Gospel blong Luk 14:1-35

  • Wan man we bodi blong hem i sosolap, i kam gud bakegen long Sabat (1-6)

  • Taem wan man i invaetem yu, yu go sidaon long las ples (7-11)

  • Invaetem olgeta we oli no gat samting blong givim long yu, olsem jenis blong samting we yu mekem (12-14)

  • Parabol blong ol man we oli mekem eskius long man we i invaetem olgeta (15-24)

  • Samting we man i mas mekem blong kam disaepol (25-33)

  • Sol we i lusum tes blong hem (34, 35)

14  Long wan narafala taem, hem i go kakae long haos blong wan lida blong ol Farisi long Sabat, mo ol man oli stap wajem gud hem.  !Nao luk! Long fored blong hem, i gat wan man i stap we hem i sik, bodi blong hem i sosolap.  Nao Jisas i askem long olgeta we oli savegud Loa mo long ol Farisi, se: “?Folem loa, i stret blong mekem sikman i kam gud bakegen long Sabat?”+  Be oli no talem wan samting. Nao hem i holem sikman ya, i hilim hem, mo i sanem hem i go.  Nao hem i talem long olgeta se: “?Hu long yufala we sipos boe o bul blong hem i foldaon long wan wel+ long Sabat dei, be hem i no go wantaem nomo blong pulumaot?”+  Olgeta oli no save ansa long tok ya.  Nao hem i luk ol man we oli stap long kakae ya oli stap jusum ol ples we oli beswan,+ ale hem i talem wan parabol long olgeta, se:  “Taem wan man i invaetem yu long wan lafet blong mared, yu no go sidaon long ples we i beswan.+ Maet man we i invaetem yu, i invaetem wan narafala man tu we i hae moa long yu.  Nao man ya we i invaetem yutufala bambae i kam talem long yu se: ‘Yu letem man ya i sidaon long ples blong yu,’ nao bambae yu sem from we yu mas go sidaon long las ples. 10  Be taem wan man i invaetem yu, yu go sidaon long las ples, olsemia man ya we i invaetem yu bambae i kam talem long yu se: ‘Fren, yu go sidaon long fored.’ Long fasin ya, bambae hem i leftemap yu long fes blong ol man we oli stap kakae.+ 11  Man we i stap leftemap hem wan, bambae God i mekem hem i godaon, mo man we i mekem tingting blong hem i stap daon, bambae God i leftemap hem.”+ 12  Mo hem i talem long man we i invaetem hem, i se: “Taem yu mekem bigfala kakae long medel dei o long sapa, yu no mas singaot ol fren blong yu, mo ol brata blong yu, mo ol famle blong yu, mo ol rijman oli kam. Sipos yu mekem olsem, bambae oli save singaot yu bakegen blong yu go kakae wetem olgeta. Long fasin ya, bambae oli givim jenis blong samting we yu mekem long olgeta. 13  Be taem yu mekem lafet, yu invaetem ol puaman, ol man we oli handikap, ol man we leg blong olgeta i nogud, mo ol blaenman.+ 14  Nao bambae yu yu glad tumas, from we olgeta oli no gat samting blong givim long yu, olsem jenis blong samting we yu mekem long olgeta. Bambae yu yu kasem pei ya blong yu long taem ya we ol stret man oli laef bakegen.”+ 15  Wan long olgeta ya we i stap kakae, i harem ol tok ya, nao i talem long hem se: “Man we i kakae* long Kingdom blong God, hem i glad.” 16  Jisas i talem long hem se: “Wan man i mekem wan bigfala kakae long sapa,+ nao hem i invaetem plante man blong oli kam. 17  Mo taem kakae i rere, hem i sanem slef blong hem blong i go talem long ol man we hem i invaetem olgeta, se: ‘Yufala i kam, kakae i rere finis.’ 18  Be olgeta evriwan oli mekem eskius.+ Faswan i talem long hem se: ‘Sore tumas, bambae mi mi no kam from we mi pem wan graon, mo mi mas go luk.’ 19  Mo narawan i talem se: ‘Sore tumas, bambae mi mi no kam from we mi pem ten buluk blong pulum kat, mo mi mas go traem olgeta.’+ 20  Wan narafala bakegen i talem se: ‘Mi mi no save kam from we mi jes mared.’ 21  Nao slef ya i kam talem olgeta samting ya long masta blong hem. Ale masta ya i kros mo i talem long slef ya se: ‘Yu go kwik long ol bigrod mo ol smosmol rod long taon, yu tekem ol puaman mo ol man we oli handikap mo ol blaenman mo ol man we leg blong olgeta i nogud, oli kam.’ 22  Taem slef ya i kambak, hem i talem se: ‘Masta, mi mi mekem olgeta samting we yu talem finis, be i gat rum i stap yet.’ 23  Nao masta i talem long slef ya se: ‘Yu go long ol rod mo ol ples aotsaed long taon, mo yu talem long ol man se oli mas kam, olsem nao haos blong mi bambae i fulap gud.+ 24  Mi mi talem long yufala, bambae i no gat wan long olgeta ya we mi mi invaetem olgeta fastaem, i save testem kakae ya blong mi.’”+ 25  I gat plante man oli stap folem hem, nao hem i tanraon, i talem long olgeta se: 26  “Sipos wan man i kam long mi be i no agensem* papa mo mama mo waef mo pikinini mo brata mo sista blong hem, mo prapa laef* blong hem tu,+ hem i no save kam disaepol blong mi.+ 27  Man we i no karem pos* blong hem mo i biaen long mi, hem i no save kam disaepol blong mi.+ 28  ?Hu long yufala we i wantem wokem wan taoa, be i no sidaon fastaem blong kaontem praes blong ol samting we hem i nidim, blong luk sipos mane blong hem i naf? 29  Sipos hem i no mekem olsem, maet hem i putum fandesen be hem i no naf blong finisim. Nao ol man we oli stap lukluk hem bambae oli laf long hem, 30  oli talem se: ‘Man ya i statem taoa ya, be hem i no naf blong finisim.’ 31  Mo sipos wan king we i gat 10,000 soldia nomo i harem nius se wan narafala king we i gat 20,000 soldia, i stap kam blong mekem faet agens long hem, hem i mas go sidaon fastaem mo i lesin long ol advaes blong ol narafala, blong luk sipos hem i naf blong win o nogat. 32  Sipos hem i no naf, bambae hem i sanem sam ambasada blong hem oli go luk king ya taem hem i stap longwe yet, blong mekem pis wetem hem. 33  Long sem fasin, yufala i mas save se sipos wan long yufala i no talem tata long* olgeta samting blong hem, hem i no save kam disaepol blong mi.+ 34  “Sol i wan gudfala samting. Be sipos sol i lusum tes blong hem, ?wanem i save mekem i konkon bakegen?+ 35  Hem i no save givhan long graon mo i nogud blong miksim wetem sitsit blong animol. Ol man oli sakem nomo. Man we i gat sora, i gud hem i lesin.”+

Ol futnot

PT: “kakae bred.”
NT: “be i lavem moa.”
NT: “sol.”
Yu luk Diksonari.
NT: “lego.”