Go long ol haf insaed long hem

ADVAES LONG FAMLE | MARED

Teknoloji i Gat Stret Taem Blong Hem

Teknoloji i Gat Stret Taem Blong Hem

Teknoloji i save givhan blong mekem mared blong yu i stap strong o i save spolem mared blong yu. ?Olsem wanem i afektem mared blong yu?

 Samting we yu mas save

  • Taem man i yusum teknoloji long fasin we i waes, hemia i save mekem mared i strong. Eksampol, sam hasban mo waef oli yusum teknoloji blong toktok o sanem mesej, taem oli stap longwe long tufala long dei.

    “Wan smol teks mesej blong talem se ‘Mi lavem yu’ o ‘Mi stap tingting long yu’ i save gat bigfala paoa.”—Jonatan

  • Taem man i yusum teknoloji long fasin we i no waes, hemia i save spolem mared. Eksampol, sam man oli yusum fon o tablet blong olgeta oltaem, mekem se oli no moa gat naf taem blong spenem wetem hasban o waef blong olgeta.

    “Mi sua se i gat sam taem we hasban blong mi i harem se i wantem tumas blong toktok wetem mi, sipos mi no bin stap yusum fon blong mi.”—Julisa

  • Sam man oli talem se oli save storian gud wetem hasban o waef blong olgeta mo long semtaem oli yusum fon o tablet blong olgeta. Be Sherry Turkle, woman blong stadi long teknoloji, i se “hemia wan giaman tok long saed blong mekem plante samting wantaem.” Fasin ya we ol man mekem plante samting wantaem, i no wan gudfala samting. Woman ya i talem se samting we i tru se, “taem yumi traem blong mekem plante moa samting wantaem, yumi no mekem gud nating.” *

    “Taem mi storian wetem hasban blong mi, hemia i nambawan, be i no long taem we hem i stap mekem narafala samting. Taem hem i stap mekem narafala samting, hemia i mekem mi harem olsem se hem i glad yet sipos i stap nomo wetem fon o tablet blong hem.”—Sara

Stamba poen: Fasin blong yu blong yusum teknoloji, i save givhan o spolem mared blong yu.

 Samting we yu save mekem

Jusumaot ol samting we oli moa impoten. Baebol i talem se: “Faenemaot ol samting we oli moa impoten.” (Filipae 1:10) Taswe traem askem se: ‘?Taem we mi mo hasban o waef blong mi i spenem long teknoloji, i tekemap taem we mi tufala i sud spenem tugeta?’

“Mi sori blong luk we wan man mo wan woman i stap yusum fon taem oli stap kakae long restoron. Ae blong tufala i fas nomo long fon blong tufala. Yumi no wantem kam slef blong teknoloji mo fogetem samting we i moa impoten, hemia fasin blong yumi blong frengud tugeta.”—Matiu

Putum wan limit. Baebol i talem se: “Yufala i mas lukaot gud olsem wanem yufala i wokbaot, yufala i no mas wokbaot olsem ol man we oli no waes, be olsem ol man we oli waes, yufala i yusum gud taem blong yufala.” (Efesas 5:15, 16) Askem yu wan se: ‘?Mi mi save makem wan stret taem blong ridim mo ansa long ol mesej we oli no impoten, i bitim we mi stap hareap blong ansa long evri mesej we mi kasem?’

“Mi luk se samting we i halpem mi hemia blong putum fon blong mi long silent mode mo mi ansa long ol mesej long wan taem we i moa stret. I no oltaem we i gat wan emejensi kol, o mesej o imel we i nidim blong ansa kwiktaem.”—Jonatan

Sipos i stret, lego wok i stap long ples blong wok. Baebol i talem se: “I gat wan stret taem blong evri samting.” (Prija 3:1, NW) Taswe i gud yu wan ol askem olsem se: ‘?Mi mi letem wok blong mi i distebem famle laef blong mi, tru long fon blong mi? Sipos yes, ?olsem wanem hemia i afektem mared blong mi? ?Hasban o waef blong mi bambae i talem wanem?’

“Teknoloji i mekem se yumi save wok eni taem mo oltaem. Mi mi mas traehad bigwan blong mi no jekem fon blong mi oltaem mo mekem ol samting we i joen wetem wok, taem mi mo waef blong mi i stap tugeta.”—Matiu

Tokbaot teknoloji wetem hasban o waef blong yu. Baebol i talem se: “I nogud man i stap lukaot rod we i save givhan long hem nomo. Hem i mas lukaot rod blong givhan long ol narafala man.” (1 Korin 10:24) I gud yu tokbaot wetem hasban o waef blong yu olsem wanem yutufala i save yusum teknoloji mo wanem jenis we yutufala i save mekem. Yu save yusum haf ya Samting blong tokbaot we i stap long haf ya blong statem storian.

“Mi mo hasban blong mi, mitufala i tok tru long mitufala, mo mitufala i no fraet blong talem sipos wan long mitufala i stap yusum tumas fon o tablet. Mitufala tugeta i luksave se problem i save kamaot, taswe mitufala i tingbaot tingting blong narawan.”—Danielle

Stamba poen: Meksua se teknoloji i slef blong yu, be i no bos blong yu.

^ par. 13 Tingting ya i kamaot long buk ya Reclaiming Conversation—The Power of Talk in a Digital Age.