Gospel blong Luk 20:1-47

  • Oli askem kwestin from raet blong Jisas (1-8)

  • Parabol blong ol fama we oli kilim man i ded (9-19)

  • God mo Sisa (20-26)

  • Askem kwestin from laef bakegen (27-40)

  • ?Kraes i pikinini blong Deved? (41-44)

  • Woning long saed blong ol tija blong Loa (45-47)

20  Wan dei, taem hem i stap tijim ol man long tempol mo i stap talemaot gud nius, ol jif pris mo ol skraeb mo ol elda oli kam,  oli talem long hem se: “Yu talem long mifala, ?yu yu gat wanem raet blong mekem ol samting ya? ?Mo hu i givim raet ya long yu?”+  Hem i ansa se: “Mi tu bambae mi askem wan kwestin long yufala. Yufala i traem talem long mi:  Taem Jon i stap baptaesem ol man, ?hu i givim raet long hem? ?God no ol man?”  Nao oli stap toktok long olgeta, oli se: “Sipos yumi talem se, ‘God,’ bambae hem i talem se, ‘?Be from wanem yufala i no bilif long hem?’  Be sipos yumi talem se, ‘Ol man,’ olgeta man bambae oli stonem yumi, from we olgeta oli bilif se Jon i wan profet.”+  Nao oli talem se oli no save se hu i givim raet long hem.  Ale Jisas i talem long olgeta se: “Mi tu mi no save talem long yufala olsem wanem mi mi gat raet blong mekem ol samting ya.”  Nao hem i talem wan parabol long ol man ya, i se: “Wan man i planem wan plantesen blong grep.+ Biaen hem i putum plantesen ya long han blong sam fama blong oli lisim, nao hem i aot i go stap longtaem lelebet long wan narafala kantri.+ 10  Long stret taem we ol frut ya oli raep, hem i sanem wan slef i go long ol fama ya blong oli givim sam frut blong grep long hem. Be ol fama ya oli wipim hem, mo oli sanem hem i gobak we oli no givim wan samting nating long hem.+ 11  Nao hem i sanem wan narafala slef bakegen i go long olgeta. Be oli wipim hem mo oli mekem i nogud tumas long hem, mo oli sanemaot hem i gobak we oli no givim wan samting nating long hem. 12  Mo hem i sanem namba 3 slef bakegen i go, be hem tu, oli givim kil long hem mo oli ronemaot hem. 13  Nao masta blong plantesen ya i talem se: ‘?Bambae mi mekem wanem? Bambae mi sanem pikinini blong mi we mi lavem hem tumas.+ Ating bambae oli respektem hem.’ 14  Taem ol fama ya oli luk hem, oli stap taltalem long olgeta se: ‘Pikinini ya nao bambae i tekem plantesen ya. Yumi kilim hem i ded, nao bambae plantesen ya i blong yumi.’ 15  Ale oli sakem hem i go aotsaed long plantesen ya, mo oli kilim hem i ded.+ ?Masta blong plantesen ya bambae i mekem wanem long ol fama ya? 16  Bambae hem i kam kilim i ded olgeta ya, mo bambae i givim plantesen ya long sam narafala fama.” Taem oli harem parabol ya, oli talem se: “!I moa gud samting olsem i no hapen!” 17  Be hem i lukluk olgeta, mo i talem se: “Sipos i olsem, ?wanem mining blong tok ya blong Baebol we i talem se: ‘Ston we ol man blong wokem haos oli sakem, hem i kam nambawan ston long kona’?+ 18  Mo tu, man we i foldaon long ston ya bambae bodi blong hem i brobrok.+ Mo sipos ston ya i foldaon long man, bambae i flatemgud hem.” 19  Nao stret long taem ya, ol skraeb mo ol jif pris, oli wantem holem hem from we oli save se hem i stap tokbaot olgeta long parabol ya, be oli fraet long ol man.+ 20  Nao oli stap lukaot rod blong kasem hem. Oli wantem faenem poen long ol tok blong hem,+ blong oli save putum hem long han blong ol haeman mo hed gavman. Nao oli pem sam man mo oli sanem olgeta, blong oli go mekem olsem se oli go gud nomo. 21  Nao ol man ya oli askem long hem se: “Tija, mifala i save se ol samting we yu stap talem mo yu stap tijim ol man long hem, oli stret, mo yu yu no tingbaot we man i haeman o i no haeman. Be yu stap tijim ol man long ol fasin we God i wantem. 22  ?Folem loa, i stret blong pem ol takis long Sisa?” 23  Be hem i luksave trik blong olgeta, nao hem i talem long olgeta se: 24  “Yufala i soem wan denarias* long mi. ?Fes ya i fes blong hu? ?Mo nem ya i nem blong hu?” Oli ansa se: “Hem i blong Sisa.” 25  Nao hem i talem se: “Oraet, ol samting we oli blong Sisa, yufala i givimbak long Sisa,+ mo ol samting we oli blong God, yufala i givimbak long God.”+ 26  Ale, olgeta oli no naf blong mekem hem i foldaon long ol tok blong hem. Be oli sapraes tumas long ol ansa blong hem, nao oli stap kwaet nomo. 27  Nao sam Sadusi oli kam luk hem. Olgeta oli no bilif long laef bakegen.+ Nao oli askem long hem se:+ 28  “Tija, Moses i raetem se: ‘Sipos wan man i ded we i no gat pikinini, mo waef blong hem i stap nomo, brata blong man ya i mas mared long wido ya blong bambae tufala i gat pikinini, blong holem nem blong man ya we i ded.’+ 29  Nao i gat seven brata long wan famle. Fasbon i mared, be taem hem i no gat pikinini yet, hem i ded. 30  Nao seken brata 31  i mared long hem, mo biaen namba 3 brata i mared long wido ya. Mo sem samting ya i hapen long olgeta seven brata ya evriwan. Olgeta evriwan oli ded we oli no gat pikinini. 32  Mo biaen, woman ya tu i ded. 33  Nao long taem we ol dedman oli laef bakegen, ?woman ya bambae i kam waef blong hu, from we ol seven brata ya oli bin mared long hem?” 34  Jisas i talem long olgeta se: “Long sistem blong wol* ya ol man mo woman oli save mared, 35  be olgeta we God i luk olgeta se oli stret blong laef long niufala sistem blong wol* mo blong oli laef bakegen, olgeta bambae oli no mared.+ 36  Olgeta ya bambae oli no save ded bakegen, oli olsem ol enjel. Bambae olgeta ya oli pikinini blong God, from we God i mekem olgeta oli laef bakegen. 37  Long buk blong Moses we i tokbaot smol tri we faea i laet long hem, Moses tu i soemaot se ol dedman oli save laef bakegen taem hem i singaot Jehova* se, hem i ‘God blong Ebraham, God blong Aesak, mo God blong Jekob.’+ 38  Hem i God blong man we i laef, i no God blong man we i ded, from we long tingting blong hem, olgeta evriwan oli laef nomo.”+ 39  Ol skraeb oli talem long hem se: “Tija, tok blong yu i stret.” 40  Oli talem olsem from we oli fraet blong askem kwestin long hem bakegen. 41  Nao hem i askem long olgeta se: “?Olsem wanem ol man oli talem se Kraes i pikinini blong Deved?+ 42  Deved hem wan i raetem long buk blong Ol Sam se: ‘Jehova* i talem long Masta blong mi se: “Yu sidaon long raetsaed blong mi 43  gogo kasem we mi putum ol enemi blong yu olsem wan stul blong leg blong yu.”’+ 44  Taswe Deved i singaot hem se Masta, ale ?olsem wanem hem i pikinini blong Deved?” 45  Taem olgeta man oli stap lesin, hem i talem long ol disaepol blong hem se: 46  “Yufala i mas lukaot long ol skraeb we oli laekem blong werem ol longlongfala klos mo wokbaot olbaot blong ol man oli luk olgeta. Mo long ples blong maket, oli laekem tumas we ol man oli ona long olgeta. Mo insaed long ol sinagog, oli laekem blong sidaon long ol jea long fored we oli beswan, mo long taem blong lafet, oli laekem tumas blong sidaon long ples blong ol haeman,+ 47  mo oli stap tekemaot ol haos* blong ol wido, mo oli stap mekem ol longlongfala prea blong ol man oli luk olgeta. Olgeta ya bambae oli kasem panis we i strong* moa.”

Ol futnot

Yu luk Ap. B14.
NT: “long sistem blong wol naoia.” Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
NT: “propeti.”
NT: “hevi.”