Go long ol haf insaed long hem

Baebol

Stretwan

?Baebol Hem i Wanem?

Stat blong faenemaot mesej blong God we bambae yu harem gud tumas long hem, hemia tok blong God.

?I Tru Se Ol Save Blong Baebol Oli Kamaot Long God?

Plante man we oli raetem Baebol, oli tokbaot God long ol samting we oli raetem. ?From wanem?

?I Tru Se Moses Nao i Raetem Baebol?

Moses tu i joen blong raetem Baebol. ?I gat hamas man oli raetem Baebol?

?Hu i Raetem Baebol?

God i lidim ol man blong oli raetem Baebol. ?Olsem wanem yumi save bilif long samting ya?

?Ol Man Oli Bin Jenisim Mesej Blong Baebol?

From we Baebol i wan olfala buk, ?olsem wanem yumi save sua se mesej blong hem i stapgud kasem tede?

?God i Stat Wetaem Blong Krietem Yunives?

Blong ansa, yumi mas kasem save olsem wanem Jenesis i yusum tok ya “stat” mo “dei.”

?Baebol i Laenap Wetem Sayens?

?I gat sam save blong saentis we i no stret folem Baebol?

?Baebol i Talem Se Wol i Flat?

?Olfala buk ya i stret?

?I Tru Se Baebol i Wan Buk Blong Ol Waet Man?

?Ol man we oli raetem Baebol oli blong weples?

?Wetaem Ol Man Oli Raetem Ol Stori Blong Jisas?

?I tekem hamas taem, stat taem Jisas i ded go kasem taem we oli raetem ol Gospel?

Ridim Mo Kasem Save Long Baebol

?Yumi Mas Mekem Wanem Blong Kasem Save Long Baebol?

Nating se laef blong yu i olsem wanem, yu save kasem save mesej blong God long Baebol

?I Gat Sam Tok Long Baebol We Oli Agensem Olgeta?

Jekem ol tok long Baebol we i luk olsem se oli agensem olgeta, mo ol rul we yu save folem blong kasemsave mining blong olgeta.

?Tok Blong God Hem i Hu No Hem i Wanem?

Long Baebol i gat plante mining blong Tok ya.

?Wanem Ya Ol Tenkomanmen Blong God?

?God i givim ol loa ya long hu? ?Ol Kristin oli mas folem ol Tenkomanmen?

?Parabol Blong Gudfala Man Sameria i Tijim Yumi Long Wanem?

Jisas i yusum stori ya blong tijim ol man olsem wanem oli mas mekem long ol narafala, nomata wanem famle, kala, o kantri we oli kamaot long hem.

?Torah Hem i Wanem?

?Hu i raetem? ?I tru se ol tijing blong hem oli no save finis samtaem, mo ol man oli no mas fogetem?

Profet Tok Mo Mining

?Wanem Ya Wan Profet Tok?

?Ol profet tok oli tokbaot nomo ol samting we bambae oli kamtru long fiuja? No, i no oltaem.

?Ol Namba Long Baebol Oli Minim Wanem? ?Wok Blong Yusum Ol Namba Blong Talemaot Fiuja, i Kamaot Long Baebol?

Tingbaot eksampol blong sam mining blong ol namba long Baebol, mo faenemaot olsem wanem oli defren long wok blong talemaot fiuja wetem ol namba.

?Fasin Blong Baebol Blong Kaontem Ol Taem Mo Ol Yia, i Soemaot Wanem Long Saed Blong Yia 1914?

Profet tok blong ol “seven taem” we Daniel japta 4 i tokbaot i soemaot se rul blong man long ol taem ya bae i kam moa nogud.

Buk Blong Revelesen—?I Minim Wanem?

Buk ya hem wan i talem se olgeta we oli ridim, oli kasemsave, mo oli folem ol tok ya, bambae oli glad.

?Hu o Wanem i “Alfa Mo Omega”?

?From wanem taetel ya i stret?

?Wanem Ya Niufala Jerusalem?

?Olsem wanem taon ya i gat paoa long yu?

Wael Animol We i Gat Seven Hed Long Revelesen Japta 13, ?Hem i Minim Wanem?

Wael animol i gat otoriti, paoa, mo wan tron. ?Profet tok blong Baebol i soemaot wanem moa?

?Wael Animol We i Red We i Red Long Revelesen Japta 17 i Minim Wanem?

Sikis poen we i givhan blong luksave wael animol ya we i red we i red.

?666 i Minim Wanem?

Baebol i soemaot mining blong namba ya 666 mo mak blong wael anamol.

?Hu Ya Bigfala Babilon?

Baebol i talem se hem i wan prostitut mo wan taon.

?Lek Blong Faea i Minim Wanem? ?Hem i Sem Mak Long Hel o Gehena?

Jisas i gat “ki blong hel,” ?hemia i min se hem i gat ki blong lek blong faea tu?

?Hu Ya Rijman Mo Lasaros?

?Parabol blong Jisas i soemaot se ol gudfala man oli go long heven mo ol man nogud oli safa long helfaea?

En Blong Wol

?Wanem Saen Blong “Ol Las Dei,” o “En Blong Wol”?

Baebol i talemaot plante samting blong makemaot ol las dei, we bambae oli hapen evriwan wantaem.

?Baebol i Talemaot Finis Tingting Mo Fasin Blong Ol Man Tede?

Baebol i talem se fasin blong ol man bambae i kam mowas.

?Wanem Ya Taem Blong Bigfala Trabol?

Ol profet tok blong taem blong en oli tokbaot wan taem blong trabol we i bigwan moa i bitim ol taem bifo. ?Wanem bambae i hapen?

?Wanem Ya Faet Blong Amagedon?

Tok ya Amagedon i kamaot wan taem nomo long Baebol, be ful Baebol i tokbaot faet ya.

?Wol Bambae i Lus Samtaem?

Baebol i talemaot klia, tingting we God i gat long wol blong yumi.

En Blong Wol—?Bambae i Kam Wetaem?

?Baebol i talemaot wan stret taem?

?Kingdom Blong God Bambae i Mekem Wanem?

Luk samting we Kingdom blong God bambae i mekem taem i rulum wol ya.

Ol Man, Ol Ples, Mo Ol Samting

Ol Woman Long Baebol—?Yumi Save Lanem Wanem Long Stori Blong Olgeta?

Luk samting we i defren bitwin sam gudfala woman long Baebol mo ol narafala we oli foldaon long rabis fasin.

?Meri i Mama Blong God?

Baebol mo histri blong Kristin jos i givim wan klia ansa long saed blong bilif ya.

Meri—?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Hem?

Samfala oli ting se Meri i bonem Jisas taem hem i no slip wetem man yet, from we Meri i no gat sin. ?Olsem wanem? ?Baebol i agri?

?Hu Ya Jon Baptaes?

Olsem profet tok i talem, mesej blong hem i rerem hat blong ol man Jiu blong oli luksave Mesaea.

?Hu Ya Meri Magdala?

Bilif we samfala oli gat long saed blong Meri i no stanap long Baebol.

?Hu Ya “Ol Trifala Waes Man”? ?Oli Folem “Sta” Blong Betlehem?

Plante kastom blong krismas oli no stap long Baebol.

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Daniel?

God i soem ol vison long hem long saed blong ol samting we oli stap hapen naoia.

?Hu i Waef Blong Ken?

Sipos yu jekem sam vas blong Baebol bae yu faenem stret ansa blong kwestin ya.

?Bigfala Wota We i Ron Long Taem Blong Noa, i Wan Kastom Stori Nomo?

Baebol i talem se God i mekem bigfala wota i ron blong spolem ol rabis man bifo. ?Baebol i talem wanem blong pruvum se stori ya i kamaot long God?

?Wanem Ya Bokis Blong Kontrak?

God i talem long ol man Isrel bifo blong oli wokem bokis ya. ?From wanem?

?Oli Fasem Dedbodi Blong Jisas Long Kaliko Blong Turin?

Tri impoten trutok long saed blong kaliko ya oli givhan blong ansarem kwestin ya.

?God i Yusum Evolusen Blong Krietem Ol Defren Kaen Laef Samting?

Baebol i agri wetem save blong sayens we i talem se evri laef samting oli gat defdefren kaen blong olgeta.

Lesen We Yumi Lanem

?Baebol i Save Halpem Mi Blong Gat Wan Hapi Famle?

Sam gudfala advaes blong Baebol we i givhan long plante milian man mo woman blong oli gat wan hapi famle.

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Ol Fren?

Ol gudfala fren oli pulum yu blong mekem bes blong yu mo blong kam gud moa long ol fasin blong yu. !Jusum gud ol fren blong yu!

?Jisas i Talem Se Yumi Mas Mekem Olsem Wanem Long Ol Narafala?

Jisas i tokbaot olsem wanem blong mekem i gud long olgeta man, wetem ol enemi blong yumi tu.

?“Lavem Ol Enemi Blong Yufala” i Minim Wanem?

I no isi blong folem advaes ya blong Jisas, we i gat bigfala mining, nating se ol tok ya i sot nomo.

?Olsem Wanem Mi Save Mekem Ol Gudfala Desisen?

Sikis rod we i stanap long ol rul blong Baebol, we i save halpem yu blong kam waes mo kasemsave samting.

?Weples Mi Save Faenem Hop?

Advaes we yumi save trastem i mekem laef blong yumi i gud moa naoia, mo i givim wan gudfala hop blong fiuja.

?I Tru Se Mane i Stamba Blong Olgeta Fasin Nogud?

Tok ya se “mane i stamba blong olgeta fasin nogud” i wan tok long Baebol we i no fulwan.

Ol Problem Blong Mane Mo Kaon—?Baebol i Save Givhan?

Mane i no save pem glad, be i gat fo advaes long Baebol we oli save halpem yu blong yusum gud mane blong yu.

?Baebol i Save Givhan Long Man We i Gat Wan Sik?

!Yes! Sipos yu yu gat wan sik, i gat tri rod we oli save givhan long yu.

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Fasin Blong Givimbak?

Advaes blong Baebol i givhan long plante man blong winim filing ya blong wantem givimbak.

?Baebol i Talem Wanem Long Fasin Ya Blong Kros?

?Samtaem i stret blong kros? ?Yu mas mekem wanem taem yu stat blong boel long kros?

?Sipos Tingting Blong Mi i Foldaon, Baebol i Save Givhan Long Mi?

I gat tri samting we God i glad nomo blong givim blong givhan long man we tingting blong hem i foldaon.

Mi No Glad Long Laef Blong Mi. ?Jos, God, Mo Baebol Oli Save Givhan Long Mi?

I gud yu traem faenemaot se sipos yu fren gud wetem God, laef blong yu bambae i olsem wanem naoia mo long fiuja.

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Lavem Yu Wan?

Jisas i talem se: “Yu mas lavem ol man raonabaot long yu olsem we yu stap mekem long yu wan.” ?Hem i minim wanem?