Gospel blong Jon 3:1-36

  • Jisas mo Nikodimas (1-21)

    • Bon bakegen (3-8)

    • God i lavem tumas ol man long wol (16)

  • Laswan taem we Jon i tokbaot Jisas (22-30)

  • Man we i kamaot antap (31-36)

3  I gat wan Farisi we nem blong hem Nikodimas,+ hem i wan rula blong ol man Jiu.  Hem i kam luk Jisas long naet,+ mo i talem long hem se: “Rabae,+ mifala i save se yu yu wan tija we God i sanem yu yu kam, from we i no gat man i save mekem ol merikel ya+ we yu stap mekem sipos God i no stap wetem hem.”+  Nao Jisas i talem long hem se: “Tru mi talem long yu, sipos man i no bon bakegen,+ bambae hem i no save luk Kingdom blong God.”+  Nikodimas i talem long hem se: “?Man we i bigman finis i save bon bakegen olsem wanem? Hem i no save gobak long bel blong mama blong hem, blong i bon bakegen.”  Jisas i ansa se: “Tru mi talem long yu, sipos man i no bon long wota+ mo long tabu spirit,+ hem i no save go insaed long Kingdom blong God.  Man we i bon long woman, hem i blong wol ya, be man we i bon long tabu spirit, hem i blong heven.  Yufala i no mas sapraes from we mi mi talem long yufala se: Yufala i mas bon bakegen.  Win i stap blu long ples we hem i wantem blu long hem, mo yufala i harem noes blong hem, be yufala i no save se i kam wea mo i stap go wea. Olgeta we oli bon long tabu spirit oli olsem tu.”+  Nao Nikodimas i askem long hem se: “?Samting ya i save kamaot olsem wanem?” 10  Jisas i ansa se: “?Yu yu wan tija blong ol man Isrel, be yu no save ol samting ya? 11  Tru mi talem long yu, samting we mifala i savegud, mifala i tokbaot, mo samting we mifala i luk, mifala i talemaot, be yufala i no glad long ol tok blong mifala. 12  Sipos yufala i no bilif taem mi tokbaot ol samting blong wol ya nomo, ?olsem wanem bambae yufala i bilif sipos mi tokbaot ol samting blong heven? 13  Mo i no gat man i go antap long heven samtaem.+ Pikinini blong man,* hem nomo i kamaot long heven i kamdaon.+ 14  Bifo Moses i putum snek antap long wan longfala stik,+ nao i leftemap. Long sem fasin, bambae oli leftemap Pikinini blong man* i go antap,+ 15  blong olgeta man we oli bilif long hem, oli save kasem laef we i no save finis.+ 16  “God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim stret Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat,+ blong olgeta man we oli soemaot se oli bilif long hem, oli no ded be oli kasem laef we i no save finis.+ 17  God i no sanem Pikinini blong hem i kam long wol ya blong i jajem ol man long wol, be blong hem i sevem ol man long wol.+ 18  Man we i soemaot se hem i bilif long hem, bambae oli no jajem hem.+ Be man we i no soemaot bilif, oli jajem hem finis, from we hem i no soemaot se hem i bilif long nem blong stret Pikinini blong God, wan nomo we hem i gat.+ 19  God i save jajem man from poen ya: Laet i kam finis long wol,+ be ol man oli laekem tudak, oli no laekem laet from we wok blong olgeta i rabis. 20  Man we i stap mekem ol rabis wok, hem i no laekem laet nating, mo hem i no kam long laet, from we ol wok blong hem bambae oli kam long klia ples.* 21  Be man we i mekem ol gudfala wok, hem i kam long laet+ from we ol wok blong hem bambae oli kam long klia ples, mo oli soemaot se hem i stap mekem ol samting we God i wantem.” 22  Afta long samting ya, Jisas mo ol disaepol blong hem oli go long Judia. Mo long ples ya, hem i stap longtaem lelebet wetem olgeta, mo i stap baptaesem ol man.+ 23  Jon tu i stap baptaesem ol man long Aenon, klosap long Salim, from we i gat plante wota long ples ya,+ mo ol man oli stap kam blong hem i baptaesem olgeta.+ 24  Long taem ya, oli no putum Jon long kalabus yet.+ 25  Ol disaepol blong Jon oli stap rao wetem wan man Jiu from kastom ya blong stap klin long fes blong God. 26  Afta, oli kam luk Jon mo oli talem long hem se: “Rabae, yu save man ya we i bin stap wetem yu long narasaed Jodan Reva, mo yu stap talemaot hem long ol man,+ be naoia hem i stap baptaesem ol man, mo evri man oli go long hem.” 27  Nao Jon i talem long olgeta se: “Man i no save kasem wan samting sipos God i no givim long hem fastaem. 28  Yufala i witnes blong mi we mi mi talem se: ‘Mi mi no Kraes,+ be God i sanem mi mi go fastaem long hem.’+ 29  Woman we i jes mared, hem i blong man we i jes mared long hem.+ Be taem fren blong man ya i stap stanap mo i harem hem i toktok, hem i harem gud tumas long voes blong hem. Long sem fasin, mi tu mi glad we mi glad. 30  Man ya, wok blong hem bambae i stap gohed blong kam antap, be mi, wok blong mi bambae i gohed blong godaon.” 31  Man we i kamaot antap,+ hem i hae moa long olgeta man. Man we i kamaot long wol, hem i blong wol, mo hem i tokbaot ol samting blong wol. Be man we i kamaot long heven hem i hae moa long olgeta narafala man.+ 32  Hem i witnes long ol samting we hem i luk mo i harem,+ be i no gat man i akseptem tok blong hem.+ 33  Man we i akseptem tok blong hem, hem i putum stamp blong hem* long tok ya se God i tru.+ 34  Man we God i sanem hem, hem i talemaot ol tok blong God,+ from we taem God i givim tabu spirit long man, hem i no givim smosmol.* 35  Papa i lavem Pikinini,+ mo hem i putum olgeta samting long han blong hem.+ 36  Man we i soemaot se hem i bilif long Pikinini ya, bambae hem i gat laef we i no save finis.+ Be man we i no obei long Pikinini ya, bambae hem i no kasem laef ya,+ be kros blong God i stap long hem.+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
NT: “from we hem i no wantem se bambae oli stretem hem from ol wok blong hem.”
NT: “agri.”
NT: “hem i givim fulap we i no makem.”