Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 9

?From Wanem Ol Man Oli Kasem Trabol?

“I no oltaem we ol nambawan man blong resis oli winim resis, mo i no oltaem we ol strong man blong faet oli winim faet, mo i no oltaem we ol waes man oli gat kakae, mo i no oltaem we ol man we oli gat hed oli gat ol rij samting, mo i no oltaem we olgeta we oli gat save oli stap win long evri samting, from we taem mo samting we i hapen we man i no tingbaot, i stap kasem olgeta evriwan.”

Prija 9:11

“Wan man nomo i mekem se sin i kam long wol, mo ded i kamaot from sin. Mo ded i kasem olgeta man from we olgeta evriwan oli mekem sin.”

Rom 5:12

“From samting ya nao, Pikinini blong God i kam long klia ples blong brekemdaon ol wok blong Devel.”

1 Jon 3:8

“Fulwol i stap long paoa blong man ya we i rabis.”

1 Jon 5:19