Go long ol haf insaed long hem

Ol Haf We Oli Kamaot Oltaem

Yu save ridim ol haf we oli tokbaot Baebol, ol gudfala advaes blong hem, mo wok blong ol Witnes blong Jehova. Yu save jusum wan lanwis long bokis blong ol lanwis blong luk ol haf we i stap long lanwis ya.

 

OLSEM WANEM OLI YUSUM PRESEN MANE BLONG YU

Ol Singsing We Oli Pulum Yumi i Kam Klosap Long God

?I gat wan original singsing we yu yu laekem tumas? ?Yu wantem save olsem wanem oli bin wokem singsing ya?

OLSEM WANEM OLI YUSUM PRESEN MANE BLONG YU

Ol Singsing We Oli Pulum Yumi i Kam Klosap Long God

?I gat wan original singsing we yu yu laekem tumas? ?Yu wantem save olsem wanem oli bin wokem singsing ya?