Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

A7-H

Ol Impoten Samting Long Laef Blong Jisas Long Wol—Laswan Minista Wok Blong Jisas Long Jerusalem (Pat 2)

YIA

PLES

SAMTING WE I HAPEN

MATIU

MAK

LUK

JON

14 Nisan

Jerusalem

Jisas i soem se Judas bae i salem hem, mo i sanemaot hem

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Stanemap Kakae Blong Masta (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Talem se Pita bae i giaman mo ol aposol bae oli ronwe

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Promes se bae i sanem helpa; parabol blong rop blong grep; mas lavlavem olgeta; las prea wetem ol aposol

     

14:1–17:26

Getsemane

Harem nogud bitim mak long garen; go long han blong ol enemi mo oli arestem hem

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Anas i askem kwestin; Kaeafas i jajem hem long Sanhedrin; Pita i talem se i no save hem

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judas i hangem nek blong hem (Wok 1:18, 19)

27:3-10

     

Long fored blong Paelat, biaen Herod, mo Paelat bakegen

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Paelat i traem mekem hem i gofri be oli askem Barabas; oli jajem hem se i mas ded long pos

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(maet 3:00 p.m., Fraede)

Golgota

Ded long pos

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Tekemaot bodi long pos mo putum long tomb

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Nisan

Jerusalem

Ol pris mo ol Farisi oli putum stamp long tomb mo putum wan gad

27:62-66

     

16 Nisan

Jerusalem mo raonabaot; Emeas

Jisas i laef bakegen; kamtru 5 taem long ol disaepol

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Afta 16 Nisan

Jerusalem; Galili

Kamtru plante taem long ol disaepol (1Ko 15:5-7; Wok 1:3-8); givim instraksen; mas pulum ol man oli kam disaepol

28:16-20

   

20:26–21:25

25 Iya

Hil Blong Ol Oliftri, klosap long Betani

Jisas i go long heven, 40 dei afta we i laef bakegen (Wok 1:9-12)

   

24:50-53