Gospel blong Jon 12:1-50

  • Meri i kafsaedem oel long leg blong Jisas (1-11)

  • Jisas i go insaed long Jerusalem (12-19)

  • Jisas i talemaot se bambae hem i ded (20-37)

  • Profet tok i kamtru taem ol man Jiu oli no bilif (38-43)

  • Jisas i kam blong sevem wol (44-50)

12  I gat sikis dei i stap yet blong kasem Pasova, nao Jisas i kamtru long Betani, ples blong Lasaros+ ya we Jisas i mekem hem i laef bakegen.  Nao long ples ya, oli mekem kakae blong hem, mo Mata i stap karem kakae i kam.+ Be Lasaros i wan long olgeta we oli stap kakae* wetem hem.  Meri i tekem wan paon* blong oel blong nad we oli no miksim wetem narafala samting, oel ya i smel gud olsem senta, mo we praes blong hem i sas we i sas. Hem i kafsaedem oel ya long leg blong Jisas mo i waepem long hea blong hem blong mekem i drae. Nao haos ya i fulap gud long gudfala smel blong oel ya.+  Be wan disaepol blong hem, hemia Judas Iskariot+ we biaen hem i letem hem i go long han blong ol enemi, i talem se:  “?From wanem hem i no salem oel ya blong 300 denarias* mo givim long ol puaman?”  Hem i talem olsem, i no from we hem i kea long ol puaman, be from we hem i man blong stil. Hem i stap lukaot long bokis blong mane, mo plante taem hem i stap stilim mane insaed long hem.  Nao Jisas i talem se: “Yufala i lego woman ya, hem i mekem bodi blong mi i rere blong oli berem mi.+  Ol puaman oli stap oltaem wetem yufala.+ Be mi bambae mi no save stap oltaem wetem yufala.”+  Nao wan bigfala hip blong ol man Jiu oli save se hem i stap long ples ya, nao oli kam. Oli no kam blong luk Jisas nomo, be blong luk Lasaros tu we hem i mekem hem i laef bakegen.+ 10  Ale ol jif pris oli mekem plan blong kilim Lasaros tu i ded, 11  from we plante man Jiu oli go longwe mo oli luk hem, nao oli bilif long Jisas.+ 12  Nao long nekis dei, ol hip man we oli kam long lafet, oli harem nius se Jisas i stap kam long Jerusalem. 13  Ale oli tekem ol han blong pamtri mo oli goaot blong mitim hem, nao oli stap singaot se: “!Mifala i prea se plis yu sevem hem! !Jehova* yu blesem man ya we i kam long nem blong yu,+ hem i King blong Isrel!”+ 14  Nao Jisas i faenem wan yang dongki, ale hem i sidaon long hem.+ Samting ya i olsem we Baebol i talem, i se: 15  “Dota blong Saeon, yu no fraet. !Yu luk! King blong yu i sidaon long wan yang dongki, i stap kam.”+ 16  Fastaem ol disaepol blong hem oli no kasem save ol samting ya. Be biaen nomo, taem Jisas i kasem haenem blong hem,+ oli jes tingbaot se ol tok ya blong Baebol oli tokbaot hem, mo ol man oli mekem ol samting ya long hem.+ 17  Nao ol hip man we oli stap wetem hem taem hem i singaot Lasaros blong i kamaot long tomb,*+ mo i mekem hem i laef bakegen, oli stap talemaot samting ya we oli luk.+ 18  Hemia nao from wanem ol hip man ya oli go mitim hem, from we oli bin harem se hem i mekem merikel ya. 19  Nao ol Farisi oli stap taltalem long olgeta se: “Yufala i luk. Yumi no save mekem wan samting nating. !Luk! Olgeta man long wol oli biaen long hem finis.”+ 20  Nao i gat sam man Gris tu oli kam long Jerusalem blong mekem wosip long taem blong lafet ya. 21  Olgeta ya oli kam luk Filip+ we i blong Betsaeda long Galili, mo oli talem long hem se: “Bigman, mifala i wantem luk Jisas.” 22  Ale Filip i go talem long Andru. Nao Andru mo Filip, tufala i go talem long Jisas. 23  Jisas i talem long tufala se: “Taem i kam finis blong Pikinini blong man* i kasem haenem.+ 24  Tru mi talem long yufala, sid blong wit i mas foldaon long graon blong hem i ded, sipos no bambae hem i stap olsem wan sid nomo. Be sipos hem i ded,+ bambae hem i karem plante frut. 25  Man we i laekem tumas laef* blong hem, bambae hem i spolem laef ya. Be man we i no laekem laef* blong hem+ long wol ya, bambae hem i lukaot gud long laef ya, blong i save stap gogo i no save finis.+ 26  Sipos man i wantem mekem minista wok blong mi, i gud hem i folem mi, mo ples we mi stap long hem, minista blong mi tu bambae i stap long hem.+ Sipos man i wantem mekem minista wok blong mi, Papa bambae i ona long hem. 27  Naoia tingting blong mi* i hevi tumas,+ ?bambae mi save talem wanem? Papa, yu sevem mi blong hadtaem ya i no kasem mi.+ Be hadtaem ya i mas kasem mi, mo mi mi kam from samting ya nao. 28  Papa, yu leftemap nem blong yu.” Nao wan voes+ i kamaot long heven i talem se: “Mi mi leftemap finis, mo bambae mi leftemap bakegen.”+ 29  Ol hip man we oli stap stanap long ples ya, oli harem voes ya, nao oli talem se tanda i faerap. Be ol narafala oli talem se: “Wan enjel i toktok long hem.” 30  Be Jisas i talem se: “Voes ya i no kamaot blong mi mi harem, be i kamaot blong yufala i harem. 31  God i jajem wol ya, mo bambae i sakemaot+ rula blong wol ya.+ 32  Mo sipos oli leftemap mi mi hang antap,+ bambae mi pulum ol defdefren kaen man oli kam long mi.” 33  Long tok ya, hem i stap talemaot fasin we bambae hem i ded long hem.+ 34  Nao ol hip man ya oli talem long hem se: “Mifala i harem Loa i talem se Kraes bambae i stap olwe.+ ?Olsem wanem yu talem se Pikinini blong man* i mas hang antap?+ ?Pikinini blong man,* hem i hu?” 35  Jisas i talem long olgeta se: “Laet bambae i stap wetem yufala smoltaem yet. Yufala i mas wokbaot taem laet i stap wetem yufala yet, olsem nao tudak i no save kavremap yufala. Man we i stap wokbaot long tudak, hem i no save weples hem i stap go long hem.+ 36  Taem laet i stap yet wetem yufala, yufala i mas soemaot se yufala i bilif long hem, blong yufala i save kam ol pikinini blong laet.”+ Jisas i talem ol tok ya finis, nao hem i gowe long olgeta mo i go haed. 37  Nating se olgeta oli luk plante merikel we hem i mekem, be oli no bilif long hem. 38  Hemia i blong mekem profet tok blong Aesea i kamtru we i talem se: “?Jehova,* hu i bilif long ol tok ya we hem i harem long mifala?+ ?Mo Jehova* i soemaot han blong hem long hu?”+ 39  Mo oli no save bilif from we Aesea i talem wan narafala tok bakegen, i se: 40  “Hem i mekem ae blong olgeta i blaen mo i mekem hat blong olgeta i kam strong, nao oli no save lukluk wetem ae blong olgeta, mo long hat blong olgeta, oli no kasemsave mo kambak long mi blong mi hilim olgeta.”+ 41  Aesea i talem ol samting ya blong tokbaot Kraes from we hem i luk glori blong hem.+ 42  Be i tru, plante rula oli bilif long hem+ be oli no talemaot long klia ples, from we oli fraet se ol Farisi bambae oli sakemaot olgeta long sinagog.+ 43  Ol rula ya oli wantem tumas blong ol man oli givim glori long olgeta i winim we oli givim glori long God.+ 44  Nao Jisas i singaot bigwan i se: “Man we i bilif long mi, hem i no bilif long mi nomo, be hem i bilif tu long man we i sanem mi mi kam,+ 45  mo man we i luk mi, hem i luk Man ya tu we i sanem mi mi kam.+ 46  Mi mi kam long wol ya olsem wan laet,+ blong olgeta man we oli bilif long mi, oli no stap long tudak.+ 47  Be sipos wan man i harem tok blong mi mo i no folem, mi mi no jajem hem. Mi mi no kam blong jajem ol man long wol ya, be blong sevem olgeta.+ 48  Man we i no wantem mi mo i no wantem harem ol tok blong mi, i gat wan samting i stap blong jajem hem. Ol tok ya we mi talem finis, bambae oli jajem hem long las dei. 49  Mi mi no talemaot ol tok we oli kamaot long tingting blong mi nomo, be Papa we i sanem mi mi kam, hem nao i talem long mi samting we mi mas tokbaot mo tok we mi mas talem.+ 50  Mo mi mi save we tok blong hem, hem i laef we i no save finis.+ Taswe ol tok we mi stap talem, hemia ol tok we Papa i talem long mi blong mi talemaot.”+

Ol futnot

NT: “lei klosap long tebol, blong kakae.”
Hemia wan paon blong Rom we i samwe 327 g. Yu luk Ap. B14.
Yu luk Ap. B14.
Yu luk Ap. A5.
NT: “memoriol tomb.”
Yu luk Diksonari.
NT: “sol.”
NT: “sol.”
NT: “sol blong mi.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.