Gospel blong Jon 9:1-41

  • Jisas i mekem wan man we taem hem i bon, hem i blaen, i kam gud bakegen (1-12)

  • Ol Farisi oli askem kwestin long blaenman we i kam gud bakegen (13-34)

  • Ol Farisi oli blaen (35-41)

9  Taem hem i stap wokbaot i go, hem i luk wan man we taem hem i bon, hem i blaen.  Nao ol disaepol blong hem oli askem se: “Rabae,+ ?sin blong hu i mekem man ya i blaen taem hem i bon? ?Sin blong hem no sin blong papa mo mama blong hem?”  Jisas i ansa se: “I no from sin blong hem mo i no from sin blong papa mo mama blong hem. Be samting ya i kamaot blong ol man oli luk ol wok blong God.+  Taem i delaet yet, yumi mas mekem ol wok blong Man we i sanem mi mi kam.+ Taem tudak i kam, man i no moa save wok.  Mi mi laet blong wol taem mi stap yet long wol.”+  Taem hem i talem ol tok ya finis, hem i spet long graon mo i mekem smol sofmad long hem, mo i putum long ae blong man ya.+  Nao i talem long hem se: “Yu go wasem ae blong yu long pul blong Saeloam” (Mining blong nem ya se “Sanem i Go”). Ale man ya i go wasem ae blong hem, mo taem hem i kambak, hem i save lukluk.+  Nao ol man raonabaot long hem mo olgeta we fastaem oli luk hem i stap asaskem mane, oli talem se: “?I no man ya we i stap sidaon oltaem mo i stap askem mane long ol man?”  Samfala oli talem se: “Hem ya.” Sam narafala oli talem se: “Nogat, be i luk olsem hem.” Be man ya i stap gohed blong talem se: “Mi ya nao.” 10  Nao oli askem long hem se: “?Be ae blong yu i kam gud olsem wanem? 11  Hem i ansa se: “Man ya we nem blong hem Jisas, hem i mekem sofmad, i putum long ae blong mi, mo i talem long mi se: ‘Yu go wasem ae blong yu long Saeloam.’+ Ale mi go wasem ae blong mi nao mi save lukluk.” 12  Nao oli askem long hem se: “?Wehem man ya?” Hem i talem se: “Mi no save.” 13  Nao oli tekem man ya we fastaem hem i blaen, i go long ol Farisi. 14  Be dei ya we Jisas i mekem sofmad ya mo i mekem ae blong man ya i kam gud,+ hem i Sabat.+ 15  Mo ol Farisi tu oli stap askem long hem se ae blong hem i kam gud olsem wanem. Hem i talem long olgeta se: “Hem i putum sofmad long ae blong mi, mo mi go wasem nao mi save lukluk.” 16  Nao sam Farisi oli talem se: “Man ya i no kamaot long God, from we hem i no folem loa blong Sabat.”+ Be sam narafala oli talem se: “Wan man we i stap mekem sin, i no save mekem merikel olsem.”+ Ale samting ya i mekem olgeta oli seraot.+ 17  Nao oli talem bakegen long blaenman ya se: “Yu traem talem se hem i wanem kaen man, from we hem i mekem ae blong yu i kam gud bakegen.” Ale man ya i talem se: “Hem i wan profet.” 18  Be ol man Jiu oli no bilif se man ya fastaem hem i blaen, mo naoia hem i save lukluk. Ale oli singaot papa mo mama blong hem i kam. 19  Mo oli askem long tufala se: “?Hemia boe blong yutufala? Hem i talem se taem hem i bon, hem i blaen finis. ?Be naoia olsem wanem hem i save lukluk?” 20  Papa mo mama blong hem i talem se: “Mitufala i save se hem i boe blong mitufala, mo taem hem i bon, hem i blaen. 21  Be mitufala i no save wanem i mekem we naoia hem i save lukluk, mo mitufala i no save hu i mekem ae blong hem i kam gud. Yufala i askem long hem. Hem i bigman finis. Hem nomo i mas talemaot long yufala.” 22  Papa mo mama blong hem, tufala i tok olsem from we tufala i fraet long ol man Jiu.+ Olgeta ya oli agri finis se sipos wan man i talemaot se Jisas i Kraes, bambae oli sakemaot hem long sinagog.+ 23  Hemia nao from wanem papa mo mama blong hem i talem se: “Hem i bigman finis. Yufala i askem long hem.” 24  Nao oli singaot man ya i kam namba 2 taem, mo oli talem long hem se: “Yu givim glori i go long God. Mifala i save se man ya i man blong mekem sin.” 25  Nao hem i ansa se: “Mi mi no save sipos man ya i man blong mekem sin, no nogat. Be mi save wan samting nomo. Fastaem mi mi blaen, be naoia mi lukluk.” 26  Nao oli askem long hem se: “?Hem i mekem wanem long yu? ?Mo olsem wanem hem i mekem ae blong yu i kam gud?” 27  Nao hem i ansa se: “Mi mi talem long yufala finis, be yufala i no lesin. ?From wanem yufala i wantem harem stori ya bakegen? ?Yufala tu i wantem kam disaepol blong hem?” 28  Nao oli tok nogud long hem, oli se: “Yu nao yu disaepol blong man ya, be mifala i disaepol blong Moses. 29  Mifala i save se God i toktok long Moses, be man ya, mifala i no save se hem i kamaot wea.” 30  Be man ya i talem se: “!Man! Hemia wan samting ya, we man ya i mekem ae blong mi i kam gud, be yufala i no save weples hem i kamaot long hem. 31  Yumi save se God i no lesin long ol man blong mekem sin.+ Be sipos wan man i fraet* long God mo i mekem samting we hem i wantem, bambae God i lesin long hem.+ 32  Stat bifo i kam, yumi neva harem se wan man i mekem ae blong man we i blaen taem i bon, i kam gud olsem. 33  Sipos man ya i no kamaot long God, bambae hem i no save mekem wan samting nating.”+ 34  Nao oli talem long hem se: “!Man, yu ya, sin i fulap long yu finis taem yu bon! ?Afta yu wantem tijim mifala?” !Nao oli sakem hem i go aotsaed!+ 35  Jisas i harem we oli sakemaot man ya, nao taem hem i faenem hem, hem i askem long hem se: “?Yu yu bilif long Pikinini blong man?”* 36  Man ya i ansa se: “?Masta, man ya hem i hu? Yu talem, olsem bae mi save bilif long hem.” 37  Ale Jisas i talem long hem se: “Yu yu luk hem finis. Mo hem nao i stap toktok wetem yu naoia.” 38  Nao man ya i talem se: “Masta, mi mi bilif long hem.” Nao hem i bodaon* long hem. 39  Nao Jisas i talem se: “Mi mi kam long wol ya blong God i save jajem ol man, nao olgeta we oli no save lukluk, oli save lukluk,+ mo olgeta we oli save lukluk oli kam blaen.”+ 40  Sam Farisi we oli stap long ples ya, oli harem ol tok ya, nao oli askem se: “?Olsem wanem? ?Mifala tu i blaen?” 41  Jisas i talem long olgeta se: “Sipos yufala i blaen, bambae yufala i no gat sin. Be yufala i talem se: ‘Mifala i lukluk.’ Taswe sin blong yufala i stap nomo.”+

Ol futnot

NT: “tinghevi.”
Yu luk Diksonari.
NT: “ona.”