Gospel blong Mak 11:1-33

  • Jisas i go insaed long Jerusalem (1-11)

  • Tok long figtri (12-14)

  • Jisas i ronemaot ol man we oli stap salem ol samting long tempol (15-18)

  • Lesen we oli lanem from figtri we i drae (19-26)

  • Oli askem kwestin from raet blong Jisas (27-33)

11  Taem oli kasem Betfas mo Betani,+ oli go long Hil Blong Ol Oliftri we i klosap long Jerusalem, nao hem i sanem tu disaepol blong hem,+  i se: “Yutufala i go long vilej ya we yumi stap lukluk i go long hem, mo taem yutufala i kasem, bambae yutufala i luk wan yang dongki we neva man i sidaon long hem, mo oli fasem hem i stap. Yutufala i tekemaot rop blong hem mo tekem hem i kam.  Sipos wan man i askem long yutufala se: ‘?From wanem yutufala i mekem samting ya?’ Yutufala i talem long hem se, ‘Masta i nidim naoia, mo biaen bambae hem i sanembak kwiktaem.’”  Nao tufala i go, mo tufala i luk yang dongki ya we oli fasem i stap long fored blong doa blong wan haos klosap long rod, nao tufala i tekemaot rop blong hem.+  Be sam man we oli stap stanap long ples ya, oli askem long tufala se: “?Yutufala i tekemaot rop blong dongki ya from?”  Ale tufala i talem tok ya we Jisas i talem long tufala, nao oli no blokem tufala.  Ale tufala i tekem dongki+ ya i go long Jisas, mo oli putum klos blong olgeta long hem, mo hem i sidaon antap long hem.+  Mo tu, plante man oli putum klos blong olgeta long rod, be sam narafala oli go katem ol lif, oli kam putum long rod.+  Mo ol man we oli stap wokbaot fastaem long hem mo olgeta we oli stap wokbaot biaen, oli stap singaot se: “!Mifala i prea se plis yu sevem hem!+ !Jehova* yu blesem man ya we i kam long nem blong yu!+ 10  !I gud yu blesem Kingdom ya we i stap kam, hemia Kingdom blong papa blong mifala Deved!+ !Yu we yu stap antap olgeta, mifala i prea se plis yu sevem hem!” 11  Nao hem i go insaed long Jerusalem, mo i go insaed long tempol, i stap lukluk ol samting insaed, be from we klosap i tudak, hem wetem ol twelef aposol, oli go long Betani.+ 12  Long nekis dei, taem oli goaot long Betani, hem i hanggri.+ 13  Nao hem i luk wan figtri i stap longwe we i gat plante lif blong hem. Ale hem i wokbaot i go blong traem faenem sam frut blong hem, be taem hem i go klosap, hem i no luk wan frut nating, ol lif nomo, from we i no stret taem blong tri ya i karem frut. 14  Nao hem i talem long tri ya se: “Neva bambae man i kakae frut blong yu bakegen.”+ Mo ol disaepol blong hem oli harem tok ya. 15  Nao oli kam kasem Jerusalem. Ale hem i go insaed long tempol, mo i stat blong ronemaot olgeta we oli stap salem mo pem samting long tempol, mo hem i kafsaedem tebol blong ol man we oli stap jenisim mane mo ol stul blong olgeta we oli stap salem sotleg.+ 16  Mo hem i blokem ol man we oli stap karem ol samting, blong oli no pastru long tempol. 17  Hem i talem mo i tijim olgeta se: “?Yufala i no ridim tok ya long Baebol we i talem se: ‘Bambae oli singaot haos blong mi se haos blong prea blong olgeta man long ol nesen’?+ Be yufala i mekem i kam ples blong haed* blong ol stilman.”+ 18  Nao ol jif pris mo ol skraeb oli harem samting we hem i mekem, nao oli stap lukaot rod blong kilim hem i ded.+ Hemia from we oli fraet long hem, from we oli luk ol hip man ya oli sapraes tumas long tijing blong hem.+ 19  Taem klosap i tudak, oli aot long taon ya. 20  Be long nekis dei, long eli moning, taem oli wokbaot long rod ya bakegen, oli luk figtri ya i drae olgeta go kasem rus blong hem.+ 21  Pita i tingbaot samting we i bin hapen, nao i talem long hem se: “!Rabae, yu luk! Figtri ya we yu tok long hem, i drae finis.”+ 22  Nao Jisas i talem se: “Yufala i mas bilif long God. 23  Tru mi talem long yufala, man we i talem long bigfala hil ya se: ‘Yu kamaot mo yu go draon long solwota,’ samting ya bambae i hapen sipos hem i no gat tu tingting, mo i bilif strong se samting we hem i talem bambae i hapen.+ 24  From samting ya, mi talem long yufala se, olgeta samting we yufala i askem long prea, yufala i mas bilif se yufala i kasem finis, nao bambae yufala i save kasem.+ 25  Mo taem yufala i stanap, yufala i prea, fastaem yufala i mas fogivim ol man we yufala i gat poen agens long olgeta, nao Papa blong yufala tu long heven i save fogivim yufala.+ 26  *—— 27  Nao oli kam long Jerusalem bakegen. Mo taem hem i stap wokbaot insaed long tempol, ol jif pris mo ol skraeb mo ol elda oli kam, 28  oli talem long hem se: “?Yu yu gat wanem raet blong mekem ol samting ya? ?Hu i givim raet ya long yu blong mekem ol samting ya?”+ 29  Jisas i ansa se: “Mi tu bambae mi askem wan kwestin long yufala. Sipos yufala i ansa long mi, mi tu bambae mi talemaot olsem wanem mi gat raet blong mekem ol samting ya. 30  Taem Jon+ i stap baptaesem ol man, ?hu i givim raet long hem? ?God no ol man? Yufala i ansa.”+ 31  Nao oli stap taltalem long olgeta se: “Sipos yumi talem se, ‘God,’ bambae hem i talem se, ‘?Be from wanem yufala i no bilif long hem?’ 32  Be sipos yumi talem se, ‘Ol man,’ ?wanem bambae i hapen long yumi?” Olgeta oli fraet long ol hip man ya from we olgeta evriwan oli bilif se Jon i wan profet.+ 33  Nao oli ansa long Jisas se: “Mifala i no save.” Ale Jisas i talem long olgeta se: “Mi tu mi no save talem long yufala olsem wanem mi mi gat raet blong mekem ol samting ya.”

Ol futnot

Yu luk Ap. A5.
PT: “wan bigfala hol blong ston.”
Yu luk Ap. A3.