Gospel blong Matiu 21:1-46

  • Jisas i go insaed long Jerusalem (1-11)

  • Jisas i ronemaot ol man we oli stap salem ol samting long tempol (12-17)

  • Tok long figtri (18-22)

  • Oli askem kwestin from raet blong Jisas (23-27)

  • Parabol blong tufala pikinini boe (28-32)

  • Parabol blong ol fama we oli kilim man i ded (33-46)

    • Oli sakem nambawan ston blong kona (42)

21  Taem oli go klosap long Jerusalem mo oli kasem Betfas long Hil Blong Ol Oliftri, Jisas i sanem tu disaepol,+  i se: “Yutufala i go long vilej ya we yumi stap lukluk i go long hem, mo bambae yutufala i luk wan dongki wetem pikinini blong hem we oli fasem tufala i stap. Yutufala i tekemaot rop blong tufala mo tekem tufala i kam.  Sipos wan man i tok long yutufala, yutufala i mas talem se: ‘Masta i nidim tufala.’ Ale bambae hem i letem long yutufala.”  Samting ya i mekem tok we profet i talemaot, i kamtru, we i talem se:  “Yufala i talem long dota blong Saeon se: ‘!Yu luk! King blong yu i stap kam long yu,+ tingting blong hem i stap daon+ mo hem i sidaon long wan dongki, yes wan yang dongki, pikinini blong wan animol we oli yusum blong mekem ol strong wok.’”+  Nao tufala disaepol ya i go mo tufala i mekem olsem we Jisas i talem.+  Tufala i tekem dongki ya wetem pikinini blong hem i kam, mo olgeta oli putum klos blong olgeta long tufala dongki ya, nao hem i sidaon antap long olgeta.+  Plante man oli putum klos blong olgeta long rod,+ sam narafala oli katem han blong ol tri mo oli putum long rod.  Mo ol man we oli stap wokbaot fastaem long hem mo olgeta we oli stap wokbaot biaen, oli stap singaot se: “!Mifala i prea se plis yu sevem Pikinini ya blong Deved!+ !Jehova* yu blesem man ya we i kam long nem blong yu!+ !Yu we yu stap antap olgeta, mifala i prea se plis yu sevem hem!”+ 10  Nao taem hem i go insaed long Jerusalem, plante man long taon ya oli resis i kam, oli stap asaskem se: “?Hu ya man ya?” 11  Nao olgeta we oli folem hem, oli stap talem se: “!Hemia profet Jisas ya+ blong Nasaret long Galili!” 12  Biaen, Jisas i go insaed long tempol mo i ronemaot olgeta evriwan we oli stap salem mo pem samting long tempol, mo hem i kafsaedem tebol blong ol man we oli stap jenisim mane mo ol stul blong olgeta we oli stap salem sotleg.+ 13  Mo hem i talem long olgeta se: “Baebol i talem se: ‘Bambae oli singaot haos blong mi se haos blong prea,’+ be yufala i mekem i kam ples blong haed* blong ol stilman.”+ 14  Nao ol blaenman mo olgeta we leg blong olgeta i nogud oli kam long hem long tempol, mo hem i mekem olgeta oli kam gud bakegen. 15  Ol jif pris mo ol skraeb oli kros+ taem oli luk ol merikel ya mo oli harem ol boe long tempol oli stap singaot se: “!Mifala i prea se plis yu sevem Pikinini ya blong Deved!”+ 16  Mo oli talem long Jisas se: “?Yu harem tok ya we oli stap talem?” Hem i ansa se: “Yes. ?Be ating yufala i no ridim tok ya we i talem se: ‘Yu yu mekem we maot blong ol pikinini mo ol bebi, oli presem yu’?”+ 17  Nao hem i gowe long olgeta, i aot long taon ya mo i go long Betani, mo hem i slip long ples ya long naet.+ 18  Long eli moning, taem hem i stap gobak long taon ya, hem i hanggri.+ 19  Nao long rod, hem i luk wan figtri mo i go klosap blong luk sipos i gat frut, be hem i no luk wan frut nating, ol lif nomo,+ nao hem i talem long tri ya se: “Neva bambae yu save karem frut bakegen samtaem.”+ Mo wantaem nomo figtri ya i drae. 20  Taem ol disaepol oli luk samting ya, oli sapraes tumas, mo oli askem se: “?Olsem wanem figtri ya i save drae kwiktaem olsem?”+ 21  Jisas i ansa long olgeta i se: “Tru mi talem long yufala, sipos yufala i gat bilif mo yufala i no gat tu tingting, bambae yufala i mekem sem samting we mi mi mekem long figtri ya, mo tu, sipos yufala i talem long bigfala hil ya se: ‘Yu kamaot mo yu go draon long solwota,’ samting ya bambae i hapen.+ 22  Mo olgeta samting we yufala i prea blong askem wetem bilif, bambae yufala i kasem.”+ 23  Afta we hem i go insaed long tempol, ol jif pris mo ol elda oli kam long hem taem hem i stap tijim ol man, mo oli talem se: “?Yu yu gat wanem raet blong mekem ol samting ya? ?Mo hu i givim raet ya long yu?”+ 24  Jisas i ansa long olgeta se: “Mi tu bambae mi askem wan samting long yufala. Sipos yufala i ansa long mi, mi tu bambae mi talemaot olsem wanem mi gat raet blong mekem ol samting ya: 25  ?Hu i givim raet long Jon blong i baptaesem ol man? ?God* no ol man?” Nao olgeta oli stap taltalem long olgeta se: “Sipos yumi talem se: ‘God,’ bambae hem i talem long yumi se: ‘?Be from wanem yufala i no bilif long hem?’+ 26  Be yumi no save talem se, ‘Ol man,’ from we bigfala hip blong ol man oli bilif se Jon i wan profet, i nogud oli mekem wan samting long yumi.” 27  Nao oli ansa long Jisas se: “Mifala i no save.” Ale hem i talem se: “Mi tu mi no save talem long yufala olsem wanem mi mi gat raet blong mekem ol samting ya. 28  “?Wanem tingting blong yufala? Yufala i traem tingbaot wan man we i gat tu pikinini. Hem i go long faswan, i talem se: ‘Boe, yu go wok long plantesen blong grep tede.’ 29  Boe ya i ansa se: ‘Mi no wantem,’ be biaen, hem i jenisim tingting blong hem nao hem i go. 30  Man ya i go long seken boe, i talem sem samting long hem. Boe ya i ansa se: ‘Oraet, bambae mi go,’ be biaen hem i no go. 31  ?Weswan long tufala ya i mekem samting we papa blong hem i wantem?” Oli talem se: “Faswan.” Jisas i talem long olgeta se: “Tru mi talem long yufala se ol man blong tekem takis mo ol prostitut oli go insaed long Kingdom blong God fastaem long yufala, 32  from we Jon i kam soemaot stret rod long yufala, be yufala i no bilif long hem. Ol man blong tekem takis wetem ol prostitut, oli bilif long hem.+ Mo taem yufala i luk samting ya, be yufala i no jenisim tingting blong yufala blong yufala i save bilif long hem. 33  “Yufala i harem wan narafala parabol: I gat wan man, hemia wan lan ona we i planem wan plantesen blong grep,+ ale i putum fenis i goraon long hem, mo i digim wan ples blong mekem waen long hem, mo hem i wokem wan taoa.+ Biaen, hem i putum plantesen ya long han blong sam fama blong oli lisim, nao hem i aot i go long narafala kantri.+ 34  Taem ol frut oli raep, hem i sanem ol slef blong hem oli go long ol fama ya, blong tekem ol frut we oli blong hem. 35  Be ol fama ya oli holem ol slef ya, ale oli wipim wan, oli kilim wan i ded, mo narawan oli stonem hem.+ 36  Nao hem i sanem sam narafala slef bakegen we oli plante moa i bitim ol faswan, be oli mekem sem samting long olgeta.+ 37  Biaen, hem i sanem boe blong hem i go long olgeta, from we hem i stap tingting se, ‘Bambae oli respektem boe blong mi.’ 38  Be taem ol fama oli luk boe ya, oli stap taltalem long olgeta se: ‘Pikinini ya nao we bambae i tekem plantesen ya.+ !Yufala i kam, yumi kilim hem i ded, nao bambae plantesen ya i blong yumi!’ 39  Ale oli holem boe ya, oli sakem hem i go aotsaed long plantesen ya, nao oli kilim hem i ded.+ 40  Sipos masta blong plantesen ya i kam, ?bambae hem i mekem wanem long ol fama ya?” 41  Oli talem long hem se: “Bambae hem i kilim olgeta oli ded from we oli rabis, ale bambae hem i putum plantesen ya long han blong sam narafala fama blong oli lisim. Olgeta ya bambae oli givim ol frut we oli blong hem, taem oli raep.” 42  Jisas i talem long olgeta se: “?Olsem wanem? ?Yufala i no ridim long Ol Tok Blong Baebol se: ‘Ston we ol man blong wokem haos oli sakem, hem i kam nambawan ston long kona,+ mo hem i kam long Jehova,* mo hem i naes tumas long lukluk blong yumi’?+ 43  From samting ya mi talem long yufala, God bambae i tekemaot Kingdom blong hem long yufala, mo i givim long wan nesen we i karem ol frut we oli stret long Kingdom ya. 44  Mo tu, man we i foldaon long ston ya bambae bodi blong hem i brobrok.+ Mo sipos ston ya i foldaon long man, bambae i flatemgud hem.”+ 45  Taem ol jif pris mo ol Farisi oli harem ol parabol ya, oli save se hem i stap tokbaot olgeta.+ 46  Ale oli wantem holem* hem be oli fraet long ol hip man, from we ol man ya oli bilif se hem i wan profet.+

Ol futnot

Yu luk Ap. A5.
PT: “wan bigfala hol blong ston.”
PT: “heven.”
Yu luk Ap. A5.
NT: “arestem.”