Go long ol haf insaed long hem

Baebol

Stretwan

?I Tru Se Ol Save Blong Baebol Oli Kamaot Long God?

Plante man we oli raetem Baebol, oli tokbaot God long ol samting we oli raetem. ?From wanem?

?I Tru Se Moses Nao i Raetem Baebol?

Moses tu i joen blong raetem Baebol. ?I gat hamas man oli raetem Baebol?

?Hu i Raetem Baebol?

God i lidim ol man blong oli raetem Baebol. ?Olsem wanem yumi save bilif long samting ya?

?Baebol i Laenap Wetem Sayens?

?I gat sam save blong saentis we i no stret folem Baebol?

?Baebol i Talem Se Wol i Flat?

?Olfala buk ya i stret?

?I Tru Se Baebol i Wan Buk Blong Ol Waet Man?

?Ol man we oli raetem Baebol oli blong weples?

?Wetaem Ol Man Oli Raetem Ol Stori Blong Jisas?

?I tekem hamas taem, stat taem Jisas i ded go kasem taem we oli raetem ol Gospel?

Ridim Mo Kasem Save Long Baebol

?Yumi Mas Mekem Wanem Blong Kasem Save Long Baebol?

Nating se laef blong yu i olsem wanem, yu save kasem save mesej blong God long Baebol

?Wanem Ya Ol Tenkomanmen Blong God?

?God i givim ol loa ya long hu? ?Ol Kristin oli mas folem ol Tenkomanmen?

Profet Tok Mo Mining

?Ol Namba Long Baebol Oli Minim Wanem? ?Wok Blong Talemaot Fiuja i Kamaot Long Baebol?

Tingbaot eksampol blong sam mining blong ol namba long Baebol, mo faenemaot olsem wanem oli defren long wok blong talemaot fiuja wetem ol namba.

?Fasin Blong Baebol Blong Kaontem Ol Taem Mo Ol Yia, i Soemaot Wanem Long Saed Blong Yia 1914?

Profet tok blong ol “seven taem” we Daniel japta 4 i tokbaot i soemaot se rul blong man long ol taem ya bae i kam moa nogud.

?Hu o Wanem i “Alfa Mo Omega”?

?From wanem taetel ya i stret?

?Wanem Ya Niufala Jerusalem?

?Olsem wanem taon ya i gat paoa long yu?

?666 i Minim Wanem?

Baebol i soemaot mining blong namba ya 666 mo mak blong wael anamol.

En Blong Wol

?Wanem saen blong “ol las dei” o “taem blong en”?

Baebol i tokbaot ol samting we bambae oli kamaot bifo long “en blong wol.”

?Wol Bambae i Lus Samtaem?

Baebol i talemaot klia, tingting we God i gat long wol blong yumi.

?Kingdom Blong God Bambae i Mekem Wanem?

Luk samting we Kingdom blong God bambae i mekem taem i rulum wol ya.

Pis Long Wol​—?Olsem Wanem Bambae i Kamtru?

Luk olsem wanem Kingdom blong God bambae i mekem promes ya blong gat pis long wol i kamtru.

Ol Man, Ol Ples, Mo Ol Samting

?Meri i Mama Blong God?

Baebol mo histri blong Kristin jos i givim wan klia ansa long saed blong bilif ya.

Meri—?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Hem?

Samfala oli ting se Meri i bonem Jisas taem hem i no slip wetem man yet, from we Meri i no gat sin. ?Olsem wanem? ?Baebol i agri?

?Hu Ya “Ol Trifala Waes Man”? ?Oli Folem “Sta” Blong Betlehem?

Plante kastom blong krismas oli no stap long Baebol.

?Hu i Waef Blong Ken?

Sipos yu jekem sam vas blong Baebol bae yu faenem stret ansa blong kwestin ya.

?Bigfala Wota We i Ron Long Taem Blong Noa, i Wan Kastom Stori Nomo?

Baebol i talem se God i mekem bigfala wota i ron blong spolem ol rabis man bifo. ?Baebol i talem wanem blong pruvum se stori ya i kamaot long God?

?Oli Fasem Dedbodi Blong Jisas Long Kaliko Blong Turin?

Tri impoten trutok long saed blong kaliko ya oli givhan blong ansarem kwestin ya.

Lesen We Yumi Lanem

?Baebol i Save Halpem Mi Blong Gat Wan Hapi Famle?

Sam gudfala advaes blong Baebol we i givhan long plante milian man mo woman blong oli gat wan hapi famle.

?I Tru Se Mane i Stamba Blong Olgeta Fasin Nogud?

Tok ya se “mane i stamba blong olgeta fasin nogud” i wan tok long Baebol we i no fulwan.

Ol Problem Blong Mane Mo Kaon—?Baebol i Save Givhan?

Mane i no save pem glad, be i gat fo advaes long Baebol we oli save halpem yu blong yusum gud mane blong yu.

?Baebol i Save Givhan Long Man We i Gat Wan Sik?

!Yes! Sipos yu yu gat wan sik, i gat tri rod we oli save givhan long yu.

?Sipos Tingting Blong Mi i Foldaon, Baebol i Save Givhan Long Mi?

I gat tri samting we God i glad nomo blong givim blong givhan long man we tingting blong hem i foldaon.

?Baebol i Talem Wanem Long Fasin Ya Blong Kros?

?Samtaem i stret blong kros? ?Yu mas mekem wanem taem yu stat blong boel long kros?

Mi No Glad Long Laef Blong Mi. ?Jos, God, Mo Baebol Oli Save Givhan Long Mi?

I gud yu traem faenemaot se sipos yu fren gud wetem God, laef blong yu bambae i olsem wanem naoia mo long fiuja.

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Lavem Yu Wan?

Jisas i talem se: “Yu mas lavem ol man raonabaot long yu olsem we yu stap mekem long yu wan.” ?Hem i minim wanem?