Gospel blong Matiu 16:1-28

  • Askem blong hem i mekem wan saen (1-4)

  • Is blong ol Farisi mo ol Sadusi (5-12)

  • Ol ki blong Kingdom (13-20)

    • Wokem kongregesen long ston (18)

  • Jisas i talemaot se bambae hem i ded (21-23)

  • Samting we man i mas mekem blong biaen long Jisas (24-28)

16  Long ples ya, ol Farisi mo ol Sadusi oli kam luk hem. Oli wantem traem hem, ale oli askem blong hem i mekem wan saen long skae blong oli luk.+  Be hem i talem long olgeta se: “Taem sapa i kam, yufala i talem se: ‘Tumoro bambae weta i gud from we skae i red we i red.’  Mo long moning, yufala i talem se: ‘Tede bambae i gat ren mo ples bambae i kolkol, from we skae i red we i red, mo i gat klaod tu.’ Yufala i naf blong luksave ol saen long skae, be yufala i no naf blong luksave saen blong ol samting we oli stap hapen long taem blong yumi.  Yufala i wan jeneresen we i rabis mo i no holemstrong long God,* mo yufala i stap gohed blong lukaot wan saen, be bambae i no gat.+ Wan saen nomo we yufala i save luk, hemia saen blong Jona.”+ Nao hem i aot long olgeta, i gowe.  Ol disaepol oli gokros narasaed long lek, mo oli foget blong karem bred.+  Ale Jisas i talem long olgeta se: “Oltaem yufala i mas openem ae blong yufala mo yufala i mas lukaot long is blong ol Farisi mo ol Sadusi.”+  Nao oli stap taltalem long olgeta se: “Yumi kam ya yumi no karem bred.”  Be Jisas i save tingting blong olgeta, nao i talem se: “Bilif blong yufala i smol tumas, ?from wanem yufala i stap taltalem long yufala se yufala i no gat bred?  ?Yufala i no luksave yet? ?Yufala i fogetem ol faef bred ya we 5,000 man oli kakae mo ol basket we yufala i fulumap biaen?+ 10  ?Mo yufala i fogetem ol seven bred ya we 4,000 man oli kakae mo hamas bigfala basket* we yufala i fulumap biaen?+ 11  ?Weswe yufala i no kasem save se mi mi no stap tokbaot bred? Yufala i mas lukaot long is blong ol Farisi mo ol Sadusi.”+ 12  Nao oli kasem save we hem i no tokbaot is blong bred se oli mas lukaot long hem, be oli mas lukaot long tijing blong ol Farisi mo ol Sadusi. 13  Nao Jisas i kam kasem eria blong Sisaria Filipae, ale hem i askem long ol disaepol blong hem se: “?Ol man oli stap tokbaot Pikinini blong man* se hem i hu?”+ 14  Oli ansa se: “Sam man oli talem se hem i Jon Baptaes.+ Sam narafala oli talem se hem i Elaejah,+ mo sam narafala bakegen oli talem se hem i Jeremaea o wan long ol profet.” 15  Hem i askem long olgeta se: “?Be yufala, yufala i talem se mi mi hu?” 16  Saemon Pita i ansa se: “Yu yu Kraes ya+ we i Pikinini blong God ya we i laef i stap.”+ 17  Nao Jisas i talem long hem se: “Saemon, boe blong Jona, yu yu glad from we i no man* we i soemaot samting ya long yu, be Papa blong mi we i stap long heven, hem nao i soemaot long yu.+ 18  Mo mi mi talem long yu: Yu yu Pita,+ mo bambae mi mi wokem kongregesen blong mi long ston ya,+ mo get blong Gref* bambae i no naf blong winim kongregesen ya. 19  Bambae mi mi givim ol ki blong Kingdom blong heven long yu, mo eni samting we bambae yu lokem long wol ya, God i lokem finis long heven. Mo eni samting we bambae yu openem long wol ya, God i openem finis long heven.” 20  Nao hem i talem strong long ol disaepol blong hem se oli no mas talemaot long eni man se hem i Kraes.+ 21  Nao i stat long taem ya, Jisas i eksplenem long ol disaepol blong hem se hem i mas go long Jerusalem, mo ol elda mo ol jif pris mo skraeb bambae oli mekem hem i safa mo oli kilim hem i ded, mo long namba 3 dei, bambae hem i laef bakegen.+ 22  Nao Pita i pulum hem i go longwe lelebet long ol narafala, mo i stat blong tok strong long hem se: “Masta, yu mas lukaot gud long yu, samting ya i no mas hapen long yu.”+ 23  Be hem i tanem baksaed long Pita, mo i talem se: “!Yu go biaen long mi, Setan! Yu yu wan ston blong mekem mi stambol, from we tingting blong yu i no tingting blong God, i tingting blong man nomo.”+ 24  Nao Jisas i talem long ol disaepol blong hem se: “Sipos eni man i wantem kam biaen long mi, hem i mas blokem ol samting we hem nomo i wantem mo i mas karem pos* blong hem, mo hem i mas folem mi oltaem.+ 25  Hemia from we man we i wantem sevem laef* blong hem, bambae hem i lusum, mo man we i lusum laef* blong hem from mi, bambae hem i kasem.+ 26  ?Sipos wan man i kasem olgeta samting blong wol, be i lusum laef* blong hem,+ bambae hem i winim wanem? ?Man i save givim wanem blong winimbak laef* blong hem?+ 27  Pikinini blong man* bambae i kam wetem ol enjel blong hem long glori blong Papa blong hem, nao bambae hem i givim pei long evri man stret long wok we oli mekem.+ 28  Tru mi talem long yufala, i gat sam man we oli stanap long ples ya we bambae oli no save ded fastaem, gogo oli luk Pikinini blong man* i kam long Kingdom blong hem.+

Ol futnot

PT: “mo i stap mekem adaltri.”
Hemia ol bigfala basket we oli fulumap kakae long hem we i naf blong plante dei.
Yu luk Diksonari.
PT: “mit mo blad.”
NT: “Hades,” hemia gref blong ol dedman. Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
NT: “sol.”
NT: “sol.”
NT: “sol.”
NT: “sol.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.