Go long ol haf insaed long hem

Ekspiriens Blong Ol Witnes Blong Jehova

Ol Witnes blong Jehova oli mekem bes blong olgeta blong letem Tok blong God, Baebol, i lidim ol tingting, toktok, mo aksen blong olgeta. Oli lanem se hemia i save gat paoa long laef blong olgeta mo laef blong ol man raonabaot long olgeta.

OL EKSPIRIENS

Wan Pasta i Faenem Ansa Blong Ol Kwestin Blong Hem

Afta we boe blong wan pasta i ded, pasta ya mo waef blong hem i krae bigwan. Be smoltaem biaen tufala i faenem ansa blong ol kwestin long saed blong ded.

OL EKSPIRIENS

Wan Pasta i Faenem Ansa Blong Ol Kwestin Blong Hem

Afta we boe blong wan pasta i ded, pasta ya mo waef blong hem i krae bigwan. Be smoltaem biaen tufala i faenem ansa blong ol kwestin long saed blong ded.