Go long ol haf insaed long hem

‘Soemaot Longfala Tingting’

Bigfala Asembli Blong Ol Witnes Blong Jehova 2023

Mifala i glad blong singaot yu yu kam long wan asembli blong tri dei, we ol Witnes blong Jehova oli holem long yia ya.

Yu no pem blong go insaed • I no gat kleksin

Sam Bigfala Samting Long Program

Fraede: Lanem olsem wanem longfala tingting i save halpem yu blong kasem ol mak blong yu.

Sarede: ?Olsem wanem longfala tingting i save halpem yu blong frengud moa wetem ol famle mo fren blong yu?

Sande: Sipos yu prea long God blong i halpem yu, ?bambae hem i mekem? Yu save harem ansa blong kwestin ya long tok we i stanap long Baebol, “?Bambae God i Tekem Aksen Long Bihaf Blong Yu?”

Wajem ol video ya long saed blong asembli blong yia ya

?Wanem i Stap Hapen Long Ol Asembli Blong Mifala?

Faenemaot samting we i hapen long asembli blong ol Witnes blong Jehova.

Bigfala Asembli Blong Ol Witnes Blong Jehova 2023: ‘Soemaot Longfala Tingting’

?From wanem stamba tok blong asembli ya i stret long yumi tede?

Wan Smol Haf Blong Drama: “Yu Putum Ol Samting Long Laef Blong Yu Long Han Blong Jehova”

Amani mo famle blong hem oli mas ronwe blong sevem laef blong olgeta. ?Bambae oli dipen long prapa paoa blong olgeta, o bambae oli lukluk i go long God blong i protektem olgeta?