Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

!Wok Blong God i Meresin Blong Hem!

!Wok Blong God i Meresin Blong Hem!

Tu brata we tufala i paenia long Kenya, tufala i stap prij. Ale, wan man i singaot tufala i go insaed long haos blong hem. Taem tufala i go insaed, tufala i sapraes blong luk man ya. Hem i stap ledaon long bed blong hem. Bodi blong hem i smol mo ol han blong hem oli sot. Tufala brata ya i tokbaot promes blong God long hem se: “Olgeta we leg blong olgeta i nogud, bambae leg blong olgeta i kam gud bakegen, nao oli jamjam olbaot, oli danis.” Taem man ya i harem promes ya, hem i smael bigwan.—Aes. 35:6.

Nem blong man ya Onesmus. Tufala paenia ya tufala i faenemaot se Onesmus i bon wetem sik blong bun (osteogenesis imperfecta). Ol bun blong hem oli sofsof tumas, mekem se taem wan samting i bangem, oli save brok isi nomo. I no gat wan meresin no wan tritmen we i stret long sik ya. From samting ya, Onesmus i save se bambae hem i spenem ful laef blong hem blong harem nogud. Mo hem i save tu se bambae hem i stap long wiljea oltaem nomo.

Biaen, Onesmus i stadi Baebol. Hem i wantem go long ol Kristin miting, be mama blong hem i agensem hem, from we hem i fraet se bambae Onesmus i harem nogud moa long bodi blong hem. Ale ol brata oli rikodem ol miting, mo Onesmus i save lesin long olgeta, taem hem i stap long haos blong hem. Afta we Onesmus i stadi blong faef manis, hem i mekem desisen blong go long ol miting, nating se i no isi long hem.

?Olsem wanem? ?Taem Onesmus i go long ol miting, hem i harem nogud moa? Nogat, samting we i kamaot i defren olgeta. Onesmus i talem se: “Taem mi stap long ol miting, mi no harem se bodi blong mi i soa tumas.” Hem i ting se hem i harem gud from we hem i faenem wan niufala skul. Taem mama blong hem i luk se Onesmus i no moa harem nogud olsem fastaem, hem tu i wantem stadi Baebol. Hem i talem se: “Wok blong God i meresin blong boe blong mi.”

I no longtaem biaen, Onesmus i kam wan pablisa we i no baptaes. Mo smoltaem afta, hem i baptaes, mo naoia hem i wan man blong givhan. Hem i no save wokbaot mo wan long tufala han blong hem i nogud. Nating se i olsem, hem i wantem tumas blong mekem wok blong Jehova, olsem we hem i naf blong mekem. Hem i wantem mekem wok blong haftaem paenia, be hem i fraet blong fulumap pepa blong haftaem paenia. ?From wanem hem i fraet? Hemia from we hem i save se bambae hem i dipen long narafala blong oli pusum hem long wiljea. Taem hem i talemaot tingting blong hem long ol narafala long kongregesen, olgeta oli promes se bambae oli sapotem hem. Mo ol brata oli mekem olsem, oli givhan long Onesmus blong hem i mekem wok blong haftaem paenia.

Biaen, Onesmus i wantem tumas blong mekem wok blong fultaem paenia, be hem i fraet bakegen from we hem i no wantem mekem ol narafala oli hadwok blong pusum hem long wiljea. Be wan dei, hem i ridim vas blong dei mo vas ya i leftemap tingting blong hem. Vas ya hemia Ol Sam 34:8 we i talem se: “Yufala i traem trastem [Jehova]. Bambae yufala i faenemaot we hem i tru.” Onesmus i tingting dip long vas ya, mo biaen, hem i mekem desisen blong kam wan fultaem paenia. Naoia, hem i stap prij fo dei long wan wik, mo hem i gat sam Baebol stadi we oli stap gohed gud. Long 2010, hem i go long Skul Blong Paenia. !Onesmus i glad tumas blong luk se wan long ol tija blong hem, hem i wan long tufala brata we i bin prij long hem fastaem!

Bambae i no longtaem, Onesmus i gat 40 yia blong hem. Papa mo mama blong hem tufala i ded finis, be ol brata mo sista long kongregesen oli givhan long hem. Oli givim samting we hem i nidim long laef. Hem i glad tumas mo hem i talem tangkiu from ol blesing we hem i stap kasem. Mo hem i wantem tumas blong luk dei ya we “bambae i no moa gat man olbaot long kantri ya we i save talem se hem i sik.”—Aes. 33:24.