Gospel blong Mak 4:1-41

 • OL PARABOL BLONG KINGDOM 1-34)

  • Man we i saksakem sid (1-9)

  • From wanem Jisas i yusum ol parabol (10-12)

  • Mining blong parabol blong man we i sakem sid (13-20)

  • Laet i no stap aninit long wan basket (21-23)

  • Samting we yufala i mekem long olgeta man (24, 25)

  • Man we i saksakem sid, nao i go slip (26-29)

  • Sid blong mastad (30-32)

  • Talem plante parabol (33, 34)

 • Jisas i mekem strong win i kam kwaet (35-41)

4  Jisas i stap tij bakegen long saed blong lek, ale wan bigfala hip blong man, we oli plante we plante, oli kam hivap klosap long hem. Nao hem i klaem long wan bot mo i sidaon long hem, be ol hip man ya oli stap olbaot nomo long so.+  Nao hem i talem plante parabol blong tijim olgeta.+ Hem i talem se:+  “Yufala i lesin. !Luk! Wan man i go blong saksakem sid long garen blong hem.+  Taem hem i stap saksakem olgeta, sam sid oli foldaon long rod mo ol pijin oli kam kakae evriwan.  Sam narafala sid oli foldaon long ples we i gat ston daon, nao oli gru kwik from we i gat smol graon nomo.+  Be taem san i kam antap, i bonem olgeta, nao oli drae from we rus blong olgeta i no godaon tumas.  Sam narafala sid oli foldaon long ples we i gat ropnil, mo ol ropnil ya oli kam kavremap olgeta, nao oli jokem olgeta oli ded, nao oli no karem frut.+  Be sam narafala sid oli foldaon long gudfala graon, nao oli gru oli kam bigwan, mo oli gat frut blong olgeta. Sam oli karem frut 30 taem antap bakegen, sam 60 taem, mo sam narafala 100 taem antap bakegen.”+  Nao hem i talem se: “Man we i gat sora, i gud hem i lesin.”+ 10  Taem hem i stap hem wan, ol twelef aposol wetem sam man we oli stap, oli kam long hem, mo oli askem mining blong ol parabol ya long hem.+ 11  Hem i ansa long olgeta se: “Yufala, God i letem yufala i kasem save ol tabu tokhaed+ blong Kingdom blong hem. Be long ol narafala ya, evri samting we oli harem oli parabol nomo,+ 12  taswe oli stap lukluk be oli no luksave, mo oli stap lesin be oli no haremsave mo oli no save se i minim wanem, mo bambae oli neva kambak blong God i fogivim olgeta.”+ 13  Nao hem i gohed se: “?Sipos yufala i no save mining blong parabol ya, bambae yufala i kasem save mining blong ol narafala parabol olsem wanem? 14  “Ol sid we man ya i saksakem, hemia tok blong God.+ 15  Graon ya long rod we sid i foldaon long hem, hemia ol man we oli harem tok ya, be wantaem nomo Setan i kam+ tekemaot tok ya long olgeta.+ 16  Mo long sem fasin, ples we i gat ston daon we sid i foldaon long hem, hemia ol man we oli harem tok ya, nao kwiktaem nomo oli akseptem mo oli glad tumas long hem.+ 17  Be tok ya i no gat rus, nao i stap smoltaem nomo. Taem oli kasem hadtaem o sam man oli ronem olgeta from tok ya, wantaem nomo oli stambol. 18  Ples blong ropnil we sid i foldaon long hem, hemia ol man we oli harem tok ya,+ 19  be ol wari+ blong sistem blong wol* ya, mo ol rij samting we oli gat paoa blong trikim man,+ mo ol narafala samting we ol man ya oli wantem tumas,+ oli kam insaed long hat blong olgeta nao oli jokem tok ya nao i no karem frut. 20  Be gudfala graon we sid i foldaon long hem, hemia ol man we oli harem tok ya mo oli glad long hem, nao tok ya i karem frut 30 taem, 60 taem, mo 100 taem antap bakegen.”+ 21  Hem i talem bakegen long olgeta se: “Taem man i tekem laet i kam, ?yu ting se bambae hem i putum aninit long wan basket* no wan bed? ?Yu no ting se bambae hem i putum antap long ples blong putum laet?+ 22  Nao samting we i haed i stap, bambae i kam long klia ples, mo samting we oli kavremap gud, bambae i open long klia ples.+ 23  Man we i gat sora, i gud hem i lesin.”+ 24  Hem i talem bakegen long olgeta se: “Yufala i mas tingting gud long ol tok ya we yufala i stap harem.+ Samting we yufala i mekem long olgeta man, bambae oli mekem sem samting long yufala tu. Sipos yufala i mekem olsem, bambae yufala i kasem plante moa samting. 25  Man we i gat samting, bambae oli givim moa samting long hem.+ Be man we i no gat samting, eni samting we hem i gat bambae hem i lusum.”+ 26  Nao hem i gohed, i talem se: “Long fasin ya, Kingdom blong God i olsem wan man we i saksakem ol sid long graon. 27  Long naet hem i stap slip mo long dei hem i stap girap, mo ol sid ya tu oli stap gru, oli stap kam bigwan, be hem i no save olsem wanem samting ya i hapen. 28  Graon nomo i mekem we sloslo ol sid ya oli gru, oli gat flaoa, mo biaen oli gat kakae. 29  Be taem we ol kakae oli rere, man ya i go katemaot from we i stret taem blong havest.” 30  Mo hem i gohed, i talem se: “?Yumi save talem se Kingdom blong God i sem mak long wanem samting? ?Bambae yumi yusum wanem parabol blong eksplenem? 31  Hem i olsem sid blong mastad.* Taem man i planem sid ya long graon, hem i smol moa long ol narafala sid long wol.+ 32  Be afta we sid ya i stap long graon, hem i gru, hem i kam bigwan moa long ol narafala kakae long garen, mo ol branj blong hem oli kam bigwan, nao ol pijin oli spel aninit long sed blong hem.” 33  Hem i talem plante parabol+ olsem blong talemaot tok blong God long olgeta, stret long mak we olgeta oli naf blong haremsave. 34  Yes hem i toktok long olgeta long parabol nomo, be taem hem wetem ol disaepol blong hem nomo oli stap, hem i eksplenem evri samting long olgeta.+ 35  Mo long dei ya, taem tudak i kam, hem i talem long olgeta se: “Yumi gokros, yumi go narasaed.”+ 36  Taem oli sanemaot ol hip man finis, oli no moa wet, oli tekem hem long bot, nao oli go, mo sam narafala bot tu oli biaen long hem.+ 37  Nao wan bigfala win i girap, i blu strong, i mekem ol wef oli go insaed long bot, nao klosap bot ya i draon.+ 38  Be hem i stap slip long pilo* biaen long bot. Nao oli wekemap hem, mo oli talem long hem se: “?Tija, yu yu no wari se bambae yumi ded?” 39  Ale hem i girap, i tok strong long win, mo i talem long lek ya se: “!Yu stop! !Yu stap kwaet!”+ Nao win i godaon, mo olgeta samting i kwaet we i kwaet. 40  Nao hem i talem long olgeta se: “?From wanem yufala i fraet tumas olsem? ?Yufala i no gat bilif yet?” 41  Be olgeta oli fraet bitim mak, mo oli stap taltalem long olgeta se: “?Wanem man ya? Win mo lek tu oli obei long hem.”+

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
NT: “basket blong makem flaoa mo sid.”
Hemia wan tri we i gru long Palestaen. Taem hem i kam bigwan hem i no bitim 4 m., mo hem i gat ol branj blong hem.
NT: “matres blong jea.”