Malakae 3:1-18

 • Tru Masta i kam blong klinim tempol blong hem (1-5)

  • Mesenja blong kontrak (1)

 • Tok blong leftemap tingting blong ol man blong kambak long Jehova (6-12)

  • Jehova i no jenis (6)

  • “Plis yufala i kambak long mi, mo mi bambae mi kambak long yufala” (7)

  • ‘Yufala i tekem olgeta taet i kam, mo Jehova bambae i kafsaedem ol blesing’ (10)

 • Stret man mo man we i no stret (13-18)

  • Long fes blong hem, ol man oli raetemdaon ol nem long buk blong rimemba (16)

  • Olsem wanem wan stret man i defren long wan rabis man (18)

3  “!Yu luk! Mi mi stap sanem mesenja blong mi i kam, mo hem bambae i go fastaem i kliarem rod blong mi.+ Mo wantaem nomo tru Masta we yufala i stap lukaotem, bambae i kam long tempol blong hem,+ mo mesenja blong kontrak bambae i kam, yes, man ya we yufala i glad tumas long hem. !Yu luk! Bambae hem i mas kam,” hemia nao tok blong Jehova komanda blong ol ami.  “?Be hu i save stanap strong long dei we bambae hem i kam, mo hu bambae i naf blong stanap i stap taem hem i kamtru? From we bambae hem i olsem faea blong man blong klinim gol, mo olsem lae*+ blong ol man blong wasem klos.  Mo bambae hem i sidaon i stap olsem man blong klinim gol mo man blong klinim silva+ mo bambae i klinim ol boe blong Livae, mo bambae i mekem olgeta oli klia gud* olsem gol mo silva, mo bambae oli kam ol man blong Jehova, we oli stap givim ol ofring olsem presen i go long hem long stret fasin.  Mo i tru, Jehova bambae i glad long ol ofring we oli givim olsem presen we ol man Juda mo Jerusalem oli givim long hem, sem mak olsem ol dei ya bifo mo ol yia bifo olgeta.+  Bambae mi kam klosap long yufala blong jajem yufala, mo bambae mi wan witnes we mi kwik blong agensem ol kleva,+ mo agensem ol man blong adaltri,* mo agensem olgeta we oli stap mekem ol giaman promes,+ mo agensem olgeta we oli no wantem halpem* ol man blong narafala kantri,+ mo agensem olgeta we oli stap ravem ol man we oli kam wok blong olgeta,+ ol wido, mo ol pikinini we oli no gat papa.*+ Olgeta ya oli no fraet* long mi nating.” Hemia nao tok blong Jehova komanda blong ol ami.  “From we mi mi Jehova, mi mi no jenis.*+ Mo yufala nao ol boe blong Jekob, yufala i no kasem en blong yufala yet.  I stat long taem blong ol olfala blong yufala finis, yufala i stap tanem baksaed long ol rul blong mi mo yufala i no stap obei long olgeta.+ Plis yufala i kambak long mi, mo mi bambae mi kambak long yufala,”+ hemia nao tok blong Jehova komanda blong ol ami. Be yufala i talem se: “?Bambae mifala i kambak long yu olsem wanem?”  “?I stret blong man i stilim sam samting long God? Nogat. Be yufala i stap stilim ol samting blong mi.” Mo yufala i se: “?Mifala i stil long yu olsem wanem?” “Long ol taet* mo ol kontribusen.  Trabol i mas kasem yufala,* from we yufala i stap stilim ol samting blong mi, yes, ful nesen ya i stap mekem olsem. 10  I gud yufala i tekem olgeta taet* i go insaed long stohaos,+ blong i save gat kakae long haos blong mi.+ Mo plis, yufala i mekem olsem blong traem mi,” hemia nao tok blong Jehova komanda blong ol ami, “nao bambae yufala i luk we mi openem ol get blong heven+ mo mi kafsaedem* blesing i kam long yufala gogo yufala i no moa sot long wan samting.”+ 11  “Mo long bihaf blong yufala, bambae mi tok strong long man blong spolem ol samting,* nao bambae i no spolem ol frut long kantri blong yufala, mo i no mekem se ol grep long ol plantesen blong yufala oli no karem frut,”+ hemia nao tok blong Jehova komanda blong ol ami. 12  “Olgeta nesen bambae oli talemaot se yufala i hapi,+ from bambae yufala i kam olsem wan kantri we i ples blong glad,” hemia nao tok blong Jehova komanda blong ol ami. 13  Jehova i talem se: “Ol tok we yufala i talem agensem mi oli strong tumas.” Be yufala i talem se: “?Olsem wanem nao mifala i stap tok agensem yu, bitwin mifala?”+ 14  “Yufala i talem se: ‘Yumi stap wok blong God blong nating nomo.+ ?Yumi kasem wanem gudfala samting from yumi stap holem strong ol wok we hem i givim, mo taem yumi stap wokbaot we yumi harem nogud tumas, stret long fes blong Jehova komanda blong ol ami? 15  Naoia yumi luk we olgeta we oli stap mekem ol samting we oli no gat raet blong mekem, oli glad. Mo tu, olgeta we oli stap mekem ol rabis fasin oli stap win gud.+ Oli no fraet blong traem God mo oli no kasem trabol from.’” 16  Long taem ya, olgeta we oli fraet* long Jehova oli stap toktok wetem olgeta bakegen, wanwan wetem fren blong hem, mo Jehova i stap lukluk mo i stap lesin gud long olgeta. Mo long fes blong hem, ol man oli raetemdaon ol nem long buk blong rimemba,+ yes blong olgeta we oli fraet* long Jehova mo blong olgeta we oli stap tingting dip* long nem blong hem.+ 17  “Mo bambae olgeta oli blong mi,”+ hemia tok blong Jehova komanda blong ol ami, “long dei we bambae mi mekem olgeta oli kam spesel propeti* blong mi.+ Bambae mi kaen long olgeta, olsem man i kaen long boe blong hem we i stap wok blong hem.+ 18  Mo bambae yufala i luksave bakegen olsem wanem wan stret man i defren long wan rabis man,+ mo olsem wanem man we i stap wok blong God i defren long man we i no stap wok blong hem.”

Ol futnot

NT: “sop.”
NT: “olgeta oli klin gud.”
Yu luk Diksonari.
NT: “oli blokem ol raet blong.”
NT: “pikinini we i no gat papa mo mama.”
NT: “tinghevi.”
NT: “mi mi no jenis samtaem.”
Yu luk Diksonari.
MNT: “Yufala i stap singaot trabol i kam long mi.”
Yu luk Diksonari.
PT: “emtimaot olgeta.”
I luk olsem se hemia ol bebet we oli stap spolem ol samting.
NT: “tinghevi.”
NT: “tinghevi.”
NT: “oli stap tingting.” MNT: “oli tinghae.”
NT: “oli kam wan sas samting.”