Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 20

?Olsem Wanem Baebol Riding i Save Givhan Long Yu?

ANSA LONG OL KWESTIN YA TAEM YU STAP RID:

?Save ya i tijim mi long wanem fasin blong Jehova God?

?Ol vas ya oli joen olsem wanem wetem mesej blong Baebol?

?Mi save folem save ya olsem wanem?

?Mi save yusum ol vas ya olsem wanem blong halpem narafala?

“Tok blong yu hem i laet blong leg blong mi, mo hem i laet we i saenem rod blong mi.”

Ol Sam 119:105