Gospel blong Matiu 20:1-34

  • Ol man we oli wok long plantesen blong grep oli kasem sem pei (1-16)

  • Jisas i talemaot bakegen se bambae hem i ded (17-19)

  • Wan mama i askem blong tufala boe blong hem i gat hae posisen long Kingdom (20-28)

    • Jisas, wan ransom blong pembak plante man (28)

  • Tu blaenman tufala i lukluk bakegen (29-34)

20  “Hemia from we Kingdom blong heven i olsem wan masta we i aot long eli moning, blong tekem sam man oli kam wok long plantesen blong grep.+  Afta we hem i promes blong pem olgeta wan denarias* long wan dei, hem i sanem olgeta oli go long plantesen blong hem.  Nao long namba 3 aoa,* hem i go long ples blong maket, hem i luk sam man we oli stap stanap nomo, oli no gat wok.  Mo hem i talem long olgeta se: ‘Yufala tu i go wok long plantesen mo bambae mi pem yufala long praes we i stret.’  Nao olgeta oli go. Long namba 6 aoa* mo long namba 9 aoa,* hem i aot bakegen mo i mekem sem samting.  Nao samwe long namba 11 aoa,* hem i aot bakegen mo i luk sam narafala we oli stap stanap nating nomo, mo hem i talem long olgeta se: ‘?From wanem yufala i stap stanap nating long fuldei ya, we yufala i no wok?’  Oli ansa long hem se: ‘From we i no gat man i givim wok long mifala.’ Nao hem i talem long olgeta se: ‘Ale, yufala tu i go wok long plantesen.’  “Long sapa, masta blong plantesen ya i talem long bos blong ol wokman se: ‘Yu singaot ol wokman oli kam mo yu pem olgeta,+ yu stat long olgeta we oli kam laswan go kasem olgeta we oli kam fastaem.’  Taem ol man ya we oli stat wok long namba 11 aoa oli kam, olgeta wanwan oli kasem wan denarias.* 10  Mo taem ol man we oli stat wok long eli moning oli kam, oli ting se pei blong olgeta bambae i antap moa, be nogat, olgeta tu oli kasem wan denarias* nomo. 11  Taem oli kasem pei blong olgeta, oli stat blong komplen long masta blong plantesen, 12  oli se: ‘!Olgeta ya we oli kam laswan, oli wok wan aoa nomo, be pei blong olgeta i sem mak nomo long pei blong mifala ya we i wok fuldei long big san!’ 13  Be hem i talem long wan long olgeta se: ‘Fren, mi mi no ravem yu. Yumitu agri finis blong yu kasem wan denarias,* ?i tru?+ 14  Yu tekem pei blong yu mo yu go. Mi mi wantem givim sem pei we yu yu kasem, long ol man ya we oli kam laswan. 15  ?Yu ting se mi mi no gat raet blong mekem olsem we mi mi wantem wetem ol samting we oli blong mi? ?Ating yu yu jalus* from we mi mi kaen long olgeta?’+ 16  Long fasin ya, olgeta we oli kam laswan bambae oli faswan, mo olgeta we oli kam faswan bambae oli laswan.”+ 17  Taem oli stap wokbaot long rod i go antap long Jerusalem, Jisas i tekem ol 12 disaepol oli kam wanples, mo i talem long olgeta se:+ 18  “!Yufala i luk! Yumi stap go antap long Jerusalem, mo bambae oli putum Pikinini blong man* long han blong ol jif pris mo ol skraeb. Bambae oli jajem hem se hem i mas ded,+ 19  mo bambae oli putum hem long han blong ol man blong ol narafala nesen, blong oli jikim hem, oli wipim hem, mo oli nilim hem long wan pos blong hem i ded.+ Mo long namba 3 dei, bambae hem i laef bakegen.”+ 20  Nao waef blong Sebedi i tekem tufala boe blong hem+ i kam long hem, mo i bodaon long hem blong askem wan samting.+ 21  Hem i talem long woman ya se: “?Yu wantem wanem?” Woman ya i ansa se: “Mi wantem se tufala boe blong mi, tufala i sidaon wetem yu, wan long raetsaed mo wan long lefsaed blong yu, taem yu rul long Kingdom blong yu.”+ 22  Jisas i ansa se: “Yutufala i no save samting we yutufala i askem. ?Yutufala i naf blong dring long kap ya we mi bambae mi dring long hem?”+ Tufala i ansa se: “Yes, mitufala i naf.” 23  Ale hem i talem long tufala se: “Yes i tru, bambae yutufala i dring long kap blong mi.+ Be mi mi no gat raet blong jusumaot man we bambae i sidaon long raetsaed mo long lefsaed blong mi. Tufala ples ya i blong olgeta we Papa blong mi i mekemrere finis se i blong olgeta.”+ 24  Taem ol ten narafala oli harem samting ya, oli kros long tufala brata ya.+ 25  Be Jisas i singaot olgeta oli kam long hem, mo i talem se: “Yufala i save we ol rula blong ol nesen oli stap bos long ol man blong olgeta, mo ol haeman oli gat paoa antap long olgeta.+ 26  Be fasin blong yufala i no mas olsem.+ Sipos wan long yufala i wantem kam hae moa long yufala, hem i mas kam minista blong yufala,+ 27  mo sipos wan long yufala i wantem kam faswan long yufala, hem i mas kam olsem slef blong yufala.+ 28  Long sem fasin, Pikinini blong man* i no kam blong ol man oli mekem minista wok blong givhan long hem, be hem i kam blong mekem minista wok blong givhan long olgeta+ mo blong givim laef* blong hem olsem wan ransom,* blong pembak plante man oli go fri.”+ 29  Nao taem oli aot long Jeriko, wan bigfala hip blong ol man oli folem hem. 30  !Mo luk! Tu blaenman we tufala i stap sidaon long saed blong rod, tufala i harem we Jisas i pas long rod, nao tufala i singaot bigwan se: “!Masta, Pikinini blong Deved, yu sore long mitufala!”+ 31  Nao ol man oli tok strong long tufala se tufala i stap kwaet. Be tufala i singaot strong moa se: “!Masta, Pikinini blong Deved, yu sore long mitufala!” 32  Nao Jisas i stop, i singaot tufala, mo i talem se: “?Yutufala i wantem se mi mekem wanem long yutufala?” 33  Tufala i talem long hem se: “Masta, plis yu mekem ae blong mitufala i open.” 34  Nao Jisas i sore tumas long tufala, ale hem i tajem ae blong tufala,+ mo wantaem nomo tufala i save lukluk. Nao tufala i biaen long hem.

Ol futnot

Yu luk Ap. B14.
Hemia samwe 9 klok long moning.
Hemia samwe 12 klok long medel dei.
Hemia samwe 3 klok long aftenun.
Hemia samwe 5 klok long aftenun.
Yu luk Ap. B14.
Yu luk Ap. B14.
Yu luk Ap. B14.
PT: “ae blong yu i nogud.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
NT: “sol.”
Yu luk Diksonari.