Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Gospel Blong Jon

Ol Japta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ol Save Insaed

 • 1

  • Tok ya i kam man (1-18)

  • Tok we Jon Baptaes i talemaot (19-28)

  • Jisas, Smol Sipsip Blong God (29-34)

  • Ol fas disaepol blong Jisas (35-42)

  • Filip mo Nataniel (43-51)

 • 2

  • Mared long Kena; Wota i kam waen (1-12)

  • Jisas i ronemaot ol man we oli stap salem ol samting long tempol (13-22)

  • Jisas i save finis tingting blong ol man (23-25)

 • 3

  • Jisas mo Nikodimas (1-21)

   • Bon bakegen (3-8)

   • God i lavem tumas ol man long wol (16)

  • Laswan taem we Jon i tokbaot Jisas (22-30)

  • Man we i kamaot antap (31-36)

 • 4

  • Jisas mo woman Sameria (1-38)

   • Wosipim God “long spirit mo long trutok” (23, 24)

  • Plante man Sameria oli bilif long Jisas (39-42)

  • Jisas i hilim boe blong wan haeman blong king (43-54)

 • 5

  • Wan sikman long Betsata i kam gud bakegen (1-18)

  • Papa blong Jisas i givim raet long hem blong mekem wok (19-24)

  • Ol dedman bambae oli harem voes blong Jisas (25-30)

  • Witnes long saed blong Jisas (31-47)

 • 6

  • Jisas i givim kakae long faef taosen man (1-15)

  • Jisas i wokbaot antap long wota (16-21)

  • Jisas, “bred blong laef” (22-59)

  • Plante disaepol oli foldaon from tok blong Jisas (60-71)

 • 7

  • Jisas long Lafet Blong Ol Wansaed Haos (1-13)

  • Jisas i tijim ol man we oli kam long lafet (14-24)

  • Ol man oli gat defdefren tingting long saed blong Kraes (25-52)

 • 8

  • Papa i witnes long saed blong Jisas (12-30)

   • Jisas, “laet blong wol” (12)

  • Ol pikinini blong Ebraham (31-41)

   • “Trutok bambae i mekem yufala i kam fri” (32)

  • Ol pikinini blong Setan (42-47)

  • Jisas mo Ebraham (48-59)

 • 9

  • Jisas i mekem wan man we taem hem i bon, hem i blaen, i kam gud bakegen (1-12)

  • Ol Farisi oli askem kwestin long blaenman we i kam gud bakegen (13-34)

  • Ol Farisi oli blaen (35-41)

 • 10

  • Man blong lukaot long sipsip mo yad blong ol sipsip (1-21)

   • Jisas, gudfala man blong lukaot long sipsip (11-15)

   • “Mi gat ol narafala sipsip” (16)

  • Ol man Jiu oli kam luk Jisas long Lafet Blong Dedikesen (22-39)

   • Plante man Jiu oli no wantem bilif (24-26)

   • “Ol sipsip blong mi oli lesin long voes blong mi” (27)

   • Pikinini i joen gud wetem Papa (30, 38)

  • Plante man long narasaed Jodan Reva oli bilif (40-42)

 • 11

  • Lasaros i ded (1-16)

  • Jisas i leftemap tingting blong Mata mo Meri (17-37)

  • Jisas i mekem Lasaros i laef bakegen (38-44)

  • Plan blong kilim Jisas i ded (45-57)

 • 12

  • Meri i kafsaedem oel long leg blong Jisas (1-11)

  • Jisas i go insaed long Jerusalem (12-19)

  • Jisas i talemaot se bambae hem i ded (20-37)

  • Profet tok i kamtru taem ol man Jiu oli no bilif (38-43)

  • Jisas i kam blong sevem wol (44-50)

 • 13

  • Jisas i wasem leg blong ol disaepol blong hem (1-20)

  • Jisas i soemaot se Judas nao bambae i letem hem i go long han blong ol enemi (21-30)

  • Niufala komanmen (31-35)

   • “Sipos yufala i lavlavem yufala” (35)

  • Pita bambae i talem se i no save hem (36-38)

 • 14

  • Jisas i rod ya nomo blong go long Papa (1-14)

   • ‘Mi nao rod ya, trutok ya, mo laef ya’ (6)

  • Jisas i promes blong givim tabu spirit (15-31)

   • “Papa i hae moa long mi” (28)

 • 15

  • Parabol blong prapa rop blong grep (1-10)

  • Oda blong soemaot lav olsem we Kraes i mekem (11-17)

   • ‘Lav ya we i bigwan moa i bitim lav blong ol narafala’ (13)

  • Wol i no laekem ol disaepol blong Jisas (18-27)

 • 16

  • Ol disaepol blong Jisas oli save fesem ded (1-4a)

  • Wok blong tabu spirit (4b-16)

  • Ol disaepol bambae oli harem nogud tumas, be biaen bambae oli save glad (17-24)

  • Jisas i winim wol ya (25-33)

 • 17

  • Jisas i prea laswan wetem ol aposol blong hem (1-26)

   • Laef ya we i no save finis, hemia se man i gohed blong save God (3)

   • Ol Kristin oli no man blong wol (14-16)

   • “Tok blong yu i trutok” (17)

   • “Mi mi mekem olgeta oli save nem blong yu” (26)

 • 18

  • Judas i letem Jisas i go long han blong ol enemi (1-9)

  • Pita i yusum wan naef blong faet (10, 11)

  • Oli tekem Jisas i go long Anas (12-14)

  • Faswan taem we Pita i talem se hem i no save hem (15-18)

  • Jisas i stanap long fes blong Anas (19-24)

  • Seken taem mo namba 3 taem we Pita i talem se hem i no save hem (25-27)

  • Jisas i stanap long fes blong Paelat (28-40)

   • “Kingdom blong mi i no blong wol ya” (36)

 • 19

  • Oli wipim Jisas mo oli jikim hem (1-7)

  • Paelat i askem kwestin long Jisas bakegen (8-16a)

  • Oli nilim Jisas long wan pos long Golgota (16b-24)

  • Jisas i mekem rod blong wan man i lukaot long mama blong hem (25-27)

  • Jisas i ded (28-37)

  • Ol samting we oli mekem blong berem Jisas (38-42)

 • 20

  • Hol blong ston i emti (1-10)

  • Jisas i kamtru long Meri ya we i woman Magdala (11-18)

  • Jisas i kamtru long ol disaepol blong hem (19-23)

  • Tomas i no bilif, be biaen hem i bilif (24-29)

  • From wanem hem i raetem skrol ya (30, 31)

 • 21

  • Jisas i kamtru long ol disaepol blong hem (1-14)

  • Pita i talem strong se hem i lavem Jisas (15-19)

   • “Yu givim kakae long ol smol sipsip blong mi” (17)

  • Fiuja blong disaepol ya we Jisas i lavem hem tumas (20-23)

  • Lastok (24, 25)