Gospel blong Luk 19:1-48

  • Jisas i go luk Sakias (1-10)

  • Parabol blong ol ten mina (11-27)

  • Jisas i go insaed long Jerusalem (28-40)

  • Jisas i krae from Jerusalem (41-44)

  • Jisas i ronemaot ol man we oli stap salem ol samting long tempol (45-48)

19  Nao hem i go insaed long Jeriko, mo i wokbaot blong i gotru narasaed long taon ya.  Long ples ya, i gat wan man we nem blong hem Sakias, hem i bos blong ol man blong tekem takis, mo hem i wan rijman.  Hem i wantem tumas blong luk se Jisas i hu, be hem i no save luk hem, from we hem i wan sotfala man mo i gat plante man tumas.  Taswe hem i ron i go fastaem, i klaem long wan sikamo* tri blong i save luk Jisas, from we hem bambae i pas long ples ya.  Taem Jisas i kasem ples ya, hem i lukluk i go antap mo i talem se: “Sakias, yu kamdaon kwik, from we bambae mi stap long haos blong yu tede.”  Nao Sakias i kamdaon kwiktaem, mo i glad tumas blong tekem hem i go long haos blong hem.  Taem olgeta oli luk samting ya, olgeta evriwan oli stap tok smosmol, se: “Hem i go long haos blong wan man blong mekem sin.”+  Be Sakias i stanap mo i talem long Masta se: “Masta, !yu luk! bambae mi givim haf blong olting blong mi long ol puaman. Mo ol man we mi bin giaman long olgeta blong stilim sam samting blong olgeta, bambae mi givimbak ol samting ya fo taem antap bakegen.”+  Nao Jisas i talem se: “Tede God i sevem man ya mo famle blong hem, from we hem tu i wan pikinini blong Ebraham. 10  Pikinini blong man* i kam blong lukaotem ol man we oli lus mo blong sevem olgeta.”+ 11  Taem oli stap lesin long ol tok ya, hem i talem wan narafala parabol, from we hem i stap klosap long Jerusalem mo olgeta oli ting se Kingdom blong God bambae i kamtru naoia nomo.+ 12  Nao hem i talem se: “Wan haeman i go long wan kantri longwe,+ blong oli putumap hem i kam king, ale bambae hem i kambak bakegen. 13  Nao hem i singaot ten slef blong hem, mo i givim mane long olgeta, hemia ten mina,* mo i talem se: ‘Yufala i mekem bisnes wetem ol mane ya kasem we mi kambak.’+ 14  Be ol sitisen blong kantri blong hem, oli no laekem hem nating, nao oli sanem wan grup blong ol ambasada oli go long ples we hem i go long hem, blong talem se: ‘Mifala i no wantem man ya i kam king blong mifala.’ 15  “Afta we oli putumap hem i kam king, hem i gobak long kantri blong hem. Nao hem i singaot ol slef ya we hem i bin givim mane* long olgeta, blong luk se oli winim hamas mane long bisnes blong olgeta.+ 16  Ale, fas slef i kam mo i talem se: ‘Masta, hemia mina blong yu, mo mi winim ten mina antap bakegen.’+ 17  Masta ya i talem long hem se: ‘!Gudfala wok! !Yu yu wan gudfala slef! Ol wok we oli smol nomo, be yu yu wok gud long olgeta. Taswe bambae yu lukaot long ten taon.’+ 18  Namba 2 slef i kam mo i talem se: ‘Masta, hemia mina blong yu, mo mi winim faef mina antap bakegen.’+ 19  Nao hem i talem long slef ya se: ‘Yu tu bambae yu lukaot long faef taon.’ 20  Be wan narafala slef i kam, i talem se: ‘Masta, hemia mina blong yu, mi mi putumgud long wan kaliko, mi haedem i stap. 21  Mi mi fraet long yu from we yu yu wan had man. Yu yu stap tekem samting we narafala i putumgud i stap, mo yu stap tekem ol kakae we yu no planem.’+ 22  Nao hem i talem long slef ya se: ‘Yu yu wan rabis slef, mi mi jajem yu from ol tok ya blong yu. Yu save se mi mi wan had man, mi stap tekem samting we narafala man i putumgud i stap, mo mi stap tekem ol kakae we narafala man i planem.+ 23  ?Taswe from wanem yu no putum mane* blong mi long bang? Olsemia taem mi kambak, mi save karembak wetem intres.’ 24  “Nao hem i talem long olgeta we oli stap stanap klosap se: ‘Yufala i tekemaot mina ya long hem mo yufala i givim long slef ya we i gat ten mina.’+ 25  Be oli talem long hem se: ‘!Masta, hem i gat ten mina finis!’ 26  Mi mi talem long yufala, man we i gat samting finis, bambae oli givim moa samting long hem, be man we i no gat samting, bambae oli tekemaot eni samting we hem i gat i stap.+ 27  Mo tu, ol enemi ya blong mi we oli no wantem se mi king long olgeta, yufala i tekem olgeta i kam long ples ya, yufala i kilim olgeta oli ded stret long fes blong mi.’” 28  Taem hem i talem ol tok ya finis, hem i gohed long rod blong hem blong go long Jerusalem. 29  Nao taem hem i go klosap long Betfas mo Betani long bigfala hil ya we nem blong hem Hil Blong Ol Oliftri,+ hem i sanem tu disaepol,+ 30  i talem se: “Yutufala i go long vilej ya we yumi stap lukluk i go long hem, mo taem yutufala i kasem, bambae yutufala i luk wan yang dongki we neva man i sidaon long hem, mo oli fasem hem i stap. Yutufala i tekemaot rop blong hem mo tekem hem i kam. 31  Be sipos wan man i askem long yutufala se: ‘?From wanem yutufala i tekemaot rop blong dongki ya?’ yutufala i mas talem se: ‘Masta i nidim hem.’” 32  Nao tufala i go, mo tufala i luk evri samting olsem we hem i talem.+ 33  Be taem tufala i stap karemaot rop blong dongki ya, ol ona blong hem oli askem se: “?From wanem yutufala i tekemaot rop blong dongki ya?” 34  Tufala i ansa se: “Masta i nidim hem.” 35  Nao tufala i tekem i go long Jisas mo oli putum ol klos blong olgeta long dongki ya, nao Jisas i sidaon antap long hem.+ 36  Taem hem i stap raed long dongki ya i stap go, ol man oli stap putum klos blong olgeta long rod.+ 37  Taem hem i kam klosap long rod blong Hil Blong Ol Oliftri we i stap godaon, olgeta disaepol oli stap harem gud mo oli presem God long bigfala voes from ol merikel we oli bin luk, 38  oli talem se: “!Jehova* yu blesem man ya we i stap kam we i King long nem blong yu! !Pis i stap long heven mo glori i stap antap olgeta!”+ 39  Be sam Farisi we oli stap long medel blong ol hip man ya, oli talem long hem se: “Tija, yu tok long ol disaepol blong yu.”+ 40  Be hem i ansa long olgeta, se: “Mi talem long yufala, sipos olgeta ya oli stap kwaet nomo, ol ston ya bambae oli singaot.” 41  Mo taem hem i go klosap long Jerusalem, hem i luk taon ya nao hem i krae,+ 42  hem i se: “Mi mi wantem tumas we yu luksave ol samting we oli save mekem yu yu gat pis, be naoia ol samting ya oli haed, yu no save luk olgeta.+ 43  I gat ol dei oli stap kam we bambae ol enemi blong yu oli tekem ol pos we en blong olgeta i sap, nao oli stanemap raon long yu, mo bambae oli raonem gud yu mo oli blokem* yu long evri saed.+ 44  Bambae oli smasem gud yu wetem ol man we oli stap insaed long yu,+ mo bambae oli no livim wan ston blong yu i stap stanap long ples blong hem,+ from we God i kam jekem yu be yu no luksave.” 45  Nao hem i go insaed long tempol mo i stat blong ronemaot olgeta we oli stap salem samting,+ 46  mo i talem long olgeta se: “Baebol i talem se, ‘Bambae oli singaot haos blong mi se haos blong prea,’+ be yufala i mekem i kam ples blong haed* blong ol stilman.”+ 47  Evri dei hem i stap tijim ol man long tempol. Be ol jif pris mo ol skraeb mo ol lida blong ol man, oli stap lukaotem rod blong kilim hem i ded.+ 48  Be oli no faenem wan rod blong kilim hem, from we evri man oli wantem tumas blong stap klosap long hem blong lesin long hem.+

Ol futnot

NT: “fig-malberi”
Yu luk Diksonari.
Long ol man Gris, 1 mina i sem mak long 100 drakma, mo hevi blong hem i 340 g. Yu luk Ap. B14.
PT: “silva.”
PT: “silva.”
Yu luk Ap. A5.
NT: “mekem trabol long.”
PT: “wan bigfala hol blong ston.”