Gospel blong Matiu 14:1-36

  • Oli katemaot hed blong Jon Baptaes (1-12)

  • Jisas i givim kakae long faef taosen man (13-21)

  • Jisas i wokbaot antap long wota (22-33)

  • Mekem ol man long Genesaret oli kam gud bakegen (34-36)

14  Long taem ya, Herod we i distrik rula, i harem nius blong Jisas,+  mo i talem long ol man blong wok blong hem se: “Hemia Jon Baptaes. Hem i laef bakegen, taswe hem i gat paoa blong mekem ol merikel ya.”+  Bifo, Herod* i holem Jon, i fasem hem mo i putum hem long kalabus from Herodias, we i waef blong brata blong hem, Filip.+  Hemia from we Jon i stap talem long hem se: “Folem loa, i no stret we yu yu tekem woman ya.”+  From samting ya, hem i wantem kilim Jon i ded, be hem i fraet long ol man, from we olgeta oli luk Jon se i wan profet.+  Be long lafet blong betde blong Herod,+ gel blong Herodias i kam danis long fes blong olgeta we oli stap, mo Herod i glad tumas,+  nao hem i mekem wan strong promes long gel ya se bambae hem i givim eni samting we hem i askem.  Nao, mama blong gel ya i talem long hem blong i askem long king se: “Yu putum hed blong Jon Baptaes, long wan plet, mo yu givim long mi.”+  King i harem nogud tumas. Be from we hem i mekem ol strong tok finis long fes blong ol man we oli stap kakae,* hem i givim oda blong oli mekem samting we gel ya i askem. 10  Hem i sanem sam man oli go katemaot hed blong Jon long kalabus. 11  Nao oli putum long wan plet, mo oli karem i kam long gel ya, mo gel ya i go givim long mama blong hem. 12  Biaen, ol disaepol blong hem oli go karem bodi blong hem, mo oli go berem, nao oli go talemaot long Jisas. 13  Taem Jisas i harem samting ya, hem i aot long ples ya, i klaem long wan bot, blong go long wan ples we i no gat man long hem, blong hem i save stap hem wan. Be taem ol man oli save, oli aot long ol taon blong olgeta, oli wokbaot long so, oli biaen long hem.+ 14  Taem hem i goso, hem i luk wan bigfala hip blong ol man, mo hem i sore tumas long olgeta,+ nao hem i mekem ol sikman blong olgeta oli kam gud bakegen.+ 15  Be taem i kam klosap long sapa, ol disaepol blong hem oli kam long hem, mo oli talem se: “Ples ya i longwe long ol vilej, mo i no longtaem bambae i tudak. I gud yu sanemaot ol hip man ya, blong oli go pem kakae blong olgeta long ol vilej.”+ 16  Be Jisas i talem se: “No, i no nid blong oli go. Yufala i givim kakae long olgeta.” 17  Oli talem long hem se: “Mifala i no gat samting, i gat faef bred mo tu fis nomo.” 18  Nao hem i talem se: “Yufala i tekem i kam long mi.” 19  Nao hem i talem long ol man ya blong oli sidaon long gras. Ale, hem i tekem ol faef bred mo tufala fis ya, i lukluk i go antap long heven, mo i prea blong talem tangkiu.*+ Nao biaen, hem i brekem ol bred ya, i givim long ol disaepol, mo olgeta oli givimaot long ol man. 20  Nao olgeta evriwan oli kakae mo oli fulap gud, ale ol haf kakae we i stap, oli fulumap long 12 basket.+ 21  Namba blong olgeta ya we oli kakae, ol man nomo hem i samwe long 5,000, be oli no kaontem ol woman mo ol smol pikinini.+ 22  Nao kwiktaem afta, hem i talem long ol disaepol blong hem blong oli klaem long bot, oli go fastaem long hem narasaed long lek ya. Be hem i stap blong sanem ol hip man ya oli gobak.+ 23  Afta we hem i sanemaot ol hip man ya, hem i go hem wan antap long wan bigfala hil, blong i prea.+ Hem i stap hem wan antap ya go kasem long naet. 24  Long taem ya, bot ya i stap longwe* long so, mo ol wef oli saksakem i go olbaot from we oli fesem bigfala win. 25  Be long namba 4 waj* blong naet, hem i kam long olgeta, i stap wokbaot antap long wota. 26  Taem ol disaepol oli luk hem i stap wokbaot antap long wota, oli seksek, oli talem se: “!Wan spirit ya!” Nao oli singaot bigwan from we oli fraet. 27  Be wantaem nomo, Jisas i toktok long olgeta, i se: “!Yufala i no fraet! Mi nomo ya.”+ 28  Pita i ansa long hem se: “Masta, sipos i tru se yu, yu talem long mi blong mi wokbaot antap long wota, mi kam long yu.” 29  Hem i se: “!Yu kam!” Nao Pita i kamaot long bot, mo i wokbaot antap long wota, i stap go long Jisas. 30  Be taem hem i luk we win i strong, hem i fraet. Nao hem i stat blong draon, mo hem i singaot bigwan, i se: “!Masta, yu sevem mi!” 31  Wantaem nomo, Jisas i pusum han blong hem, i holem hem, nao i talem se: “Yu ya, bilif blong yu i smol. ?From wanem yu gat tu tingting?”+ 32  Taem tufala i klaem long bot finis, win ya i godaon. 33  Nao olgeta we oli stap long bot ya oli bodaon* long hem, oli talem se: “I tru nomo se yu yu Pikinini blong God.” 34  Nao oli gokros, oli goso long Genesaret.+ 35  Taem ol man long ples ya oli luksave hem, oli sanem tok i goraon long evri ples, nao ol man oli tekem olgeta we oli sik, oli kam long hem. 36  Nao oli askem strong long hem blong i letem olgeta oli tajem en blong klos blong hem nomo,+ mo olgeta we oli tajem, oli kam gud bakegen.

Ol futnot

Hemia Herod Antipas. Yu luk Diksonari.
NT: “lei i go long tebol, blong kakae.”
PT: “hem i blesem.”
PT: “plante stadia.” Wan stedium hem i 185 m.
Hemia samwe 3 klok long moning kasem samwe 6 klok long moning.
NT: “ona.”