Go long ol haf insaed long hem

?Ol Profet Tok Long Saed Blong Mesaea Oli Stret Long Jisas?

?Ol Profet Tok Long Saed Blong Mesaea Oli Stret Long Jisas?

Ansa we Baebol i givim

 Taem Jisas i stap long wol, hem i mekem plante profet tok long saed blong “Mesaea we God i jusumaot” mo “Sevia blong ol man blong wol,” i kamtru. (Daniel 9:25; 1 Jon 4:14) Mo tu, hem i gohed blong mekem oli kamtru afta we hem i ded.—Ol Sam 110:1; Ol Wok 2:34-36.

  • ?Wanem mining blong tok ya “Mesaea”?

  • ?I save gat plante man we oli mekem ol profet tok blong Mesaea i kamtru?

  • ?Mesaea i save kamtru long fiuja?

  • ?I gat hamas profet tok long saed blong Mesaea long Baebol?

  • Sam profet tok long saed blong Mesaea we Jisas i mekem oli kamtru

?Wanem mining blong tok ya “Mesaea”?

 Hibru tok ya Ma·shiʹach (Mesaea) we long Grik hem i Khri·stos (Kraes), i minim “Man we God i jusumaot. Taswe “Jisas Kraes” i minim “Jisas We God i Jusumaot” o “Mesaea Jisas.”

 Bifo, taem oli wantem givim wan impoten wok long wan man, oli kafsaedem oel i go long hed blong hem. (Levitikas 8:12; 1 Samuel 16:13) God i jusumaot Jisas blong i kam Mesaea. Hemia wan impoten wok. (Ol Wok 2:36) Nating se i olsem, God i no kafsaedem oel long hed blong hem, be hem i sanem tabu spirit i kamdaon long hem.—Matiu 3:16.

?I save gat plante man we oli mekem ol profet tok blong Mesaea i kamtru?

 Nogat. Ol profet tok blong Baebol oli stret long wan man nomo we i Mesaea o Kraes, olsem ol laen long han blong wan man oli blong man ya nomo. Be Baebol i givim woning se: “Plante giaman Kraes mo giaman profet bambae oli girap, oli mekem ol bigbigfala saen mo ol samting blong sapraes blong lidim ol man oli go krangke, mo sipos oli naf, bambae oli giaman long ol man ya tu we God i jusumaot olgeta.”—Matiu 24:24.

?Mesaea i save kamtru long fiuja?

 Nogat. Baebol i talem se Mesaea bambae i kamaot long laen blong King Deved blong Isrel. (Ol Sam 89:3, 4) Be ol buk we oli makemaot ol man long laen blong Deved oli lus taem ol man Rom oli spolem Jerusalem long yia 70. a[3] Kam kasem tede, i no gat man i save pruvum se hem i kamaot long laen blong King Deved. Be long taem blong Jisas, ol buk ya oli stap yet. Taswe ol enemi blong Jisas oli no agensem hem taem hem i talem se hem i kamaot long laen blong Deved.—Matiu 22:41-46.[4]

?I gat hamas profet tok long saed blong Mesaea long Baebol?

 Yumi no save talem stret se i gat hamas profet tok we i tokbaot Mesaea. Fasin blong kaontem ol profet tok ya i no sem mak. Long sam vas we i talemaot plante samting long saed blong Mesaea olsem Aesea 53:2-7, sam man oli kaontem ol vas ya olsem wan profet tok nomo. Be sam narafala man oli kaontem ol wanwan samting we ol vas ya oli tokbaot, olsem ol defdefren profet tok.[8]

Sam profet tok long saed blong Mesaea we Jisas i mekem oli kamtru

Profet Tok

Vas

Kamtru Olsem Wanem

Ol Pikinini blong Ebraham[12]

Jenesis 22:17, 18

Matiu 1:1

Pikinini blong Aesak, boe blong Ebraham[13]

Jenesis 17:19

Matiu 1:2

Bon long laen blong Juda long Isrel[14]

Jenesis 49:10

Matiu 1:1, 3

I kamaot long laen blong King Deved[15]

Aesea 9:7

Matiu 1:1

Wan yang gel i bonem hem[16]

Aesea 7:14

Matiu 1:18, 22, 23

Bon long Betlehem[17]

Maeka 5:2

Matiu 2:1, 5, 6

Nem blong hem Emanuel b[18]

Aesea 7:14

Matiu 1:21-23

Famle i no rij[19]

Aesea 53:2

Luk 2:7

Oli kilim i ded ol pikinini boe[19a]

Jeremaea 31:15

Matiu 2:16-18

God i singaot hem i aot long Ijip[20]

Hosea 11:1

Matiu 2:13-15

Oli singaot hem se man Nasaret c[21]

Aesea 11:1

Matiu 2:23

Wan man blong karem tok i kam fastaem[23]

Malakae 3:1

Matiu 11:7-10

Hem i kam Mesaea long yia 29 d

Daniel 9:25

Matiu 3:13-17

God i talem se Jisas i Pikinini blong hem[25]

Ol Sam 2:7

Ol Wok 13:33, 34

Tingting blong hem i strong blong protektem haos blong God[26]

Ol Sam 69:9

Jon 2:13-17

Man blong talemaot gud nius[27]

Aesea 61:1

Luk 4:16-21

Wok blong prij long Galili i olsem wan bigfala laet[28]

Aesea 9:1, 2

Matiu 4:13-16

Mekem merikel olsem Moses[29]

Dutronome 18:15

Ol Wok 2:22

Olsem Moses, hem i talemaot tok blong God[30]

Dutronome 18:18, 19

Jon 12:49

Hem i karemaot sik blong plante man[31]

Aesea 53:4

Matiu 8:16, 17

Hem i no pulum ol man blong oli lukluk hem[32]

Aesea 42:2

Matiu 12:17, 19

Hem i sore long olgeta we oli harem nogud[33]

Aesea 42:3

Matiu 12:9-20; Mak 6:34

Hem i soemaot stret fasin blong God[34]

Aesea 42:1, 4

Matiu 12:17-20

Nambawan Man blong givim advaes[35]

Aesea 9:6, 7

Jon 6:68

Hem i talemaot nem blong Jehova[36]

Ol Sam 22:22, NW

Jon 17:6

Yusum ol parabol[37]

Ol Sam 78:2

Matiu 13:34, 35

Wan lida[38]

Daniel 9:25, NW

Matiu 23:10

Plante oli no bilif long hem[39]

Aesea 53:1

Jon 12:37, 38

Ston we plante man i foldaon long hem[40]

Aesea 8:14, 15

Matiu 21:42-44

Ol man oli ting nating long hem[41]

Ol Sam 118:22, 23

Ol Wok 4:10, 11

Agensem hem blong nating nomo[42]

Ol Sam 69:4

Jon 15:24, 25

Hem i raed i kam long Jerusalem long wan dongki[43]

Sekaraea 9:9

Matiu 21:4-9

Ol pikinini oli presem hem[44]

Ol Sam 8:2

Matiu 21:15, 16

Kam long nem blong Jehova[45]

Ol Sam 118:26

Jon 12:12, 13

Wan fren i putum hem long han blong ol enemi[46]

Ol Sam 41:9

Jon 13:18

Oli salem hem blong 30 silva mane e[47]

Sekaraea 11:12, 13

Matiu 26:14-16; 27:3-10

Ol fren blong hem oli lego hem[49]

Sekaraea 13:7

Matiu 26:31, 56

Ol man oli talem giaman toktok agensem hem[50]

Ol Sam 35:11

Matiu 26:59-61

Hem i no toktok taem oli stap jajem hem[51]

Aesea 53:7

Matiu 27:12-14

Oli spet long hem[52]

Aesea 50:6

Matiu 26:67; 27:27, 30

Oli kilim hed blong hem[53]

Maeka 5:1

Mak 15:19

Oli wipim hem[54]

Aesea 50:6

Jon 19:1

Hem i no blokem ol man we oli stap kilim hem[55]

Aesea 50:6

Jon 18:22, 23

Ol lida blong gavman oli agensem hem[56]

Ol Sam 2:2

Luk 23:10-12

Oli nilim han mo leg blong hem long pos[56a]

Ol Sam 22:16

Matiu 27:35; Jon 20:25

Oli sakem daes from ol klos blong hem[57]

Ol Sam 22:18

Jon 19:23, 24

Oli kaontem hem wetem ol man nogud[58]

Aesea 53:12

Matiu 27:38

Oli tok nogud long hem[59]

Ol Sam 22:7, 8

Matiu 27:39-43

Hem i safa from ol sin blong yumi[60]

Aesea 53:5, 6

1 Pita 2:23-25

I luk olsem we God i lego hem[61]

Ol Sam 22:1

Mak 15:34

Oli givim waen we i konkon long hem[63]

Ol Sam 69:21

Matiu 27:34

Hem i tosta jes bifo we hem i ded[62]

Ol Sam 22:15

Jon 19:28, 29

Hem i putum spirit blong hem long han blong God[64]

Ol Sam 31:5

Luk 23:46

Hem i letem laef blong hem[65]

Aesea 53:12

Mak 15:37

Hem i givim ransom sakrefaes blong tekemaot sin[65a]

Aesea 53:12

Matiu 20:28

Oli no brekem wan bun blong hem[66]

Ol Sam 34:20

Jon 19:31-33, 36

Oli sperem saed blong hem[67]

Sekaraea 12:10

Jon 19:33-35, 37

Oli berem hem wetem ol rijman[68]

Aesea 53:9

Matiu 27:57-60

Hem i laef bakegen[69]

Ol Sam 16:10

Ol Wok 2:29-31

Narafala man i tekem ples blong Judas[70]

Ol Sam 109:8

Ol Wok 1:15-20

Hem i sidaon long raetsaed blong God[71]

Ol Sam 110:1

Ol Wok 2:34-36

a Wan buk (Cyclopedia blong McClintock mo Strong) i talem se: “I klia nomo se ol buk we oli makemaot laen blong ol man Jiu oli lus taem ol ami oli spolem Jerusalem, be i no bifo long taem ya.”[5]

b Hibru nem ya Emanuel i min se “God i stap wetem yumi.” Nem ya i soemaot klia, wok we Jisas i mekem olsem Mesaea. Ol wok we hem i mekem taem hem i stap long wol, i pruvum se God i stap wetem ol man blong hem.—Luk 2:27-32; 7:12-16.[18a]

c Tok ya “man Nasaret” i kamaot long Hibru tok ya neʹtser, we i min se “niufala gru.”[22]

d Blong save moa long stret taem we Mesaea bambae i kamtru, yu luk haf ya “Profet Tok Blong Daniel i Talemaot Taem We Mesaea i Mas Kam.”[24]

e Profet tok ya i stap long buk blong Sekaraea, be Matiu i talem se hemia “tok we profet Jeremaea i talemaot.” (Matiu 27:9) Samtaem oli putum buk blong profet Jeremaea i faswan long ol “buk blong ol profet.” (Luk 24:44) Taswe taem Matiu i talem Jeremaea, maet hem i stap minim olgeta buk blong ol profet, we insaed, i gat buk blong Sekaraea tu i stap.[48]