Gospel blong Matiu 1:1-25

  • Laen blong Jisas Kraes (1-17)

  • Jisas i bon (18-25)

1  Buk ya i tokbaot histri* blong Jisas Kraes,* we i boe blong Deved,+ mo Deved ya i boe blong Ebraham:+   Ebraham i kam papa blong Aesak,+Aesak i kam papa blong Jekob,+Jekob i kam papa blong Juda+ mo ol brata blong hem.   Juda i kam papa blong Peres mo Jeraha,+ mo Tamara i mama blong tufala. Peres i kam papa blong Hesron,+Hesron i kam papa blong Ram.+   Ram i kam papa blong Aminadab,Aminadab i kam papa blong Nason,+Nason i kam papa blong Salmon.   Salmon i kam papa blong Boas, mo Rehab i mama blong hem.+ Boas i kam papa blong Obed, mo Rut i mama blong hem.+ Obed i kam papa blong Jese.+   Jese i kam papa blong King Deved.+ Deved i kam papa blong Solomon,+ mo mama blong Solomon i waef blong Uria fastaem.   Solomon i kam papa blong Rehoboam,+Rehoboam i kam papa blong Abaejah,Abaejah i kam papa blong Asa.+   Asa i kam papa blong Jehosafat,+Jehosafat i kam papa blong Jehoram,+Jehoram i kam papa blong Usia.   Usia i kam papa blong Jotam,+Jotam i kam papa blong Ahas,+Ahas i kam papa blong Hesekia.+ 10  Hesekia i kam papa blong Manase,+Manase i kam papa blong Amon,+Amon i kam papa blong Josaea.+ 11  Josaea+ i kam papa blong Jekonia+ mo ol brata blong hem, klosap long taem ya we ol man Isrel oli go kalabus long kantri ya Babilon.+ 12  Taem ol man Isrel oli stap kalabus long Babilon, Jekonia i kam papa blong Sealtiel,mo Sealtiel i kam papa blong Serubabel.+ 13  Serubabel i kam papa blong Abiud,Abiud i kam papa blong Eliakim,Eliakim i kam papa blong Aso. 14  Aso i kam papa blong Jadok,Jadok i kam papa blong Aki,Aki i kam papa blong Eliud. 15  Eliud i kam papa blong Eleasara,Eleasara i kam papa blong Matan,Matan i kam papa blong Jekob. 16  Jekob i kam papa blong Josef ya we i hasban blong Meri. Meri ya i mama blong Jisas,+ we oli singaot hem se Kraes.+ 17  Nao long laen we i stat long Ebraham i kam kasem Deved, i gat 14 papa. Mo long laen we i stat long Deved i kam kasem taem ya we ol man Isrel oli go kalabus long Babilon, i gat 14 papa. Mo stat long taem we oli go kalabus long Babilon i kam kasem Kraes, i gat 14 papa bakegen. 18  Hemia olsem wanem Jisas Kraes i bon. Mama blong hem, Meri, oli mekem promes finis se bambae hem i mared long Josef. Be taem tufala i no stap wanples yet, tabu spirit*+ i mekem we Meri i gat bel. 19  Be from we hasban blong hem Josef, i wan stret man, hem i no wantem mekem Meri i sem long fes blong ol man, ale hem i gat tingting blong divosem hem long fasin haed.+ 20  Be afta we hem i tingting gud long ol samting ya, hem i slip, !mo luk! enjel blong Jehova* i kamtru long hem long wan drim, mo i talem long hem se: “Josef, boe blong Deved, yu no mas fraet blong tekem waef blong yu Meri i kam long haos, from we tabu spirit nao i mekem se hem i gat bel.+ 21  Bambae hem i bonem wan boe, mo yu mas putum nem blong hem se Jisas,*+ from we hem bambae i sevem ol man blong hem, i tekemaot olgeta long sin.”+ 22  Ol samting ya oli kamaot blong mekem tok we Jehova* i givim long profet blong hem bifo, i kamtru, we i talem se: 23  “!Yu luk! Wan gel we i no save man yet, bambae i gat bel mo bambae i bonem wan boe, mo bambae oli putum nem blong hem se Emanuel,”+ we i min se “God i Stap Wetem Yumi.”+ 24  Taem Josef i wekap, hem i mekem olsem we enjel blong Jehova* i talem. Hem i mared long Meri,* 25  be hem i no mekem seks wetem hem gogo Meri i bonem wan boe,+ nao Josef i putum nem blong hem se Jisas.+

Ol futnot

NT: “laen.”
NT: “Mesaea; Man We God i Makemaot Hem.”
NT: “paoa blong God.”
Hemia faswan long 237 taem we nem blong God, Jehova, i kamaot long Kristin Grik Haf Blong Baebol. Yu luk Ap. A5.
Long Hibru, nem ya hem i Jesua, o Josua, we i minim “Jehova i Sevem Man.”
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
PT: “hem i tekem waef blong hem i kam long haos.”