Gospel blong Luk 8:1-56

  • Ol woman we oli biaen long Jisas (1-3)

  • Parabol blong man we i saksakem sid (4-8)

  • From wanem Jisas i toktok long ol man long parabol (9, 10)

  • Mining blong parabol blong man we i sakem sid (11-15)

  • Laet, i no blong kavremap (16-18)

  • Mama blong Jisas mo ol brata blong hem (19-21)

  • Jisas i mekem strong win i kam kwaet (22-25)

  • Jisas i sanem ol rabis spirit oli go insaed long ol pig (26-39)

  • Gel blong Jaeras; Wan woman i tajem klos blong Jisas (40-56)

8  Smoltaem biaen hem i wokbaot i go long ol taon mo ol vilej, hem i stap prij, i stap talemaot gud nius blong Kingdom blong God.+ Mo ol twelef aposol blong hem, oli stap biaen long hem,  wetem sam woman tu, we bifo oli bin sik mo rabis spirit i stap long olgeta, be hem i mekem olgeta oli kam gud bakegen. Ol woman ya hemia: Meri we oli kolem hem se i blong Magdala we seven dimon oli kamaot long hem,  mo Joana,+ waef blong Jusa we i stap lukaot long olgeta samting blong Herod, mo Susana, mo plante narafala woman bakegen. Olgeta oli stap yusum olting blong olgeta blong mekem minista wok blong givhan long hem mo ol aposol.+  Nao i gat wan bigfala hip blong ol man oli kam hivap wanples wetem olgeta ya we oli aot long ol taon raonabaot oli kam long hem, nao hem i toktok long olgeta long parabol i se:+  “Wan man i go blong saksakem sid long garen blong hem. Taem hem i stap saksakem olgeta, sam sid oli foldaon long rod, nao ol man oli wokbaot antap long olgeta, mo ol pijin oli kam kakae evriwan.+  Sam sid oli foldaon long ston, mo taem oli gru, oli kam drae, from we oli no wetwet.+  Sam narafala sid oli foldaon long ples we i gat ropnil, nao oli gru wetem ol ropnil ya, ale ol ropnil ya oli jokem olgeta oli ded.+  Be sam narafala sid oli foldaon long gudfala graon, mo taem oli gru, oli karem frut 100 taem antap bakegen.”+ Taem hem i talem ol tok ya finis, hem i singaot se: “Man we i gat sora, i gud hem i lesin.”+  Nao ol disaepol blong hem oli askem mining blong parabol ya.+ 10  Hem i talem se: “Yufala, God i letem yufala i kasem save ol tabu tokhaed blong Kingdom blong God. Be long ol narafala ya, evri samting we oli harem, oli parabol nomo.+ Taswe oli stap lukluk, be oli no luksave, mo oli stap lesin be oli no save se i minim wanem.+ 11  Mining blong parabol ya i olsem: Sid ya, hem i tok blong God.+ 12  Graon ya long rod we sid i foldaon long hem, hemia ol man we oli harem tok ya, be Devel i kam tekemaot tok ya long hat blong olgeta blong oli no bilif, nao God i no save sevem olgeta.+ 13  Ston ya we sid i foldaon long hem, hemia ol man we oli harem tok ya, mo oli glad tumas long hem, be tok ya i no gat rus. Nao oli bilif smoltaem, be taem oli kasem hadtaem, oli foldaon.+ 14  Mo ples blong ropnil we sid i foldaon long hem, hemia ol man we oli harem tok ya, be ol wari, mo ol rij samting,+ mo ol samting we man i harem gud long hem,+ oli blokem olgeta mo oli jokem tok ya, nao olgeta oli neva karem gudfala frut.+ 15  Mo gudfala graon we sid i foldaon long hem, hemia ol man we hat blong olgeta i stret mo i gud.+ Taem oli harem tok ya, oli holemstrong long tok ya, nao oli stanap strong mo oli karem frut.+ 16  “Taem man i laetem laet, hem i no kavremap long wan besin, no i putum aninit long bed. Be hem i putum antap long ples blong putum laet, blong evri man we oli kam insaed oli luk laet.+ 17  From we samting we i haed i stap, bambae i kam long klia ples. Mo samting we oli kavremap gud, bambae ol man oli save, mo bambae i open long klia ples.+ 18  Taswe yufala i mas lesin gud, from we man we i gat samting, bambae oli givim moa samting long hem.+ Be man we i no gat samting, eni samting we hem i ting se i gat bambae hem i lusum.”+ 19  Nao mama blong hem mo ol brata blong hem+ oli kam, be oli no save go klosap long hem from we i gat tumas man oli stap.+ 20  Nao ol man oli talem long hem se: “Mama blong yu mo ol brata blong yu oli stap stanap aotsaed, oli wantem luk yu.” 21  Hem i ansa long olgeta se: “Mama blong mi mo ol brata blong mi, hemia olgeta we oli harem tok blong God mo oli folem.”+ 22  Wan dei, hem wetem ol disaepol blong hem oli klaem long wan bot, mo hem i talem long olgeta se: “Yumi gokros, yumi go narasaed long lek ya.” Nao oli sel i go.+ 23  Taem oli stap go, hem i slip. Nao strong win i kamdaon long lek ya, mo i mekem wota i kam insaed long bot blong olgeta, nao klosap i draon.+ 24  Nao oli go wekemap hem, oli se: “!Tija, Tija, bambae yumi ded nao!” Ale hem i girap, i tok strong long win mo long wota ya, ale tufala i godaon, nao olgeta samting i kam kwaet.+ 25  Ale, hem i talem long olgeta se: “?Olsem wanem long bilif blong yufala?” Be olgeta oli fraet mo oli sapraes tumas, oli stap taltalem long olgeta se: “?Wanem man ya? Hem i tok long win mo long wota, mo tufala tu i obei long hem.”+ 26  Nao oli goso long narasaed long Galili, long rijen blong ol man Gerasa.+ 27  Taem Jisas i kamaot long bot, wan man blong taon ya i luk hem long rod. Man ya dimon i stap long hem, mo longtaem finis hem i no moa werem klos, mo hem i no moa stap long haos, be i stap long ples blong ol tomb.*+ 28  Taem hem i luk Jisas, hem i singaot bigwan, mo i kam nildaon fored long hem mo i singaot strong se: “Jisas, Pikinini blong God Ya We i Hae Olgeta, ?from wanem yu kam long ples ya? Plis yu no mekem mi harem nogud.”+ 29  (Hem i tok olsem from we Jisas i bin tok strong long spirit ya we i no klin blong i kamaot long hem. Oltaem spirit ya i stap kontrolem hem.*+ Mo plante taem, ol man oli fasem han mo leg blong hem long jen, mo oli stap gad long hem, be hem i brekem ol jen ya, nao dimon ya i lidim hem i go long ol ples we i no gat man long hem.) 30  Jisas i askem long hem se: “?Wanem nem blong yu?” Hem i ansa se: “Bigfala Kampani.” Hemia from we plante dimon oli go insaed long man ya. 31  Mo oli stap plis long hem blong i no sanemaot olgeta oli go long abys.*+ 32  I gat plante pig+ oli stap kakae long bigfala hil. Nao ol dimon ya oli askem strong long hem blong i letem olgeta oli go insaed long ol pig ya, nao hem i letem olgeta oli go.+ 33  Nao wantaem nomo ol dimon ya oli kamaot long man ya, mo oli go insaed long ol pig, nao ol pig ya oli resis i go long klif, oli foldaon i go long lek, nao oli draon. 34  Taem ol man blong lukaot long ol pig oli luk samting ya, oli ronwe, oli go talemaot long ol man long taon mo long ol ples raonabaot. 35  Nao ol man oli kam blong luk. Taem oli kam long Jisas, oli luk man ya we ol dimon oli kamaot long hem. Hem i stap sidaon klosap long leg blong Jisas mo hem i putum klos finis, mo tingting blong hem i kam gud bakegen. Nao ol man ya oli fraet. 36  Be olgeta we oli luk samting we i hapen, oli stap tokbaot long olgeta olsem wanem man ya we dimon i bin stap long hem, i kam gud bakegen. 37  Nao plante man we oli kam long ol ples raonabaot long Gerasa, oli askem long Jisas blong hem i aot long olgeta, from we olgeta oli fraet tumas. Nao hem i klaem long bot blong i gobak. 38  Be man ya we dimon i kamaot long hem, i gohed blong plis long hem blong i save go wetem hem, be hem i sanemaot man ya i go, mo i talem long hem se:+ 39  “Yu gobak long ples blong yu, mo yu gohed blong talemaot samting we God i mekem long yu.” Nao hem i go long olgeta ples long taon ya, i stap talemaot ol samting we Jisas i mekem long hem. 40  Taem Jisas i gobak narasaed, ol hip man oli glad tumas blong luk hem, from we oli stap wet long hem.+ 41  !Be luk! Wan lida blong sinagog i kam, nem blong hem Jaeras. Hem i nildaon, mo i askem strong long Jisas blong i kam long haos blong hem,+ 42  from we gel blong hem we i gat 12 yia, klosap i ded. Hem i gat wan pikinini ya nomo. Taem Jisas i stap wokbaot i go, plante man oli fasfas tumas raon long hem. 43  Nao i gat wan woman we i sik, i stap lusum plante blad+ blong 12 yia finis. Mo i no gat wan man i save mekem hem i kam gud bakegen.+ 44  Woman ya i kam biaen long Jisas, mo i tajem en blong klos blong hem,+ nao wantaem nomo blad blong hem i no moa ron. 45  Nao Jisas i talem se: “?Hu i tajem mi?” Be i no gat man we i talem se hem i tajem hem, nao Pita i talem se: “Tija, plante man oli fasfas tumas long yu, mo oli stap puspusum yu.”+ 46  Be Jisas i talem se: “Wan man i tajem mi, from we mi haremsave se paoa+ i kamaot long mi.” 47  Taem woman ya i luk se hem i no save haed, hem i seksek tumas mo i kam long fored blong Jisas, i nildaon mo i talemaot long fes blong evriwan from wanem hem i tajem Jisas, mo olsem wanem sik blong hem i finis wantaem nomo. 48  Be hem i talem long woman ya se: “Dota blong mi, bilif blong yu i mekem yu yu kam gud bakegen. Yu go, yu no moa wari.”+ 49  Taem hem i stap toktok yet, wan man long haos blong Jaeras i kamtru, mo i talem se: “!Gel blong yu i ded finis! Yu no moa mekem hadwok long Tija ya.”+ 50  Taem Jisas i harem, hem i talem se: “Yu no wari, yu bilif nomo, nao gel blong yu bambae i oraet.”+ 51  Taem hem i kasem haos blong man ya, hem i blokem olgeta man blong oli no go insaed wetem hem, be hem i tekem Pita, Jon, Jemes mo papa mo mama blong gel ya oli go insaed. 52  Olgeta man long haos ya, oli stap krae mo oli stap kilkilim jes blong olgeta, from we oli sore tumas long gel ya. Nao hem i talem se: “Yufala i no krae,+ smol gel ya i no ded, hem i stap slip nomo.”+ 53  Be olgeta oli laf long hem, from we oli save se hem i ded. 54  Nao hem i holem han blong gel ya, mo i singaot se: “!Smol gel, yu girap!”+ 55  Nao spirit* blong hem+ i kambak, mo wantaem nomo hem i stanap.+ Ale Jisas i talem se oli mas givim kakae long hem. 56  Nao papa mo mama blong gel ya, tufala i glad we tufala i glad, be hem i talem long tufala se tufala i no mas talemaot samting ya long ol man.+

Ol futnot

NT: “ol memoriol tomb.”
MNT: “Rabis spirit ya i bos long hem longtaem finis.”
Yu luk Diksonari.
NT: “paoa blong laef.”