Go long ol haf insaed long hem

!“TRAEHAD BLONG GAT PIS”!

Bigfala Asembli Blong Ol Witnes Blong Jehova 2022

Mifala i invaetem yu blong wajem bigfala asembli blong ol Witnes blong Jehova we i gohed blong tri dei.

From COVID-19 pandemik, asembli long yia ya bambae i kamaot long websaet ya jw.org. Bambae ol haf blong hem oli kamaot long Julae mo Ogis.

Program i Fri. I No Nidim Blong Login o Rejista

Sam Bigfala Samting Long Program

Program Blong Fraede: Lanem olsem wanem lav i save lidim yu blong gat pis long tingting mo gat pis wetem ol narafala. Luk from wanem oli tokbaot ol advaes we Baebol i givim long olgeta we oli mared, ol perens, mo ol pikinini se i olsem “wan map we i soem rod blong lidim ol famle blong oli gat pis.”

Program Blong Sarede: ?I posibol blong gat pis sipos yu safa from wan sik, problem blong ekonomi, naturol disasta, o sam narafala hadtaem? Wajem wan video blong leftemap tingting we i soem samting we ol Witnes raon long wol oli mekem blong oli save gat pis.

Program Blong Sande: ?I tru se yumi save kam fren blong God? ?Frensip blong yumi wetem God i kamaot olsem nomo, o yumi mas mekem sam samting blong frengud wetem hem? Yu save harem ansa blong ol kwestin ya long wan tok we i stanap long Baebol, hemia se “?I Posibol Blong Fren Gud Wetem God?”

Yu save luk ful program mo wajem wan video long saed blong ol asembli.