Go long ol haf insaed long hem

Ekspiriens Blong Ol Witnes Blong Jehova

Ol Witnes blong Jehova oli mekem bes blong olgeta blong letem Tok blong God, Baebol, i lidim ol tingting, toktok, mo aksen blong olgeta. Oli lanem se hemia i save gat paoa long laef blong olgeta mo laef blong ol man raonabaot long olgeta.

OL EKSPIRIENS

Oli Rere Blong Mekem Moa Wok—Long Bulgaria

?Wanem sam samting we i had taem man i muv i go long narafala kantri blong prij?

OL EKSPIRIENS

Oli Rere Blong Mekem Moa Wok—Long Bulgaria

?Wanem sam samting we i had taem man i muv i go long narafala kantri blong prij?