Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 ADVAES LONG FAMLE | MARED

Winim Ol Tingting We Oli Defdefren

Winim Ol Tingting We Oli Defdefren

SAMTING WE I HAD

Yu yu laekem blong plei spot, be man no woman blong yu i laekem moa blong rid. Yu yu meksua se evri samting i stret mo yu folem wan program, be hem i olbaot nomo. Yu laekem blong joen wetem ol narafala, be hem i laekem moa blong stap hem wan.

Yu stap tingting se: “!Mitufala i no stret long mitufala! ?From wanem mitufala i no luksave samting ya bifo we mitufala i mared?”

Ating yutufala i bin luksave samting ya, be yutufala i gohed nomo. Hemia wan fasin we i gud blong folem bakegen, naoia we yutufala i mared. Ol advaes ya bambae i givhan long yutufala. Be fastaem, yumi tokbaot ol samting we long tingting blong yu, oli mekem se yutufala i no stret long yutufala.

SAMTING WE YU MAS SAVE

Sipos tufala i defdefren tumas, problem i save kamaot. Taem boe mo gel i spenem taem tugeta blong save fasin blong tufala, tufala i traem luksave sipos tufala i stret long tufala. Sipos tufala i luk se tufala i defdefren tumas, maet tufala i no moa gohed blong fren. ?Be olsem wanem sipos tufala i defdefren long sam smol samting nomo, olsem evriwan we oli mared?

I no gat tu man we tingting blong tufala i sem mak. Taswe, plante taem ol man mo woman we oli mared oli gat defdefren tingting long ol samting ya:

Samting we tufala i laekem. Ana * i talem se: “Taem man blong mi i yangfala, hem i laekem blong klaem ol bigfala hil we sno i kavremap olgeta, mo blong wokbaot long bus. Be mi mi no laekem kaen ya.”

Samting we tufala i lan long hem. Brant i talem se: “Woman blong mi i save slip let mo girap eli, be mi mas slip 8 aoa, sipos no, mi harem se mi kros.”

Ol fasin. Maet yu yu sem blong talemaot tingting blong yu, be man no woman blong yu i tokbaot evri samting. Deved i talem se: “Mi mi gruap long wan famle we mifala i no tokbaot ol prapa trabol blong mifala. Be woman blong mi i gruap long wan famle we oli no sem blong tokbaot enikaen samting.”

Gudfala frut i save kamaot nating se tufala i defdefren. Helen, we i mared finis, i talem se: “Maet rod we mi folem blong mekem samting hem i gud, be hemia i no min se rod ya nomo i gud, i gat sam narafala rod tu.”

 SAMTING WE YU SAVE MEKEM

Yu traem laekem samting we narafala i laekem. Adam i talem se: “Woman blong mi Karen, i no intres nating long spot. Be plante taem hem i folem mi blong go wajem spot, mo samtaem hem i joen wetem mi blong singaot strong blong sapotem wan tim. Hem i laekem blong go luk ol musium. Ale, mi go wetem hem mo mitufala i stap kasem taem we hem i wantem gohom. Mi mi traehad blong intres long ol samting olsem, from we hem i laekem tumas.”—Rul blong Baebol: 1 Korin 10:24.

Yu no mas ting se tingting blong yu i stret evri taem. Maet tingting blong man no woman blong yu i defren long tingting blong yu, be i no min se tingting blong hem i rong. Aleks i kasem save long samting ya, i se: “Oltaem mi mi ting se i gat wan rod nomo blong mekem samting, hemia rod we mi mi ting se i stret. Be taem mi mared, mi kasem save se i gat plante rod blong mekem wan samting, mo evriwan oli gud.” —Rul blong Baebol: 1 Pita 5:5.

Yu no mas ting se evri samting i mas stret gud olgeta. Blong yutufala i stret long yutufala, i no nid blong yutufala i sem mak. Yu no mas ting se yutufala i mekem wan mastik taem yutufala i mared, from we yutufala i gat defdefren tingting long sam smosmol samting. Wan buk (The Case Against Divorce) i talem se: “Plante man mo woman oli mekem eskius se, ‘Bifo we mitufala i mared, mi drim nomo, mi no tingting gud.’” Be buk ya i gohed se: “Ating yutufala i save tingbaot plante taem we yutufala i stap glad tugeta, afta long mared. Hemia i soemaot se mared blong yutufala i no wan mastik, from we nating se yutufala i defdefren long sam fasin, be yutufala i lavlavem yutufala yet.” Taswe, i gud yutufala i “givgivhan” long yutufala, nating se wan i gat sam poen agens long narawan.—Kolosi 3:13.

Yu traem rod ya: Yu raetemdaon ol samting we yu laekem smol mo yu laekem tumas long saed blong man no woman blong yu, mo ol tingting blong yutufala we oli sem mak. Nao yu raetemdaon ol narafala samting we yutufala i no sem mak long hem. Maet yu luk se ol defdefren tingting blong yutufala oli no plante. Mo tu, maet yu luksave sam samting we yu save traehad blong laekem moa, blong joen gud wetem man no woman blong yu. Kenet i talem se: “Mi mi glad tumas taem woman blong mi i traehad blong mekem samting we mi mi laekem. Mo mi save se hem tu i glad taem mi mi mekem sem mak. Nating se mi mas lego samting we mi mi wantem, be mi harem gud taem mi luk we hem i glad.”—Rul blong Baebol: Filipae 4:5.

^ par. 10 Mifala i jenisim sam nem.