel.”

Maeka 5:2

PROFET TOK HEM I KAMTRU

“Jisas i bon long Betlehem long Judia, long taem ya we Herod i king. Nao biaen !luk! sam man blong lukluk ol sta blong talemaot fiuja, oli aot long ol kantri long Is, oli kam long Jerusalem.”

Matiu 2:1

PROFET TOK

“Oli seraot ol klos blong mi long olgeta, mo oli sakem ol spesel ston from klos blong mi.”

Ol Sam 22:18

PROFET TOK HEM I KAMTRU

“Nao taem ol soldia oli nilim Jisas long pos finis, oli tekem ol klos blong hem mo oli seraotem i go long fo haf . . . Be klos ya i no gat joen long hem, from we oli wokem long wan pis kaliko nomo, i stat antap kasem daon. Nao oli stap taltalem long olgeta se: ‘Yumi no mas terem kaliko ya, be i gud yumi sakem ol spesel ston blong luk se hu bambae i tekem.’”

Jon 19:23, 24

PROFET TOK

“Hem i stap lukaot gud long ol bun blong hem, i no gat wan long olgeta i brok.”

Ol Sam 34:2

PROFET TOK HEM I KAMTRU

“Taem oli kam long Jisas, oli luk se hem i ded finis, ale oli no brekem leg blong hem.”

Jon 19:33

PROFET TOK

“Oli sperem hem from ol rong blong yumi.”

Aesea 53:5

PROFET TOK HEM I KAMTRU

“Wan long ol soldia ya i sperem saed blong hem wetem wan spia, nao wantaem nomo blad mo wota i kamaot.”

Jon 19:34

PROFET TOK

“Oli givim pei blong mi, 30 silva mane.”

Sekaraea 11:12, 13

PROFET TOK HEM I KAMTRU

“Nao wan long ol twelef aposol we nem blong hem Judas Iskariot, hem i go luk ol jif pris, mo i talem se: ‘Sipos mi letem hem i go long han blong yufala, ?bambae yufala i givim wanem long mi?’ Nao oli talem se bambae oli givim 30 silva mane.”

Matiu 26:14, 15; 27:5