Go long ol haf insaed long hem

Ol Haf We Oli Kamaot Oltaem

Yu save ridim ol haf we oli tokbaot Baebol, ol gudfala advaes blong hem, mo wok blong ol Witnes blong Jehova. Yu save jusum wan lanwis long bokis blong ol lanwis blong luk ol haf we i stap long lanwis ya.

 

!LUKAOT GUD OLTAEM!

?From Wanem Politik i Seraotem Ol Man? ?Baebol i Talem Wanem?

Ol man raon long wol oli stap seraot moa from politik. Baebol i tokbaot rod blong winim problem ya, hemia wan lida we i save mekem ol man oli joen gud.

!LUKAOT GUD OLTAEM!

?From Wanem Politik i Seraotem Ol Man? ?Baebol i Talem Wanem?

Ol man raon long wol oli stap seraot moa from politik. Baebol i tokbaot rod blong winim problem ya, hemia wan lida we i save mekem ol man oli joen gud.