Gospel blong Luk 24:1-53

  • Jisas i laef bakegen (1-12)

  • Long rod blong Emeas (13-35)

  • Jisas i kamtru long ol disaepol (36-49)

  • Jisas i go antap long heven (50-53)

24  Long fas dei blong wik, long eli moning, oli karem ol lif ya we oli gat gudfala smel long hem we oli mekemrere finis, mo oli kam long tomb.*+  Be oli luk se wan man i rolemaot ston ya finis we i blokem tomb* ya,+  mo taem oli go insaed, oli no luk bodi blong Masta Jisas.+  Taem tingting blong olgeta i paspas yet from samting ya, !luk! tu man we klos blong tufala i saen, tufala i stanap wetem olgeta.  Nao ol woman ya oli fraet, mo oli lukluk i go long graon nomo. Ale tufala man ya i talem se: “?From wanem yufala i kam long ples blong ol dedman blong lukaotem man we i laef?+  Hem i no stap long ples ya, hem i laef bakegen finis. Yufala i mas tingbaot tok ya we hem i talem long yufala taem hem i stap yet long Galili,  se oli mas putum Pikinini blong man* long han blong ol man nogud, mo bambae oli kilim hem i ded long pos, mo long namba 3 dei bambae hem i laef bakegen.”+  Nao oli tingbaot tok blong hem bakegen,+  ale oli aot long tomb* ya oli gobak, mo oli talemaot olgeta samting ya long ol leven aposol mo ol narafala disaepol.+ 10  Ol woman ya hemia: Meri woman Magdala, mo Joana, mo Meri mama blong Jemes, mo i gat sam narafala woman tu we oli stap wetem olgeta. Oli talemaot samting ya long ol aposol, 11  be ol aposol mo ol narafala disaepol oli harem tok ya olsem krangke tok nomo, nao oli no bilivim olgeta. 12  Be Pita i girap i ron i go long tomb* ya, i bendaon i lukluk i go insaed, i luk kaliko ya nomo we oli kavremap Jisas long hem. Nao hem i kambak, i stap tingting se wanem samting i hapen. 13  !Be luk! Long dei ya, tu disaepol, tufala i stap wokbaot i go long wan vilej, nem blong hem Emeas, we i stap samwe long 11 kilometa* longwe long Jerusalem, 14  mo tufala i stap storian long olgeta samting we oli bin hapen. 15  Taem tufala i stap storian mo tokbaot ol samting ya, Jisas i kam klosap mo i wokbaot wetem tufala, 16  be tufala i no luksave hem.+ 17  Ale hem i talem long tufala se: “?Wanem samting ya we yutufala i stap storian long hem i kam?” Wantaem nomo, tufala i stanap we fes blong tufala i nogud. 18  Nao wan long tufala, nem blong hem Kleopas, i ansa se: “?Ating yu wan nomo yu wan strenja long Jerusalem we yu no save ol samting we oli hapen long ol dei ya we oli pas?” 19  Ale hem i askem long tufala se: “?Wanem samting?” Tufala i talem se: “Ol samting we oli hapen long Jisas ya we i Nasarin.+ Hem i wan profet we God mo ol man oli tinghae long ol nambawan tok blong hem mo ol merikel blong hem.+ 20  Be ol jif pris mo ol rula oli putum hem long han blong Paelat we i jajem hem se hem i mas ded,+ mo oli nilim hem long pos. 21  Be mifala i putum tingting blong mifala i stap strong long hem se hem nao bambae i mekem ol man Isrel oli go fri.+ Mo antap long hemia, tede hem i namba 3 dei blong hem. 22  Mo sam woman we oli joen wetem mifala, oli mekem mifala i sapraes from we long eli moning oli go long tomb,*+ 23  be oli no faenem bodi blong Jisas, nao oli kambak oli talem se oli luk ol enjel we oli talem long olgeta se hem i laef. 24  Nao sam long olgeta we oli stap wetem mifala, oli go long tomb,*+ nao oli faenem evri samting stret olsem we ol woman ya oli talem, be oli no luk hem.” 25  Nao hem i talem long tufala se: “!Yutufala i no gat hed, mo yutufala i slo tumas blong bilif long ol tok we ol profet oli talem! 26  Kraes i mas safa olsem,+ blong biaen hem i save kasem glori blong hem.”+ 27  Nao hem i talemgud ol mining blong Ol Tok Blong Baebol we oli tokbaot hem. Hem i stat long Moses mo i gotru long Olgeta Profet.+ 28  Nao oli kam klosap long vilej we oli stap go long hem, be hem i mekem olsem we bambae hem i lego tufala, i wokbaot i go. 29  Be tufala i stap talem long hem se: “Yu stap wetem mitufala, from we i klosap sapa nao, mo i no longtaem bambae i tudak.” Ale hem i go insaed, i stap wetem tufala. 30  Taem hem i stap kakae* wetem tufala, hem i tekem bred, i talem tangkiu long God from,* i brekem, mo i givim long tufala.+ 31  Stret long taem ya, ae blong tufala i open, nao tufala i luksave hem. Be hem i lus long fes blong tufala.+ 32  Nao tufala i stap taltalem long tufala se: “Hem nomo ya. Taswe yumitu harem gud tumas long toktok blong hem long rod, taem hem i stap eksplenem gud Ol Tok Blong Baebol.” 33  Nao stret long taem ya, tufala i girap mo tufala i gobak long Jerusalem, mo tufala i luk ol leven aposol mo ol narafala disaepol oli hivap i stap, 34  mo oli stap talem se: “!I tru ya, Masta i laef bakegen finis, mo hem i kamtru long Saemon!”+ 35  Ale tufala i talemaot olgeta samting we i hapen long tufala long rod, mo we tufala i luksave hem taem hem i brekem bred.+ 36  Taem tufala i stap toktok yet, Jisas i kam stanap long medel blong olgeta, mo i talem long olgeta se: “Pis i stap wetem yufala.”+ 37  Be olgeta oli seksek mo oli fraet, from we oli ting se oli luk wan spirit. 38  Nao hem i talem long olgeta se: “?From wanem yufala i fraet tumas olsem? ?Mo from wanem yufala i gat tu tingting? 39  Mi nomo ya, yufala i luk tufala han mo leg blong mi. Yufala i tajem mi mo yufala i luk, from we wan spirit i no gat mit mo bun olsem mi.” 40  Taem hem i talem ol tok ya finis, hem i soem tufala han mo leg blong hem long olgeta. 41  Be from we oli glad tumas mo oli sapraes tumas, oli no bilif gud yet. Nao hem i askem long olgeta se: “?Yufala i gat sam kakae long ples ya?” 42  Ale olgeta oli givim wan haf blong fis long hem we oli rusum, 43  nao long fes blong olgeta, hem i tekem mo i kakae. 44  Nao hem i talem long olgeta se: “Taem mi stap yet wetem yufala, mi talem toktok ya long yufala se,+ olgeta samting we oli bin raetem long Loa blong Moses, mo long Ol Profet, mo long Ol Sam, blong tokbaot mi, bambae oli mas kamtru.”+ 45  Nao hem i openem tingting blong olgeta blong oli kasem save gud long mining blong Ol Tok Blong Baebol,+ 46  mo i talem long olgeta se: “Baebol i talem se: Kraes bambae i safa, mo long namba 3 dei bambae hem i laef bakegen,+ 47  mo long nem blong hem, ol man bambae oli talemaot long olgeta nesen,+ stat long Jerusalem i go,+ se man i mas tanem tingting blong hem blong God i fogivim sin blong hem.+ 48  Bambae yufala i stap olsem ol witnes blong ol samting ya.+ 49  !Mo luk! Bambae mi mi sanem samting we Papa blong mi i promes blong givim long yufala, i kam long yufala. Be yufala i mas stap long taon ya gogo kasem we paoa i kamdaon long yufala.”+ 50  Ale hem i tekem olgeta oli go kasem Betani, mo hem i leftemap han blong hem, i blesem olgeta. 51  Mo taem hem i stap blesem olgeta, hem i aot long olgeta, mo God i tekem hem i go antap long heven.+ 52  Nao oli bodaon* long hem, mo oli gobak long Jerusalem we oli glad tumas.+ 53  Mo oltaem oli stap presem God long tempol.+

Ol futnot

NT: “memoriol tomb.”
NT: “memoriol tomb.”
Yu luk Diksonari.
NT: “memoriol tomb.”
NT: “memoriol tomb.”
PT: “60 stadia.” Wan stedium hem i 185 m. Yu luk Ap. B14.
NT: “memoriol tomb.”
NT: “memoriol tomb.”
NT: “hem i sidaon long bed mo i lei i go long tebol, blong kakae.”
PT: “hem i blesem.”
NT: “ona.”