Gospel blong Luk 10:1-42

  • Jisas i sanemaot seventi man (1-12)

  • Sore long ol man blong ol taon we oli no tanem tingting blong olgeta (13-16)

  • Ol seventi man oli kambak (17-20)

  • Jisas i presem Papa blong hem from we hem i mekem i gud long ol man we tingting blong olgeta i stap daon (21-24)

  • Parabol blong man Sameria (25-37)

  • Jisas i go luk Mata mo Meri (38-42)

10  Biaen long ol samting ya, Masta i jusum 70 narafala man, mo i sanemaot olgeta oli go tutu+ long evri taon mo long ol ples we biaen bambae hem i go long olgeta.  Nao hem i talem long olgeta se: “Tru, i gat plante kakae blong havestem, be ol man blong wok oli no plante. From samting ya, yufala i mas plis long Masta blong havest, blong hem i sanem sam moa man blong wok oli kam havestem ol kakae ya blong hem.+  !Yufala i go! !Luk! Mi mi sanem yufala i go olsem ol pikinini blong sipsip we oli go long medel blong ol wulf.+  Yufala i no mas karem bag blong mane, o basket blong kakae, o sandel,+ mo yufala i no mas talem halo long ol man* long rod.  Taem yufala i go insaed long wan haos, fastaem yufala i mas talem se: ‘Pis bambae i stap long haos ya.’+  Sipos i gat wan fren blong pis long ples ya, pis blong yufala bambae i stap long hem. Be sipos i no gat, pis ya bambae i kambak long yufala.  Taswe yufala i mas stap long haos ya nomo,+ yufala i kakae mo dring ol samting we oli givim long yufala,+ from we i stret nomo we wan wokman i kasem pei blong hem.+ Yufala i no mas stap muv oltaem long wan haos i go long narafala haos.  “Mo tu, taem yufala i go long wan taon, nao oli glad long yufala, i gud yufala i kakae enikaen kakae we oli givim long yufala,  mo yufala i mekem ol sikman long taon ya oli kam gud bakegen. Mo yufala i talem long olgeta se: ‘Kingdom blong God i kam klosap long yufala finis.’+ 10  Be sipos yufala i go long wan taon nao oli no glad long yufala, yufala i mas go long ol bigrod blong taon ya, mo yufala i talem se: 11  ‘Mifala i ravemaot ol das blong taon ya tu we oli fas long leg blong mifala,+ olsem wan woning long yufala. Be yufala i mas save se Kingdom blong God i kam klosap finis.’ 12  Mi mi talem long yufala se long dei ya, panis we ol man long taon ya bambae oli kasem, bambae i strong moa i winim panis blong Sodom.+ 13  “!Sore tumas long yu Korasin! !Sore tumas long yu Betsaeda! from we sipos ol merikel we yufala i luk, oli bin hapen long Taea mo Saedon, bambae longtaem finis ol man long tufala ples ya oli tanem tingting blong olgeta mo oli sidaon long asis faea mo long ol klos we oli wokem long bag.+ 14  Taswe, panis we bambae yufala i kasem long dei blong jajmen, bambae i strong moa i winim panis we Taea mo Saedon bambae oli kasem. 15  Mo yu Kapaneam, ?yu yu stap tok flas blong leftemap yu i go kasem heven? !Be bambae oli sakem yu yu godaon we i godaon olgeta long Gref!* 16  “Man we i lesin long yufala, hem i lesin long mi.+ Mo man we i no wantem lesin long yufala, hem i no wantem lesin long mi tu. Mo man we i no wantem lesin long mi, hem i no wantem lesin long Man ya tu we i sanem mi.”+ 17  Nao ol 70 man ya oli kambak we oli glad tumas, mo oli talem se: “Masta, taem mifala i yusum nem blong yu, ol dimon tu oli obei long mifala.”+ 18  Ale hem i talem long olgeta se: “Mi mi luk Setan i foldaon finis+ long heven i kamdaon olsem wan laetning. 19  !Luk! Mi mi givim paoa long yufala, blong yufala i purumbut long ol snek mo ol skopion. Mo paoa ya hem i strong moa long paoa blong enemi,+ mo bambae i no gat wan samting i spolem yufala. 20  Be yufala i no mas glad from we ol rabis spirit oli obei long yufala, yufala i mas glad from we God i raetemdaon nem blong yufala finis long heven.”+ 21  Nao stret long taem ya, tabu spirit i mekem hem i glad bitim mak, nao hem i talem se: “Papa, yu yu Masta blong heven mo wol. Mi mi leftemap yu long fes blong ol man, from we yu yu haedem gud ol samting ya long ol man we oli waes mo oli skul gud,+ be yu soemaot olgeta long ol man we oli olsem ol smol pikinini nomo. Yes, O Papa, from we hemia samting we yu yu glad long hem.+ 22  Papa blong mi i putum olgeta samting long han blong mi finis. Mo i no gat man i save Pikinini, be Papa nomo i save hem, mo i no gat man i save Papa, be Pikinini nomo+ wetem ol man ya we Pikinini i glad blong soem Papa long olgeta, olgeta nomo oli save hem.”+ 23  Taem ol disaepol oli stap olgeta nomo, hem i talem long olgeta se: “Sipos ol man oli luk ol samting ya we yufala i stap luk, bambae oli glad.+ 24  Mi mi talem long yufala, plante profet mo plante king oli wantem tumas blong luk ol samting ya we yufala i stap luk, be oli no luk,+ mo oli wantem tumas blong harem ol samting ya we yufala i stap harem, be oli no harem.” 25  !Nao luk! Wan man we i save gud Loa, i wantem traem hem, nao i stanap mo i talem se: “?Tija, mi mas mekem wanem blong mi kasem laef we i no save finis?”+ 26  Hem i talem long hem se: “?Loa i talem wanem? Taem yu ridim ?yu kasem save wanem?” 27  Nao man ya i ansa i se: “‘Yu mas lavem Jehova* we i God blong yu, long olgeta hat blong yu mo long olgeta sol* blong yu mo long olgeta paoa blong yu mo long olgeta tingting blong yu,’+ mo ‘yu mas lavem neba blong yu olsem we yu lavem yu wan.’”+ 28  Nao hem i talem long hem se: “Ansa blong yu i stret. Sipos yu stap mekem olsem, bambae yu kasem laef.”+ 29  Be man ya i wantem soemaot se hem i wan stret man,+ nao hem i askem long Jisas se: “?Be hu ya neba blong mi?” 30  Jisas i ansa i se: “Wan man i aot long Jerusalem, i stap godaon long Jeriko, nao long rod, ol stilman oli holem hem, oli tekemaot evri samting blong hem, mo oli kilim hem, nao oli ronwe, oli livim hem i stap we i hafded. 31  Nao wan pris i stap folem rod ya, be taem hem i luk man ya, hem i pas long narasaed rod, i wokbaot i go. 32  Mo wan Livaet tu i pas long rod ya, nao taem hem i kam kasem ples ya mo i luk man ya, hem i pas long narasaed rod, i wokbaot i go. 33  Be wan man Sameria+ we i stap folem rod ya tu, hem i luk man ya, nao hem i sore long hem. 34  Hem i go long man ya, i putum waen mo oel long ol soa blong hem, mo i fasemgud olgeta. Biaen, hem i putum man ya i sidaon long dongki blong hem, mo i tekem hem i go long wan gesthaos, nao i stap lukaot long hem. 35  Long nekis dei, hem i givim tu denarias* long man blong gesthaos ya, mo i talem se: ‘Yu lukaot gud long man ya, mo sipos yu yusum sam moa mane antap long hemia, bambae mi givimbak long yu taem mi kambak.’ 36  Long tingting blong yu, ?hu long trifala ya i olsem neba+ blong man ya we i kasem kil?” 37  Hem i ansa se: “Man ya we i sore long hem mo i givhan long hem.”+ Nao Jisas i talem long hem se: “Yu go, yu mekem olsem hem.”+ 38  Taem oli stap wokbaot i go, oli kamtru long wan vilej. Nao wan woman long ples ya, nem blong hem Mata,+ i tekem hem i go long haos blong hem. 39  Woman ya i gat wan sista we nem blong hem Meri. Hem i sidaon klosap long leg blong Masta, mo i stap lesin long ol tok blong hem. 40  Be Mata i stap bisi long plante samting. Nao hem i kam talem se: “?Masta, yu ting se i stret we sista blong mi i lego mi mi mekem olgeta wok ya mi wan nomo? Yu talem long hem blong i kam halpem mi.” 41  Nao Masta i talem se: “Mata, Mata, yu yu wari tumas long plante samting. 42  Yumi no nidim plante samting, maet wan samting nomo i naf. Be Meri i jusum samting we i beswan,+ mo bambae man i no tekemaot long hem.”

Ol futnot

Long kastom blong ol man Isrel, taem oli talem halo long narafala, oli kisim hem, oli putum han i goraon long hem, mo oli storian longtaem wetem hem.
NT: “Hades,” hemia gref blong ol dedman. Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. B14.