Go long ol haf insaed long hem

‘!Talemaot Gud Nius!’

Bigfala Asembli Blong Ol Witnes Blong Jehova 2024

Yu no pem blong go insaed I no gat kleksin

Sam Bigfala Samting Long Program

Fraede: Lanem from wanem yumi save trastem se gud nius long saed blong Jisas we i stap long ol Gospel i tru. Faenemaot olsem wanem ol stori ya long saed blong Jisas oli save givhan long yumi tede.

Sarede: ?Wanem sam profet tok blong Baebol we oli tokbaot ol samting we bambae oli hapen long taem we Jisas i bon mo i wan pikinini? ?Ol profet tok ya oli rili kamtru?

Sande: ?From wanem plante milian man tede oli no fraet taem ol samting long wol i stap kam moa nogud? Yu save harem ansa we Baebol givim, long tok ya we i se: “?From Wanem Yumi No Fraet Long Ol Rabis Nius?”

Drama

Laef Stori Blong Jisas: Episod 1

Prapa Laet We i Kam Long Wol

Afta we God i mekem wan merikel blong Jisas i bon long wol, i gat plante moa samting we i hapen long hem. Taem hem i smol, ol perens blong hem oli tekem hem i go long Ijip blong ronwe long wan king we i wantem kilim hem i ded. Sam yia biaen, fasin blong hem blong toktok i mekem ol tija we oli gat hae save oli sapraes tumas. Yu save wajem ol stori ya mo plante moa samting, long Pat 1 mo 2 blong episod ya, we bambae yumi luk long Fraede mo Sarede.

Wajem ol video ya long saed blong asembli blong yia ya

?Wanem i Stap Hapen Long Ol Asembli Blong Mifala?

Faenemaot samting we i stap hapen long ol asembli blong ol Witnes blong Jehova.

Bigfala Asembli Blong Ol Witnes Blong Jehova 2024: ‘!Talemaot Gud Nius!’

Faenemaot samting we bambae yumi luk long asembli blong yia ya.

Sot Video Blong Drama: Laef Stori Blong Jisas

Plante man oli save se God i mekem wan merikel blong Jisas i bon long wol. ?Be wanem sam samting we i hapen bifo mo afta long merikel ya?