Gospel blong Jon 21:1-25

  • Jisas i kamtru long ol disaepol blong hem (1-14)

  • Pita i talem strong se hem i lavem Jisas (15-19)

    • “Yu givim kakae long ol smol sipsip blong mi” (17)

  • Fiuja blong disaepol ya we Jisas i lavem hem tumas (20-23)

  • Lastok (24, 25)

21  Biaen long samting ya, Jisas i soemaot hem* bakegen long ol disaepol, long Si Blong Taebirias. Hem i soemaot hem olsem:  Long taem ya, Saemon Pita wetem Tomas (we oli kolem hem se Twin),+ mo Nataniel+ we i blong Kena long Galili, mo tufala pikinini blong Sebedi,+ mo tu narafala disaepol blong hem, oli stap wanples.  Nao Saemon Pita i talem long olgeta se: “Bae mi go sakem net.” Ale oli talem long hem se: “Bae mifala i kam wetem yu.” Nao oli go long bot, be long naet ya oli no kasem wan fis nating.+  Nao taem i brok delaet, Jisas i stap stanap long sanbij, be ol disaepol oli no luksave se hemia Jisas.+  Nao Jisas i talem long olgeta se: “Ol fren, ?yufala i gat sam fis?”* Oli ansa se: “!Nogat!”  Ale hem i talem long olgeta se: “Yufala i sakem net long raetsaed blong bot, nao bambae yufala i save kasem.” Nao oli sakem net i godaon, be oli no moa save pulum net ya i kambak antap long bot from we i fulap gud long fis.+  Nao disaepol ya we Jisas i lavem hem tumas,+ i talem long Pita se: “!Hemia Masta ya!” Taem Saemon Pita i harem se hemia Masta, hem i girap i werem* klos blong hem from we hem i neked,* mo i jam long lek, i swim i go.  Be ol narafala disaepol oli kam long smol bot ya, oli stap pulum net ya we i fulap long fis. Olgeta oli no stap longwe long so, hem i samwe long 90 meta* olsem.  Taem oli kamso, oli luk sakol faea i stap laet mo i gat fis long hem, mo i gat bred tu. 10  Nao Jisas i talem long olgeta se: “Yufala i tekem sam long ol fis ya we yufala i jes kasem, i kam.” 11  Nao Saemon Pita i klaem long bot, mo i pulum net ya i kamso. Net ya i fulap long ol bigbigfala fis. I gat 153 evriwan. Mo nating se fis i fulap gud long net, be hem i no brok. 12  Nao Jisas i talem long olgeta se: “Yufala i kam kakae.” Be i no gat wan long ol disaepol i wantem askem long hem se: “?Yu yu hu?” from we oli save finis se hemia Masta. 13  Nao Jisas i kam, i tekem bred, i givim long olgeta, mo i mekem olsem long fis tu. 14  Hemia namba 3 taem+ we Jisas i kamtru long ol disaepol afta we hem i laef bakegen. 15  Taem oli kakae finis, Jisas i askem long Saemon Pita se: “Saemon, boe blong Jon, ?yu yu lavem mi moa i bitim we yu lavem olgeta ya?” Hem i ansa se: “Yes Masta, yu save se mi mi laekem yu tumas.” Nao hem i talem long hem se: “Yu givim kakae long ol smol sipsip blong mi.”+ 16  Nao hem i askem seken taem long hem se: “Saemon, boe blong Jon, ?yu yu lavem mi?” Hem i ansa se: “Yes Masta, yu save we mi mi laekem yu tumas.” Nao hem i talem long hem se: “Yu lidim ol smol sipsip blong mi.”+ 17  Nao hem i askem long hem namba 3 taem, se: “Saemon, boe blong Jon, ?yu yu rili laekem mi?” Be Pita i harem nogud from we hem i askem namba 3 taem se: “?Yu yu rili laekem mi?” Ale hem i talem long hem se: “Masta, yu yu save olgeta samting. Yu save we mi mi laekem yu tumas.” Nao Jisas i talem long hem se: “Yu givim kakae long ol smol sipsip blong mi.+ 18  Tru mi talem long yu, taem yu yangfala, yu nomo yu werem klos blong yu mo yu stap go long eni ples we yu wantem go long hem. Be taem yu kam olfala, bambae yu stretem han blong yu mo narafala man i putum klos long yu, mo i karem yu yu go long ples we yu no wantem go long hem.” 19  Hem i talem olsem blong soemaot fasin we Pita bambae i ded long hem, mo samting ya bambae i leftemap nem blong God. Taem hem i talem tok ya finis, hem i talem long hem se: “Yu gohed blong folem mi.”+ 20  Mo Pita i tanraon, i luk disaepol ya we Jisas i lavem hem tumas,+ i stap folem hem. Hemia man ya we i bin lei i gobak long jes blong Masta taem oli stap kakae mo i askem long hem se: “Masta, ?hu man ya we bambae i letem yu yu go long han long ol enemi?” 21  Taem Pita i luk hem, hem i talem long Jisas se: “Masta, ?olsem wanem long man ya?” 22  Jisas i talem long hem se: “Sipos mi mi wantem se hem i stap gogo kasem we mi kambak, hemia i no bisnes blong yu. Yu gohed blong folem mi.” 23  Nao i gat wan tok i stap goraon long ol brata se disaepol ya bambae i no ded. Be Jisas i no talem se bambae hem i no ded, hem i talem se: “Sipos mi mi wantem se hem i stap gogo kasem we mi kambak, hemia i no bisnes blong yu.” 24  Hemia nao disaepol ya+ we i witnes long olgeta samting ya, mo i raetemdaon olgeta, nao yumi save se tok blong hem i tru. 25  I gat plante narafala samting tu we Jisas i mekem. Be sipos oli raetemdaon evri samting long skrol, mi ting se wol ya i no naf blong holem olgeta.+

Ol futnot

NT: “kamtru.”
NT: “kakae.”
NT: “fasemtaet.”
Grik: tok ya i no min se man i neked fulwan. I save minim tu se man i werem kalsong nomo, no i parpar nomo.
PT: “samwe 200 kiubit.” Yu luk Ap. B14.