Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Wanem Save i Stap Long Baebol?

?OLSEM WANEM BLONG FAENEM OL VAS LONG BAEBOL?

I gat 66 smol buk long Baebol. Hem i seraot long tu haf: Hibru-Arameik Haf (“Oltesteman”) mo Grik Haf (“Niutesteman”). Evri buk blong Baebol i seraot i go long ol japta mo ol vas. Taem oli raetem wan vas blong Baebol, fas namba afta long nem hem i japta, mo nekis namba hem i vas. Olsem nao, sipos yu luk “Jenesis 1:1” hemia i min se buk blong Jenesis, japta 1, vas 1.