Gospel blong Jon 11:1-57

  • Lasaros i ded (1-16)

  • Jisas i leftemap tingting blong Mata mo Meri (17-37)

  • Jisas i mekem Lasaros i laef bakegen (38-44)

  • Plan blong kilim Jisas i ded (45-57)

11  Nao i gat wan man we nem blong hem Lasaros, hem i sik. Hem i blong Betani, hemia vilej blong Meri mo sista blong hem, Mata.+  Meri ya nao we i kafsaedem oel we i smel gud olsem senta long leg blong Masta, mo i waepem long hea blong hem, blong mekem i drae.+ Mo Lasaros ya we i sik, hem i brata blong hem.  Tufala sista blong hem tufala i sanem toktok i go long Jisas, se: “!Masta, fren ya we yu lavem hem tumas, hem i sik!”  Taem Jisas i harem tok ya, hem i talem se: “Sik blong hem i no blong ded, be i blong givim glori long God.+ Mo samting ya i save leftemap Pikinini blong God.”  Jisas i lavem Mata, mo sista blong hem, mo Lasaros.  Be taem hem i harem se Lasaros i sik, hem i stap tu dei bakegen long ples ya we hem i stap long hem.  Biaen, hem i talem long ol disaepol se: “Yumi go long Judia bakegen.”  Be ol disaepol oli talem long hem se: “Rabae,+ lastaem ya nomo ol man Judia oli wantem stonem yu.+ ?Be yu wantem gobak long ples ya bakegen?”  Jisas i ansa se: “Yufala i save se long wan dei, i gat 12 aoa.+ Sipos wan man i wokbaot long delaet, bambae hem i no bangem wan samting, from we hem i luk laet blong wol ya. 10  Be sipos wan man i wokbaot long naet, bambae hem i stambol from we laet i no stap long hem.” 11  Afta we hem i talem ol tok ya, hem i gohed se: “Fren blong yumi Lasaros, hem i stap slip,+ be bambae mi go blong wekemap hem.” 12  Nao ol disaepol oli talem long hem se: “Masta, sipos hem i stap slip, bambae hem i kam gud bakegen.” 13  Be Jisas i stap tokbaot se hem i ded, be olgeta oli ting se hem i stap slip nomo. 14  Ale Jisas i talem stret long olgeta se: “Lasaros i ded finis.+ 15  Be taem mi tingbaot yufala, mi glad we mi no stap longwe, olsem nao yufala i save bilif long mi. Be i gud yumi go luk hem.” 16  Nao Tomas we oli kolem hem se “Twin,” hem i talem long ol narafala disaepol se: “Ale, yumi evriwan i go, blong yumi save ded wetem hem.”+ 17  Taem Jisas i kamtru, hem i harem se oli putum bodi blong Lasaros long tomb* fo dei finis. 18  Betani i stap klosap long Jerusalem, samwe long tri kilometa.* 19  I gat plante man Jiu oli kam luk Mata mo Meri, blong leftemap tingting blong tufala from we tufala i stap sore long brata blong tufala. 20  Taem Mata i harem se Jisas i stap kam, hem i go mitim hem. Be Meri+ i stap nomo long haos. 21  Nao Mata i talem long Jisas se: “Masta, sipos yu bin stap long ples ya, bambae brata blong mi i no save ded. 22  Be mi save se naoia, wanem samting we yu askem long God, God bambae i givim long yu.” 23  Jisas i talem long hem se: “Brata blong yu bambae i laef bakegen.” 24  Mata i talem long hem se: “Mi save se bambae hem i laef bakegen+ long las dei.” 25  Jisas i talem long hem se: “Stamba blong laef bakegen, mi ya, mo stamba blong laef,+ mi ya. Man we i bilif long mi, nating se hem i ded, be bambae hem i laef bakegen. 26  Mo man we i laef mo i bilif long mi, bambae hem i neva ded samtaem.+ ?Yu yu bilif long tok ya?” 27  Hem i ansa se: “Yes Masta. Mi mi bilif se yu yu Kraes, yu Pikinini blong God. Yu yu man ya we olgeta bifo oli bin talem se bambae i kam long wol.” 28  Taem hem i talem tok ya finis, hem i aot mo i go singaot sista blong hem Meri, mo i toktok long hem nomo, i se: “Tija+ i kam finis, mo hem i wantem luk yu.” 29  Taem Meri i harem tok ya, hem i girap kwiktaem mo i go luk hem. 30  Jisas i no kam insaed long vilej, be hem i stap yet long ples we Mata i mitim hem long hem. 31  Taem ol man Jiu we oli stap leftemap tingting blong Meri long haos, oli luk we hem i girap kwiktaem mo i go aotsaed, oli ting se hem i go blong krae long tomb,*+ nao oli folem hem. 32  Taem Meri i kamtru long ples we Jisas i stap long hem, mo i luk hem, hem i foldaon klosap long leg blong hem mo i talem se: “Masta, sipos yu bin stap long ples ya, bambae brata blong mi i no save ded.” 33  Taem Jisas i luk we hem i stap krae, mo ol man Jiu tu we oli stap wetem hem oli krae, tingting* blong hem i kam hevi tumas, i stap pulum win blong hem from. 34  Nao hem i talem se: “?Yufala i putum bodi blong hem long weples?” Oli ansa se: “Masta, yu kam luk.” 35  Nao Jisas i krae.+ 36  Ale ol man Jiu oli talem se: “!Yufala i luk! !Hem i lavem man ya tumas!” 37  Be sam long olgeta oli talem se: “Man ya nao i mekem ae blong blaenman i kam gud bakegen.+ ?Weswe hem i no mekem wan samting blong man ya i no ded?” 38  Nao Jisas i stap pulum win from we i sore, nao i kamtru long tomb* blong hem. Hem i wan hol blong ston, mo wan ston i blokem maot blong hem. 39  Nao Jisas i talem se: “Yufala i tekemaot ston ya.” Be Mata, sista blong man ya we i ded, i talem se: “Masta, naoia hem i sting finis, from we hemia namba 4 dei blong hem.” 40  Nao Jisas i talem long hem se: “?Olsem wanem? ?Yu yu fogetem we mi talem long yu se sipos yu bilif long mi, bambae yu save luk glori blong God?”+ 41  Nao oli tekemaot ston ya, mo Jisas i lukluk i go antap,+ mo i talem se: “Papa, mi talem tangkiu long yu from we yu yu harem prea blong mi. 42  Mi mi save we oltaem yu stap harem mi. Be mi mi talem olsem blong ol hip man ya we oli stap stanap raonabaot long mi, oli save bilif se yu yu sanem mi mi kam.”+ 43  Taem hem i talem ol tok ya finis, hem i singaot bigwan se: “!Lasaros, yu kamaot!”+ 44  Nao man ya we i bin ded, hem i kamaot mo ol kaliko we oli fasem ol han mo leg blong hem, wetem kaliko we i kavremap fes blong hem, oli stap yet long hem. Nao Jisas i talem long olgeta se: “Yufala i go tekemaot ol kaliko ya blong hem i save wokbaot.” 45  Plante man Jiu we oli stap wetem Meri, mo oli luk samting we Jisas i mekem, oli bilif long hem.+ 46  Be sam long olgeta oli go luk ol Farisi, mo oli talemaot samting we Jisas i mekem. 47  Nao ol jif pris mo ol Farisi, oli singaot ol memba blong Sanhedrin* oli kam, mo oli talem long olgeta se: “?Bambae yumi mekem wanem? Man ya i stap mekem plante merikel.+ 48  Sipos yumi letem hem i gohed olsem, bambae olgeta evriwan oli bilif long hem. Nao ol man Rom bambae oli kam tekemaot ples* blong yumi mo nesen blong yumi.” 49  Be wan long olgeta, nem blong hem Kaeafas,+ we long yia ya hem i hae pris, hem i talem long olgeta se: “Yufala i no save samting ya nating. 50  I moa gud we wan man i ded blong sevem ol man, i bitim we wan ful nesen i lus. ?Yufala i no luksave se samting ya bambae i givhan long yufala?” 51  Tok we hem i talem, i no kamaot long tingting blong hem nomo. Be from we long yia ya, hem i hae pris, God i yusum hem blong talemaot profet tok ya se Jisas bambae i ded blong sevem ol man Jiu. 52  Mo hem i no ded blong sevem ol man Jiu nomo, be i blong tekem olgeta pikinini blong God we oli stap wanwan olbaot, oli kam joen wanples long wan grup nomo. 53  Nao stat long dei ya, oli mekem plan blong kilim hem i ded. 54  From samting ya, Jisas i no moa wokbaot long klia ples, blong ol man Jiu oli luk hem, be hem i aot long ples ya mo i go long wan ples we i stap klosap long draeples, long wan taon we nem blong hem Efrem,+ mo i stap long ples ya wetem ol disaepol. 55  Nao lafet blong ol man Jiu, hemia Pasova,+ i kam klosap, mo plante man long ol ples raonabaot oli go long Jerusalem bifo we lafet ya i stat, blong oli mekem olgeta oli klin folem Loa. 56  Nao olgeta oli stap lukaot Jisas, mo taem oli stap stanap insaed long tempol, oli stap asaskem se: “?Wanem tingting blong yufala? ?Bambae hem i kam long lafet ya, no nogat?” 57  Be ol jif pris mo ol Farisi oli givim oda finis se sipos wan man i save ples we Jisas i stap, hem i mas go talem long olgeta, blong oli go arestem hem.

Ol futnot

NT: “memoriol tomb.”
PT: “samwe 15 stadia.” Yu luk Ap. B14.
NT: “memoriol tomb.”
PT: “spirit.”
NT: “memoriol tomb.”
Yu luk Diksonari.
Hemia tempol.