Gospel blong Luk 5:1-39

  • Oli pulum plante fis from merikel; Ol fas disaepol (1-11)

  • Wan man we i gat leprosi i kam gud bakegen (12-16)

  • Jisas i hilim wan man we bodi blong hem i ded (17-26)

  • Jisas i singaot Livae (27-32)

  • Askem kwestin from fasin blong mekem fasting (33-39)

5  Wan taem, Jisas i stap stanap long saed blong lek ya Genesaret,*+ mo ol hip blong man oli kam hivap raon long hem blong lesin long tok blong God.  Nao hem i luk tu bot we ol man blong pulum fis oli livim tufala i stap, nao oli stap wasem ol net blong olgeta.+  Nao hem i klaem long wan long tufala bot ya, we i blong Saemon, ale hem i askem hem blong i pul i go longwe lelebet long so. Nao hem i sidaon, i stap tijim ol man.  Taem hem i toktok finis, hem i talem long Saemon se: “Yufala i pul i go long ples we i dip, mo yufala i sakem net blong yufala.”  Be Saemon i ansa se: “Tija, mifala i traehad long fulnaet, be mifala i no kasem fis nating.+ Be from we yu yu talem olsem, bambae mi sakem net bakegen.”  Taem oli mekem olsem, oli kasem* fis we i plante we plante, nao net blong olgeta i stat blong brok.+  Ale oli sakem han long ol fren blong olgeta long narafala bot, blong oli kam givhan long olgeta. Taem oli kam, oli fulumap tufala bot ya gogo klosap tufala i draon.  Taem Saemon Pita i luk samting ya, hem i foldaon klosap long Jisas, mo i talem se: “Masta, yu gowe long mi, from we mi mi wan man nogud.”  Hem i tok olsem from we hem wetem ol man ya we oli stap wetem hem, oli sapraes tumas long ol fis we oli kasem. 10  Jemes mo Jon we tufala i pikinini blong Sebedi,+ mo we tufala i wok wetem Saemon, tufala tu i sapraes tumas. Be Jisas i talem long Saemon se: “Yu no fraet. I stat naoia, bambae yu yu man blong pulum man.”+ 11  Nao oli pul i gobak long so, mo oli livim olgeta samting, nao oli biaen long hem.+ 12  Wan narafala taem, Jisas i stap long wan taon, !nao luk! wan man we bodi blong hem i fulap long leprosi, i luk hem nao i kam nildaon, mo i krae long hem se: “Masta, sipos yu wantem, yu save mekem mi mi klin.”+ 13  Nao Jisas i pusum han blong hem, i tajem hem, mo i talem se: “!Mi mi wantem! Yu kam klin.” Wantaem nomo leprosi ya i lus.+ 14  Nao hem i talem long man ya, blong i no talemaot samting ya long wan man. Mo i talem long hem se: “Yu go blong pris i luk bodi blong yu, mo yu givim wan ofring blong mekem yu klin olsem we Loa blong Moses i talem,+ blong soemaot long olgeta se sik blong yu i finis.”+ 15  Be nius blong hem i stap goaot moa, nao plante man oli kam hivap blong lesin long hem, mo blong hem i tekemaot sik blong olgeta.+ 16  Be oltaem hem i stap go long ol ples we i no gat man long hem blong i prea. 17  Wan taem, taem hem i stap tij, ol Farisi mo ol tija blong Loa tu oli stap sidaon long ples ya. Olgeta ya oli aot long ol vilej long Galili mo Judia mo Jerusalem. Mo paoa blong Jehova* i stap long hem blong hem i hilim ol sikman.+ 18  !Nao luk! Sam man oli karem wan man long bed i kam, we bodi blong hem i ded, mo oli traem blong tekem hem i go insaed, blong Jisas i luk hem.+ 19  Be oli no save tekem hem i go insaed from we i gat plante man tumas. Ale oli go antap long ruf blong haos ya, oli mekem wan hol long hem, mo oli slakem sikman ya long bed i godaon stret long medel blong ol man we oli stap long fored blong Jisas. 20  Taem hem i luk bilif blong olgeta, hem i talem long man ya se: “Fren, mi mi fogivim ol sin blong yu finis.”+ 21  Nao ol skraeb mo ol Farisi oli stap taltalem long olgeta se: “?Wanem man ya we i stap tok nogud olsem? God nomo i save fogivim sin blong man.”+ 22  Be Jisas i save tingting blong olgeta, nao hem i talem se: “?Wanem tingting ya we yufala i gat long hat blong yufala? 23  ?Wanem tok i isi moa blong talem? ?Hemia se, ‘Mi mi fogivim ol sin blong yu finis’ o hemia se, ‘Yu girap mo yu wokbaot’? 24  Be i gud mi soem long yufala se Pikinini blong man* i gat paoa long wol ya blong fogivim ol sin—” nao hem i talem long sikman ya se: “Mi talem long yu, yu girap, yu tekem bed blong yu, mo yu gohom.”+ 25  Nao stret long fes blong olgeta, man ya i girap, i karem bed blong hem, mo i gohom, we i stap presem God. 26  Mo olgeta evriwan oli sapraes, mo oli stap presem God, mo oli fraet smol, oli talem se: “!Tede yumi luk ol nambawan samting!” 27  Biaen, hem i wokbaot i go, mo i luk wan man blong tekem takis, nem blong hem, Livae. Hem i stap sidaon long ofis blong takis, nao hem i talem long hem se: “Yu biaen long mi, yu kam man blong mi.”+ 28  Nao hem i livim olgeta samting blong hem, i girap, i folem hem. 29  Nao Livae i mekem wan bigfala kakae blong hem long haos blong hem. Mo i gat wan bigfala hip blong ol man blong tekem takis mo sam narafala man, oli stap kakae* wetem olgeta.+ 30  Nao ol Farisi mo ol skraeb blong olgeta, oli stat blong komplen long ol disaepol blong hem se: “?From wanem yufala i stap kakae mo dring wanples wetem ol man blong tekem takis mo ol man blong mekem sin?”+ 31  Be Jisas i ansa long olgeta se: “Olgeta we oli no sik, oli no nidim dokta, be olgeta we oli sik, yes, oli nidim.+ 32  Mi mi no kam blong singaot ol stret man, be mi kam blong singaot ol man blong mekem sin blong oli tanem tingting blong olgeta.”+ 33  Nao olgeta ya oli talem long hem se: “Ol disaepol blong Jon wetem ol disaepol blong ol Farisi, oltaem oli stap mekem fasting mo oli stap prea strong, be ol disaepol blong yu, olgeta oli gohed nomo blong kakae mo dring.”+ 34  Be Jisas i talem long olgeta se: “?Yufala i ting se yufala i save mekem ol fren blong man we i jes mared oli mekem fasting taem hem i stap yet wetem olgeta? 35  Be i gat taem i stap kam we bambae oli tekemaot man ya we i jes mared,+ i gowe long ol fren blong hem. Long taem ya nao bambae oli mekem fasting.”+ 36  Mo tu, hem i talem wan parabol long olgeta i se: “I no gat man i save katemaot pis blong wan niufala klos mo i somap blong blokem hol long wan olfala klos. Sipos hem i mekem olsem, niufala pis klos ya bambae i terem olfala klos ya, mo niufala pis klos ya i no sem mak long olfala klos ya.+ 37  Mo tu, i no gat man i save putum niufala waen i go insaed long ol olfala skin botel. Sipos hem i mekem olsem, ol olfala skin botel ya bambae oli bosta, nao waen i ronaot, mo ol skin botel ya tu oli kam nogud. 38  Be niufala waen, oli mas putum insaed long niufala skin botel. 39  Man we i testem olfala waen finis, bambae hem i no wantem dring niufala waen, from we hem i talem se: ‘Olfala waen i gud moa.’”

Ol futnot

Hemia Si Blong Galili.
PT: “raonem.”
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Diksonari.
NT: “lei klosap long tebol, blong kakae.”