Gospel blong Jon 15:1-27

  • Parabol blong prapa rop blong grep (1-10)

  • Oda blong soemaot lav olsem we Kraes i mekem (11-17)

    • ‘Lav ya we i bigwan moa i bitim lav blong ol narafala’ (13)

  • Wol i no laekem ol disaepol blong Jisas (18-27)

15  “Mi mi prapa rop blong grep, mo Papa blong mi, hem i man ya we i planem grep.  Hem i katemaot evri han long mi we oli no stap karem frut, mo hem i klinim evri han we oli stap karem frut, blong oli save karem plante moa frut.+  Yufala i klin finis from ol tok we mi bin talem long yufala.+  Yufala i mas gohed blong joen long mi, mo mi bambae mi gohed blong joen long yufala. Han blong rop i no save karem frut sipos hem i no gohed blong joen long stamba blong hem. Long sem fasin, yufala i no save karem frut sipos yufala i no gohed blong joen long mi.+  Mi mi rop blong grep, mo yufala i han blong hem. Man we i gohed blong joen long mi mo mi mi joen long hem, hem i karem plante frut.+ Hemia i olsem from we sipos yufala i no joen long mi, bambae yufala i no save mekem wan samting nating.  Sipos man i no gohed blong joen long mi, bambae hem i olsem wan han blong rop we oli sakemaot finis, nao i kam drae. Ol han olsem, ol man oli hivimap olgeta mo oli sakem long faea, nao oli bon.  Sipos yufala i gohed blong joen long mi mo ol tok blong mi oli stap long yufala, yufala i save askem eni samting we yufala i wantem, nao bambae samting ya i kamtru.+  Taem yufala i gohed blong karem plante frut mo yufala i pruvum se yufala i disaepol blong mi, samting ya i leftemap nem blong Papa blong mi.+  Papa i lavem mi,+ mo long sem fasin, mi tu mi lavem yufala. Mo yufala i mas gohed blong stap long lav blong mi. 10  Sipos yufala i stap folem ol komanmen blong mi, bambae yufala i gohed blong stap long lav blong mi, sem mak olsem we mi mi stap folem ol komanmen blong Papa, nao mi gohed blong stap long lav blong hem. 11  “Mi mi talem ol tok ya long yufala, blong yufala i save glad olsem mi mo bambae yufala i glad fulwan.+ 12  Komanmen blong mi i olsem: Yufala i mas lavlavem yufala olsem we mi mi lavem yufala.+ 13  Man we i rere blong ded* blong sevem ol fren blong hem, lav ya blong hem i bigwan moa i bitim lav blong ol narafala man.+ 14  Sipos yufala i mekem ol samting we mi talem long yufala, yufala i fren blong mi.+ 15  Mi mi no moa singaotem yufala se slef, from we wan slef i no save samting we masta blong hem i stap mekem. Be mi singaotem yufala se ol fren, from we mi mi talemaot long yufala evri samting we mi harem long Papa blong mi. 16  Yufala i no jusum mi, be mi mi jusum yufala, mo mi putumap yufala blong yufala i go mo yufala i stap karem frut oltaem, mo blong ol frut ya oli stap longtaem. Nao sipos yufala i askem long Papa eni samting long nem blong mi, hem i save givim long yufala.+ 17  “Mi mi talem olgeta samting ya long yufala, blong yufala i lavlavem yufala.+ 18  Sipos wol i no laekem yufala nating, yufala i mas save se bifo, hem i no laekem mi nating, mo naoia hem i no laekem yufala.+ 19  Sipos yufala i man blong wol ya, bambae wol ya i laekem yufala, from we yufala i blong wol. Be yufala i no blong wol ya,+ mo mi mi jusumaot yufala finis long wol ya. Taswe wol i no laekem yufala.+ 20  Yufala i mas tingbaot tok we mi talem long yufala: Wan slef i no hae moa long masta blong hem. Sipos oli ronem mo kilim mi, bambae oli ronem mo kilim yufala tu.+ Sipos oli folem tok blong mi, bambae oli folem tok blong yufala tu. 21  Yufala i holem nem blong mi, taswe bambae oli mekem evri samting ya agens long yufala, from we oli no save Man we i sanem mi mi kam.+ 22  Sipos mi no bin kam toktok long olgeta, bambae oli no gat poen from sin blong olgeta.+ Be mi mi kam finis, nao oli no moa save mekem eskius from sin blong olgeta.+ 23  Man we i no laekem mi nating, hem i no laekem Papa blong mi tu.+ 24  Sipos mi no bin mekem ol wok ya we neva narafala man i mekem long fes blong olgeta, bambae oli no gat poen from sin blong olgeta.+ Be naoia oli luk mi finis, mo oli no laekem mi nating mo oli no laekem Papa blong mi tu. 25  Be samting ya i mas hapen blong mekem tok blong Baebol we oli raetem long Loa, i kamtru se: ‘Olgeta oli no laekem mi blong nating nomo.’+ 26  Taem mi stap wetem Papa, bambae mi sanem helpa i kam long yufala. Hem i spirit blong trutok+ we i kamaot long Papa, mo hem bambae i witnes blong mi.+ 27  Mo yufala tu bambae i witnes blong mi+ from we yufala i stap wetem mi taem mi statem wok blong mi.

Ol futnot

NT: “blong givim sol blong hem.”