Go long ol haf insaed long hem

Ol Drama

Daonlodem ol stori blong Baebol we yu save lesin long hem. Samting ya bambae i givhan long yu blong yu save ol man we Baebol i tokbaot olgeta, mo ol samting we i bin hapen long laef blong olgeta.

 

Sore, i no gat yet long lanwis ya.

Sam samting we yu save ridim long lanwis ya: