Gospel blong Matiu 4:1-25

  • Setan i traem Jisas (1-11)

  • Jisas i stat blong prij long Galili (12-17)

  • Hem i singaot ol fas disaepol blong hem (18-22)

  • Jisas i prij, i tij, mo i hilim ol man (23-25)

4  Nao spirit i lidim Jisas i go long draeples, blong Devel+ i traem hem.+  Hem i fasting blong 40 dei mo 40 naet, nao hem i hanggri tumas.  Nao Man Ya Blong Traem Man+ i kam talem long hem se: “Sipos yu yu wan pikinini blong God, yu toktok long ol ston ya blong oli kam bred.”  Be Jisas i ansa se: “Baebol i talem se: ‘Man i mas laef, i no long bred nomo, be long evri tok we i kamaot long maot blong Jehova.’”*+  Nao Devel i tekem hem i go long taon ya we i tabu,*+ mo i putum hem long wan hae ples long wol blong tempol,+  mo i talem long hem se: “Sipos yu yu wan pikinini blong God, yu jam i godaon, from we Baebol i talem se: ‘Bambae hem i givim oda long ol enjel blong hem from yu,’ mo ‘Bambae oli karem yu long han blong olgeta, blong leg blong yu i no bangem wan ston.’”+  Jisas i ansa se: “Be Baebol i talem tu se: ‘Yu no mas traem Jehova* we i God blong yu.’”+  Nao bakegen, Devel i tekem Jisas i go antap long wan bigfala hil we i hae we i hae, mo i soem long hem olgeta kingdom blong wol, wetem glori blong olgeta,+  mo i talem long hem se: “Olgeta samting ya bambae mi mi givim long yu sipos yu bodaon long mi naoia, yu mekem wosip long mi.” 10  Nao Jisas i talem long hem se: “!Setan yu gowe! Baebol i talem se: ‘Yu mas mekem wosip long Jehova* nomo we i God blong yu,+ mo yu mas mekem tabu wok blong hem nomo.’”+ 11  Nao Devel i livim hem,+ !mo luk! ol enjel oli kam givhan long hem.+ 12  Biaen, taem Jisas i harem se oli putum Jon long kalabus,+ hem i aot i go long Galili.+ 13  Mo afta we hem i go long Nasaret, hem i aot i kam stap long taon ya Kapaneam+ we i stap klosap long lek,* long distrik blong Sebulun mo Naftali. 14  Samting ya i mekem tok blong God we profet Aesea i talemaot, i kamtru, we i talem se: 15  “!O graon blong Sebulun mo graon blong Naftali, we i stap narasaed long Jodan Reva long rod i godaon long lek, long Galili ya we ol man blong ol narafala nesen oli stap long hem! 16  Ol man we oli stap sidaon long tudak oli luk wan bigfala laet, mo olgeta we oli stap sidaon long ples we ded i kavremap gud olgeta, laet+ i kasem olgeta.”+ 17  I stat long taem ya, Jisas i stap prij, i talem se: “Yufala i mas tanem tingting blong yufala, from we Kingdom blong heven i kam klosap finis.”+ 18  Taem hem i stap wokbaot long saed blong Si Blong Galili, hem i luk tu brata, hemia Saemon we oli singaot hem se Pita,+ mo brata blong hem Andru. Tufala i stap sakem net, from we tufala i man blong pulum fis.+ 19  Nao hem i talem long tufala se: “Yutufala i biaen long mi, bambae mi mi mekem yutufala i kam man blong pulum man.”+ 20  Wantaem nomo tufala i livim net blong tufala, mo tufala i folem hem.+ 21  Hem i wokbaot i go smol, nao i luk tu brata bakegen, hemia Jemes mo Jon.+ Tufala i stap long wan bot wetem papa blong tufala, Sebedi, tufala i stap somap gud ol net blong olgeta, ale hem i singaot tufala.+ 22  Mo wantaem nomo tufala i livim bot mo papa blong tufala, mo tufala i folem hem. 23  Nao hem i wokbaot i go long olgeta ples long Galili,+ i stap tijim ol man insaed long ol sinagog blong olgeta,+ mo i stap talemaot gud nius blong Kingdom, mo i stap mekem ol man we oli gat ol defdefren sik mo olgeta we bodi blong olgeta i nogud, oli kam gud bakegen.+ 24  Mo nius blong hem i kasem olgeta ples long Siria nao olgeta oli tekem ol man we oli gat defdefren sik oli kam long hem, wetem olgeta we bodi blong olgeta i soa,+ mo olgeta we dimon i stap long olgeta,+ mo olgeta we oli gat sik blong faol,+ mo olgeta we bodi blong olgeta i ded, nao hem i mekem olgeta evriwan oli kam gud bakegen. 25  Nao from samting ya, plante man long Galili, mo long Dekapolis,* mo long Jerusalem, mo long Judia, mo long narasaed Jodan Reva, oli folem hem.

Ol futnot

Yu luk Ap. A5.
Hemia Jerusalem.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Hemia Si Blong Galili.
NT: “Ples We i Gat Ten Taon Long Hem.”