Go long ol haf insaed long hem

?Baebol i Agri Long Fasin Blong Divos?

?Baebol i Agri Long Fasin Blong Divos?

Ansa we Baebol i givim

Yes, Baebol i agri long fasin ya blong divos. Be, i gat wan risen nomo we Jisas i talem se man i save divos from. Hem i talem se: “Man we i divosem waef blong hem, we waef ya i no mekem enikaen doti fasin blong seks, nao man ya i go mared long narafala woman, hem i mekem adaltri.”—Matiu 19:9.

God i agensem fasin ya we man i stap giaman no i mekem trik blong divos. Hem bambae i jajem olgeta we oli lego hasban no waef blong olgeta, from we oli gat tingting blong mared wetem wan narafala.—Malakae 2:13-16; Mak 10:9.