Gospel blong Mak 2:1-28

  • Jisas i mekem wan man we bodi blong hem i ded, i kam gud bakegen (1-12)

  • Jisas i singaot Livae (13-17)

  • Askem kwestin from fasin blong mekem fasting (18-22)

  • Jisas, ‘Masta Blong Sabat’ (23-28)

2  Be afta we sam dei i pas, hem i kambak long Kapaneam, mo ol man oli harem nius se hem i kam stap long haos.+  Nao plante man oli hivap long haos ya gogo ples i smol, mo plante man oli fas long doa tu. Ale hem i stat blong talemaot tok blong God long olgeta.+  Nao sam man oli kam wetem wan man we bodi blong hem i ded. Fo man oli karem hem,+  be oli no save tekem hem i go long Jisas, from we i gat plante man tumas. Ale oli go antap long haos ya, oli tekemaot haf ruf stret antap long ples we Jisas i stap. Taem oli mekem hol finis, oli slakem sikman ya long bed blong hem i godaon.  Taem Jisas i luk bilif blong olgeta,+ hem i talem long sikman ya se: “Pikinini blong mi, mi mi fogivim ol sin blong yu finis.”+  Nao sam skraeb we oli stap sidaon long ples ya, oli stap tingting se:+  “?Weswe man ya i toktok olsem? Hem i tok nogud ya, hem i mekem olsem se hem i God. God nomo i save fogivim sin blong man.”+  Nao wantaem nomo, Jisas i kasem save we olgeta ya oli gat tingting olsem, ale hem i talem long olgeta se: “?From wanem yufala i gat ol tingting olsem long hat blong yufala?+  ?Wanem tok i isi moa blong talem long sikman ya? ?Hemia se, ‘Mi mi fogivim ol sin blong yu finis’ o hemia se, ‘Yu girap, yu karem bed blong yu, mo yu wokbaot’? 10  Be i gud mi soem long yufala se Pikinini blong man*+ i gat paoa blong fogivim ol sin blong ol man long wol—”+ nao hem i talem long sikman ya se: 11  “Mi talem long yu, yu girap, yu tekem bed blong yu, mo yu gohom.” 12  Nao man ya i girap, mo wantaem nomo hem i karem bed blong hem mo stret long fes blong olgeta evriwan, hem i wokbaot i go. Nao oli sapraes tumas, mo oli presem God, se: “Yumi neva luk wan samting olsem.”+ 13  Jisas i go bakegen long saed blong Si Blong Galili, mo ol hip blong ol man oli gohed blong kam long hem, nao hem i tijim olgeta. 14  Taem hem i stap wokbaot i go, hem i luk Livae, boe blong Alfeas, i stap sidaon long ofis blong takis, nao hem i talem long hem se: “Yu biaen long mi, yu kam man blong mi.” Nao hem i girap, i folem hem.+ 15  Biaen, taem Jisas i stap kakae* long haos blong Livae, plante man blong tekem takis wetem ol man we oli stap mekem sin, oli kam kakae* wetem hem mo ol disaepol blong hem, from we plante long olgeta oli stap folem hem.+ 16  Be ol skraeb we oli Farisi, oli luk we hem i stap kakae wetem ol man blong mekem sin mo ol man blong tekem takis, ale oli askem long ol disaepol blong hem se: “?Ei, hem i stap kakae wetem ol man blong tekem takis mo ol man blong mekem sin?” 17  Taem Jisas i harem samting ya, hem i talem long olgeta se: “Olgeta we oli no sik, oli no nidim dokta, be olgeta we oli sik, yes oli nidim. Mi mi no kam blong singaot ol stret man, be mi mi kam blong singaot ol man blong mekem sin.”+ 18  Ol disaepol blong Jon mo ol Farisi oli stap mekem fasting. Nao oli kam mo oli askem long hem se: “?From wanem ol disaepol blong Jon mo ol disaepol blong ol Farisi oli stap mekem fasting, be ol disaepol blong yu oli no mekem?”+ 19  Nao Jisas i talem long olgeta se: “Taem man we i jes mared+ i stap yet wetem ol fren blong hem, ?yufala i ting se ol fren ya oli save fasting? Oli no save fasting taem hem i stap yet wetem olgeta. 20  Be i gat taem i stap kam we bambae oli tekemaot man ya we i jes mared,+ i gowe long ol fren blong hem. Long taem ya nao bambae oli mekem fasting. 21  I no gat man i save somap niufala pis kaliko long olfala klos, blong blokem hol we i stap long hem. Sipos hem i mekem olsem, niufala pis kaliko ya bambae i pulum olfala klos ya, ale i terem hol ya i kam bigwan moa.+ 22  Mo tu, i no gat man i save putum niufala waen i go insaed long ol olfala skin botel. Sipos hem i mekem olsem, ol olfala skin botel ya bambae oli bosta, nao waen ya i ronaot mo ol skin botel ya tu oli kam nogud. Be ol man oli stap putum niufala waen i go insaed long niufala skin botel.” 23  Long Sabat, hem i wokbaot i pas long wan garen wit, nao ol disaepol blong hem oli pulumaot sam sid blong wit taem oli stap wokbaot i go.+ 24  Nao ol Farisi oli talem long hem se: “!Yu luk! ?From wanem ol disaepol blong yu oli stap mekem samting we loa i talem se man i no mas mekem long Sabat?” 25  Nao hem i talem long olgeta se: “?Yufala i no ridim samting we Deved i mekem taem hem wetem ol man blong hem oli hanggri be oli no gat kakae?+ 26  Long stori blong jif pris ya Abiata,+ Deved i go insaed long haos blong God, mo i kakae ol bred ya we oli blong God,* be ol bred ya, loa i talem se ol pris nomo oli gat raet blong kakae.+ Mo hem i givim sam long ol man we oli stap wetem hem tu.” 27  Nao hem i talem long olgeta se: “God i putum Sabat blong i givhan long ol man,+ be hem i no mekem man blong i givhan long Sabat. 28  Taswe, Pikinini blong man* i Masta blong Sabat tu.”+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
NT: “lei klosap long tebol, blong kakae.”
NT: “lei klosap long tebol, blong kakae.”
NT: “sobred.”
Yu luk Diksonari.