Gospel blong Mak 6:1-56

  • Ol man ples blong Jisas oli no wantem hem (1-6)

  • Ol twelef aposol oli kasem advaes long fasin blong prij (7-13)

  • Jon we i stap baptaesem ol man i ded (14-29)

  • Jisas i givim kakae long faef taosen man (30-44)

  • Jisas i wokbaot antap long wota (45-52)

  • Mekem ol man long Genesaret oli kam gud bakegen (53-56)

6  Nao hem i aot long ples ya mo i go long ples blong hem,+ mo ol disaepol blong hem oli folem hem.  Long Sabat, hem i stap tij long sinagog, mo plante man we oli harem tok blong hem, oli sapraes tumas nao oli talem se: “?Man ya i lanem ol samting ya wea?+ ?Hu i givim waes mo paoa ya long hem, blong mekem ol merikel ya?+  ?I no hem kapenta ya+ we i boe blong Meri,+ mo ol brata blong hem Jemes+ mo Josef mo Judas mo Saemon?+ ?Mo i no ol sista blong hem we oli stap wetem yumi?” Taswe oli stambol from hem.  Be Jisas i talem long olgeta se: “Man we i profet, olgeta man oli save ona long hem. Be ol man ples blong hem, ol famle blong hem, mo olgeta we oli stap long haos blong hem, olgeta ya nomo oli no save ona long hem.”+  Nao long ples ya hem i no mekem plante merikel, be hem i putum han blong hem long sam sikman nomo, blong mekem olgeta oli kam gud bakegen.  Hem i sapraes tumas long olgeta from we oli no gat bilif. Nao hem i stap wokbaot i goraon long ol vilej long eria ya, i stap tijim ol man.+  Nao hem i singaot ol twelef aposol oli kam, mo i givim paoa long olgeta blong oli save ronemaot ol spirit we oli no klin,+ ale i sanemaot olgeta oli go tutu.+  Mo hem i talem long olgeta se taem oli go, oli no mas tekem wan samting wetem olgeta olsem bred, no basket blong kakae, no mane* long paos blong olgeta, be oli tekem wan wokingstik nomo.+  Oli save werem sandel be oli no mas tekem wan narafala klos.* 10  Hem i talem bakegen long olgeta se: “Taem yufala i go insaed long wan haos, yufala i mas stap long haos ya nomo gogo kasem we yufala i aot long ples ya.+ 11  Be sipos long wan ples, ol man oli no wantem tekem yufala i go long haos blong olgeta, o oli no wantem lesin long yufala, taem yufala i aot long ples ya, yufala i mas kilkilim leg blong yufala blong das i kamaot. Hemia i olsem wan woning long olgeta.”+ 12  Nao olgeta oli goaot, oli stap prij se ol man oli mas tanem tingting blong olgeta,+ 13  mo oli ronemaot plante dimon+ mo oli putum oel long plante sikman mo oli mekem olgeta oli kam gud bakegen. 14  Nao King Herod i harem nius ya, from we nem blong Jisas i kasem evri ples, mo ol man oli stap talem se: “Jon ya we i stap baptaesem ol man, hem i laef bakegen, taswe hem i gat paoa blong mekem ol merikel ya.”+ 15  Be sam narafala oli stap talem se: “Elaejah ya.” Mo sam narafala bakegen oli stap talem se: “Hem i wan profet olsem ol profet bifo.”+ 16  Taem Herod i harem samting ya, hem i talem se: “Jon ya we mi katemaot hed blong hem, hem i laef bakegen.” 17  Herod i mared long Herodias we i waef blong brata blong hem, Filip. Nao Herodias i askem long Herod blong i sanem sam man oli go holem Jon, oli fasem hem mo putum hem long kalabus, ale hem i mekem.+ 18  Hemia from we Jon i stap talem long Herod se: “Folem loa, i no stret we yu yu tekem waef blong brata blong yu.”+ 19  From samting ya, Herodias i stap kros long Jon mo i wantem kilim hem i ded, be hem i no save mekem. 20  Hemia from we Herod i stap fraet long Jon, hem i save se hem i wan stret man mo i wan tabu man,+ nao hem i no mekem wan trabol long hem. Taem Herod i harem ol tok blong Jon, hem i no save se bambae hem i mekem wanem long hem, be hem i glad nomo blong lesin long ol tok blong hem. 21  Be wan stret dei i kam, nao Herodias i kasem janis blong hem. Herod i mekem lafet blong betde blong hem,+ nao hem i singaot ol haeman blong hem mo ol komanda blong ami, mo ol haeman blong Galili, oli kam long lafet ya.+ 22  Mo gel blong Herodias i kam danis, nao Herod mo olgeta we oli stap kakae* wetem hem, oli glad tumas long hem. Nao king i talem long gel ya se: “Sipos yu askem eni samting long mi, bambae mi givim long yu.” 23  Yes hem i mekem promes blong hem i strong, i se: “Sipos yu askem eni samting long mi, nating we i kasem stret haf blong kingdom blong mi, be bambae mi givim long yu.” 24  Nao gel ya i go aotsaed, i askem long mama blong hem se: “?Bambae mi askem wanem samting?” Nao hem i ansa se: “Yu askem hed blong Jon we i stap baptaesem ol man.” 25  Wantaem nomo hem i resis i go luk king mo i talem samting we hem i wantem, i se: “Mi wantem we naoia nomo yu putum hed blong Jon Baptaes, long wan plet, mo yu givim long mi.”+ 26  Nating se samting ya i mekem king i harem nogud tumas, be hem i no moa save talem no, from we hem i mekem strong promes finis long fes blong ol man we oli stap kakae.* 27  Nao wantaem nomo, king i talem long wan bodigad blong i go karem hed blong Jon i kam. Nao bodigad ya i go long kalabus, i katemaot hed blong Jon, 28  mo i karem i kam long wan plet. Hem i givim long gel ya, mo gel ya i go givim long mama blong hem. 29  Taem ol disaepol blong hem oli harem samting ya, oli go karem bodi blong hem, mo oli go putum long wan tomb.* 30  Ol aposol oli kam hivap raon long Jisas, mo oli talemaot olgeta samting we oli tijim ol man long hem, mo olgeta samting we oli mekem.+ 31  Nao hem i talem long olgeta se: “Yufala i kam, yumi go long wan ples we i no gat man long hem, blong yufala i save spel smol.”+ Hem i talem olsem from we plante man oli stap kam mo oli stap go, mo olgeta oli no gat taem nating blong spel mo blong kakae. 32  Nao oli tekem wan bot, mo oli go long wan ples we i no gat man long hem.+ 33  Be ol man oli luk olgeta taem oli aot i go, mo plante man tu oli save, nao ol man oli aot long ol taon, oli resis long so, nao oli gotru long ples ya fastaem long olgeta. 34  Taem hem i goso, hem i luk wan bigfala hip blong ol man, nao hem i sore tumas long olgeta,+ from we oli olsem ol sipsip we i no gat man blong lukaot long olgeta.+ Nao hem i tijim olgeta long plante samting.+ 35  Nao klosap long sapa, ol disaepol blong hem oli kam long hem, mo oli talem se: “Ples ya i longwe long ol vilej, mo i no longtaem bambae i tudak.+ 36  I gud yu sanemaot ol man ya, blong oli go pem kakae blong olgeta long ol vilej mo ol ples raonabaot.”+ 37  Hem i ansa long olgeta i se: “Yufala i givim kakae long olgeta.” Be oli talem long hem se: “?Yu wantem mifala i mas go pem bred blong 200 denarias,* mo givim long ol man ya blong oli kakae?”+ 38  Nao hem i talem long olgeta se: “?Yufala i gat hamas bred? !Yufala i go luk!” Oli go faenemaot nao oli talem se: “Faef bred wetem tu fis.”+ 39  Nao hem i talem long ol man ya blong oli sidaon long ol grup, long gras.+ 40  Nao oli sidaon long ol grup we sam grup i gat 100 man long hem, mo sam i gat 50 man long hem. 41  Ale hem i tekem ol faef bred mo tufala fis ya, i lukluk i go antap long heven, mo i prea blong talem tangkiu.*+ Nao biaen hem i brekem ol bred ya, i givim long ol disaepol, mo olgeta oli givimaot long ol man. Mo hem i brekem tufala fis ya tu, mo i givimaot long olgeta. 42  Nao olgeta evriwan oli kakae mo oli fulap gud, 43  mo i gat plante hafhaf bred mo fis i stap, be ol hafhaf bred ya nomo, oli fulumap long 12 basket.+ 44  Namba blong olgeta ya we oli kakae, ol man nomo oli kasem 5,000. 45  Nao kwiktaem afta, hem i talem long ol disaepol blong hem blong oli klaem long bot, oli go fastaem narasaed long ya lek, long saed i go long Betsaeda. Be hem i stap blong sanem ol hip man ya oli gobak.+ 46  Afta we hem i talem tata long olgeta, hem i go antap long wan bigfala hil, blong i prea.+ 47  Hem i stap hem wan long ples ya taem tudak i kam, be bot ya i stap long medel blong lek ya.+ 48  Hem i luk we olgeta oli stap traehad, oli stap pul from we oli fesem bigfala win. Nao samwe long namba 4 waj blong naet,* hem i wokbaot antap long wota, i go long olgeta, be hem i mekem olsem we i wantem bitim olgeta i go. 49  Taem oli luk hem i stap wokbaot antap long wota, oli stap talem se: “!Wan spirit ya!” Nao oli singaot bigwan. 50  Olgeta evriwan oli seksek taem oli luk hem. Be wantaem nomo, hem i toktok long olgeta i se: “!Yufala i no fraet! Mi nomo ya.”+ 51  Ale hem i klaem long bot, mo win i godaon, nao olgeta oli sapraes tumas, 52  from we oli no kasem save mining blong merikel we hem i mekem long ol bred, mo tingting blong olgeta i fasfas yet. 53  Taem oli kasem narasaed, oli goso long Genesaret mo oli fasem bot long ples ya.+ 54  Be taem oli kamaot long bot, wantaem nomo ol man oli luksave hem. 55  Nao oli resis i go long ol ples raonabaot, oli karem ol sikman long bed, oli go long Jisas. 56  Nao long evri vilej mo taon mo ples raonabaot we hem i go long hem, ol man oli karem ol sikman blong olgeta i kam, oli putum olgeta long ples blong maket, mo oli askem strong long hem blong i letem olgeta oli tajem en blong klos blong hem nomo.+ Mo olgeta we oli tajem, oli kam gud bakegen.

Ol futnot

PT: “kopa.”
PT: “werem tu klos.”
NT: “lei klosap long tebol, blong kakae.”
NT: “lei klosap long tebol, blong kakae.”
NT: “memoriol tomb.”
Yu luk Ap. B14.
PT: “mo i blesem.”
Hemia samwe 3 klok long moning kasem samwe 6 klok long moning.