Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 ADVAES LONG FAMLE | TIJIM PIKININI

?Wanem Rul We i Stret Blong Putum Long Yangfala?

?Wanem Rul We i Stret Blong Putum Long Yangfala?

SAMTING WE I HAD

Yangfala blong yu i talem se ol rul we yu yu putum oli strong tumas. Be yu yu save se oli no strong. Long tingting blong yu, yu talem se: “!Sipos mi tekemaot sam rul, bambae hem i kasem trabol!”

Yu save putum ol rul we oli stret long yangfala blong yu. Be fastaem, yu mas kasem save long samting we i mekem se hem i no laekem ol rul.

?FROM WANEM SAMTING YA I HAPEN?

Tingting we i giaman: Olgeta yangfala evriwan oli stronghed. Hemia fasin blong yumi evriwan taem yumi stap gruap.

Tingting we i tru: Sipos papa mo mama i no putum rul we i strong bitim mak, mo sipos tufala i glad blong tokbaot ol rul ya wetem yangfala, samting ya i save givhan long yangfala blong i no stronghed tumas.

Ating i gat sam samting we i mekem se yangfala i stronghed. Be maet papa mo mama tu, tufala i no luksave se tufala i mekem sam samting we i pulum yangfala blong i kam stronghed. Maet tufala i putum ol rul we oli strong tumas mo oli no wantem jenisim ol rul ya, no maet oli putum ol rul we oli no stret long yia blong yangfala. Yu traem tingbaot ol samting ya:

  • Ol rul we yu no wantem jenisim. Taem papa mo mama tufala i putum ol rul mo tufala i no wantem jenisim olgeta, yangfala i no moa harem se ol rul ya oli blong protektem hem. Be hem i harem olsem se tufala i fasemtaet hem wetem ol rul ya. Ale, long fasin haed, bambae hem i mekem ol samting we papa mo mama blong hem tufala i putum tabu long hem.

  • Ol rul we oli no moa stret long yia blong hem. Taem pikinini blong yu i smol, mo yu blokem hem long wan samting, maet hem i askem se, “?From wanem?” ale maet yu yu ansa se, “From we mi mi talem.” Be taem pikinini blong yu i kam yangfala, ansa ya i no moa stret long hem. Naoia hem i nidim blong yu talem risen from wanem yu blokem hem long wan samting. I impoten we yu mekem olsem from we wan dei, yangfala blong yu bambae i lego haos mo i mekem ol prapa desisen blong hem. Taswe naoia we hem i stap yet wetem yufala long haos, i moagud hem i lanem blong tingting gud mo i mekem ol gudfala desisen.

Be sipos yu luk se yangfala blong yu i stap kros oltaem from ol rul we yu putum, ?yu save mekem wanem?

 SAMTING WE YU SAVE MEKEM

Fastaem, yu mas save se yangfala i nidim we yu putum ol rul. Blong talem stret, hem i wantem samting ya. Taswe yu mas putum ol rul, mo yu mas meksua se yangfala blong yu i kasem save long ol rul ya. Wan buk (Letting Go With Love and Confidence) i talem se: “Taem papa mo mama tufala i talem klia ol rul long yangfala, mo yangfala i haremsave se papa mo mama blong hem tufala i stap lukaot long hem, bambae hem i no kam stronghed.” Be ol papa mo mama we oli no putum rul mo oli letem yangfala blong olgeta oli mekem eni samting we oli wantem, oli soemaot se oli no kea long yangfala blong olgeta. Mo samting ya i save pulum yangfala blong i kam stronghed.—Advaes blong Baebol: Ol Proveb 29:15.

?Be olsem wanem blong yu no bitim mak? Yu mas letem yangfala blong yu i talemaot tingting blong hem long saed blong ol rul we famle i mas folem. Sipos yu putum wan stret taem blong hem i kambak long haos, nao hem i askem blong yu jenisim taem ya, i gud yu lesin long hem taem hem i talemaot tingting blong hem. Taem yangfala i luk se yu yu lesin gud long hem, hem i glad moa blong respektem desisen blong yu mo i folem desisen ya, nating sipos hem i no agri long hem.—Advaes blong Baebol: Jemes 1:19.

Bifo we yu mekem wan desisen, i gud yu tingbaot se: Plante taem, rul blong papa mo mama i stret nomo be yangfala i wantem fri moa, mo plante taem, i stret we yangfala i fri moa, be papa mo mama nao we tufala i no wantem. Taswe, yu mas tingting gud long samting we yangfala blong yu i askem. ?Olsem wanem? ?Hem i soemaot se hem i naf blong mekem sam samting? ?Sam samting i hapen we i mekem se yu mas jenisim rul we yu bin putum? Yu mas rere blong jenisim rul ya sipos yu luk se i stret.—Advaes blong Baebol: Jenesis 19:17-22.

Yu mas lesin taem yangfala i talemaot filing blong hem. Mo yu mas meksua tu se hem i save se yu yu wari long hem. Taem yu mekem olsem, yu stap tijim hem blong i no tingbaot samting we hem nomo i wantem, be hem i tingbaot filing blong ol narafala tu.—Advaes blong Baebol: 1 Korin 10:24.

Laswan samting se, yu mekem wan desisen mo yu eksplenem risen blong desisen ya. Nating se maet hem i no glad long desisen ya, be bambae hem i harem gud se hem i gat wan papa mo mama we tufala i lesin mo tufala i kasem save long hem. Yu mas tingbaot se yu stap tijim yangfala blong i save ol samting we bambae oli givhan long hem taem i kam bigman. Taem yu putum ol rul we oli stret mo yu tokbaot olgeta wetem yangfala blong yu, yu stap givhan long hem blong i kam wan bigman we i naf blong mekem samting.—Advaes blong Baebol: Ol Proveb 22:6.