Go long ol haf insaed long hem

Ol Haf We Oli Kamaot Oltaem

Yu save ridim ol haf we oli tokbaot Baebol, ol gudfala advaes blong hem, mo wok blong ol Witnes blong Jehova. Yu save jusum wan lanwis long bokis blong ol lanwis blong luk ol haf we i stap long lanwis ya.

 

BAEBOL I JENISIM LAEF BLONG MAN

“Fasin Blong Brekem Loa Mo Lavem Mane i Mekem Mi Mi Harem Nogud Tumas”

Taem Artan i kamaot long kalabus, hem i kasem save se samting we Baebol i talem long saed blong lavem mane, i tru tumas.

BAEBOL I JENISIM LAEF BLONG MAN

“Fasin Blong Brekem Loa Mo Lavem Mane i Mekem Mi Mi Harem Nogud Tumas”

Taem Artan i kamaot long kalabus, hem i kasem save se samting we Baebol i talem long saed blong lavem mane, i tru tumas.