Gospel blong Mak 14:1-72

  • Ol pris oli mekem plan blong kilim Jisas i ded (1, 2)

  • Kafsaedem oel we i smel gud long Jisas (3-9)

  • Judas i letem Jisas i go long han blong ol enemi (10, 11)

  • Laswan lafet blong Pasova (12-21)

  • Kakae Blong Masta (22-26)

  • Pita bambae i talem se i no save hem (27-31)

  • Jisas i go long Getsemane blong prea (32-42)

  • Oli holem Jisas (43-52)

  • Hem i pas long kot blong Sanhedrin (53-65)

  • Pita i talem se hem i no save Jisas (66-72)

14  I gat tu dei i stap+ blong kasem Pasova+ mo Lafet Blong Bred We i No Gat Is.+ Mo ol jif pris wetem ol skraeb oli stap traem blong faenem wan rod blong trikim Jisas, blong holem* hem mo kilim hem i ded,+  from we oli stap talem se: “Yumi no mas holem hem long taem blong lafet, i nogud ol man oli faet.”  Taem hem i stap long Betani, i stap kakae* long haos blong Saemon ya we fastaem i gat leprosi, wan woman i kam wetem wan botel alabasta we insaed long hem, i gat oel blong nad we oli no miksim wetem narafala samting, oel ya i smel gud olsem senta, mo hem i sas we i sas. Woman ya i brekem maot blong botel ya mo i kafsaedem long hed blong Jisas.+  Nao sam man oli kros, oli stap taltalem long olgeta se: “?From wanem hem i westem gudfala oel ya?  !Sipos hem i salem, hem i save kasem bitim 300 denarias,* mo hem i save givim mane ya long ol puaman!” Nao oli kros tumas* long woman ya.  Be Jisas i talem se: “Yufala i lego hem. ?From wanem yufala i wantem spolem hem? Hem i mekem wan gudfala samting long mi.+  Ol puaman oli stap oltaem wetem yufala,+ mo yufala i save mekem i gud long olgeta enitaem nomo. Be mi bambae mi no save stap oltaem wetem yufala.+  Woman ya i mekem samting we hem i naf blong mekem. Taem hem i kafsaedem oel ya long mi, hem i mekem bodi blong mi i rere blong oli berem mi.+  Tru mi talem long yufala, long evri ples long wol we oli talemaot gud nius ya long hem,+ bambae oli mas tokbaot samting ya tu we woman ya i mekem, blong tingbaot hem bakegen.”+ 10  Nao Judas Iskariot we i wan long ol twelef aposol, hem i go luk ol jif pris blong letem Jisas i go long han blong olgeta.+ 11  Taem olgeta oli harem samting ya, oli glad tumas, nao oli promes blong givim silva mane long hem.+ Ale hem i stap lukaot rod blong i letem hem i go long han blong olgeta. 12  Long fas dei blong Lafet Blong Bred We i No Gat Is,+ ol man oli stap kilim animol blong mekem lafet blong Pasova.+ Long dei ya, ol disaepol blong hem oli talem long hem se: “?Yu yu wantem mifala i mekemrere kakae blong Pasova long weples?”+ 13  Nao hem i sanem tu disaepol blong hem, i talem long tufala se: “Yutufala i go long taon, mo bambae yutufala i mitim wan man we i karem wan botel wota we oli wokem long graon. Yutufala i folem hem,+ 14  mo taem hem i go insaed long wan haos, yutufala i go askem long masta blong haos ya se, ‘Tija i talem se: “?Wehem rum we mi wetem ol disaepol blong mi, bambae mifala i mekem Pasova long hem?”’ 15  Nao hem bambae i soem wan bigfala rum antap we i gat evri samting long hem we oli stap rere finis. Yutufala i mekemrere kakae blong Pasova long ples ya.” 16  Nao tufala disaepol i aot, tufala i go insaed long taon ya, mo tufala i faenem evri samting stret olsem we hem i talem. Ale tufala i mekemrere kakae blong Pasova. 17  Nao long sapa, hem i kam wetem ol twelef aposol.+ 18  Mo taem oli lei klosap long tebol mo oli stap kakae, Jisas i talem se: “Tru mi talem long yufala, wan long yufala we i stap kakae wetem mi, bambae i letem mi mi go long han blong ol enemi.”+ 19  Nao oli harem nogud, mo olgeta wanwan oli stap askem long hem se: “?Hu ya? ?Mi?” 20  Hem i talem long olgeta se: “Hem i wan long ol twelef aposol, mo i man we i stap kakae wetem mi long sem bol nomo.+ 21  Tru, Pikinini blong man* bambae i mas ded olsem we Baebol i talem. !Be sore tumas long man we i letem Pikinini blong man* i go long han blong ol enemi!+ I moa gud sipos man ya i no bon.”+ 22  Taem oli stap kakae, hem i tekem wan bred mo i blesem, nao hem i brekem mo i givim long olgeta, mo i talem se: “Yufala i tekem. Hemia i minim bodi blong mi.”+ 23  Biaen hem i tekem wan kap waen, i talem tangkiu long God nao i givim long olgeta, nao olgeta evriwan oli dring long hem.+ 24  Mo hem i talem long olgeta se: “Hemia i minim blad blong mi,+ we hem i ‘blad blong kontrak,’+ we bambae i ron blong sevem plante man.+ 25  Tru mi talem long yufala, bambae mi no moa dring waen ya bakegen gogo kasem dei ya we bambae mi dring niufala waen long Kingdom blong God.” 26  Nao oli singsing blong presem God,* mo biaen oli go long Hil Blong Ol Oliftri.+ 27  Nao Jisas i talem long olgeta se: “Bambae yufala evriwan i stambol, from we Baebol i talem se: ‘Bambae mi kilim man blong lukaot long sipsip,+ nao bambae ol sipsip oli go wanwan olbaot.’+ 28  Be taem mi laef bakegen, bambae mi go fastaem long Galili, yufala i kam biaen.”+ 29  Be Pita i talem long hem se: “Nating sipos ol narafala ya bambae oli stambol, be mi bambae mi no stambol.”+ 30  Nao Jisas i talem long hem se: “Tru mi talem long yu se tede, yes, long naet ya nomo, taem faol i no singaot tu taem yet, be bambae yu talem tri taem se yu no save mi.”+ 31  Be hem i gohed blong talem strong se: “Sipos oli kilim mi mi ded wetem yu, be bambae mi no save talem se mi no save yu.” Mo ol narafala tu oli talem sem samting.+ 32  Nao oli kam long wan ples we nem blong hem Getsemane, ale hem i talem long ol disaepol blong hem se: “Yufala i sidaon long ples ya, bambae mi mi go prea.”+ 33  Nao hem i tekem Pita mo Jemes mo Jon, oli go wetem hem.+ Nao hem i harem nogud bitim mak,* mo tingting blong hem i trabol gud. 34  Hem i talem long olgeta se: “Tingting* blong mi i hevi tumas,+ we klosap mi ded from. Yufala i stap ya mo yufala i mas gohed blong wekap.”+ 35  Ale hem i wokbaot smol moa i go, i nildaon i go long graon, mo i prea long God se sipos i gat rod, bambae hem i tekemaot hadtaem ya long hem. 36  Ale hem i se: “Aba,* Papa,+ yu yu naf blong mekem olgeta samting. Yu tekemaot kap ya long mi. Be yu mekem samting we yu yu wantem, i no samting we mi mi wantem.”+ 37  Nao hem i kambak mo i luk we olgeta oli stap slip, nao hem i talem long Pita se: “?Saemon, yu stap slip? ?Yu no gat paoa blong yu gohed blong wekap wan aoa?+ 38  Yufala i mas gohed blong lukaot gud oltaem mo yufala i mas prea oltaem, blong bambae i no gat wan samting i save traem yufala blong mekem yufala i foldaon.+ I tru, spirit i wantem tumas,* be bodi i slak.”+ 39  Nao hem i gobak bakegen, mo i prea, i talem sem samting.+ 40  Nao hem i kambak bakegen, mo i luk we trifala i stap slip from we ae blong olgeta i hevi tumas, nao oli no save talem wan samting long hem. 41  Nao hem i kambak namba 3 taem, mo i talem long olgeta se: “?From wanem yufala i stap slip mo yufala i stap spel long wan impoten taem olsem? !I naf ya! !Taem i kam finis!+ !Luk! Naoia oli putum Pikinini blong man* i go long han blong ol man blong mekem sin. 42  Yufala i stanap, yumi go. !Luk! Man ya we i letem mi mi go long han blong ol enemi, hem i stap kam.”+ 43  Taem hem i stap toktok yet, wantaem nomo Judas we i wan long ol twelef aposol, hem i kam wetem wan hip blong man we oli karem ol naef blong faet mo ol nalnal. Ol jif pris mo ol skraeb mo ol elda oli sanem olgeta ya oli kam.+ 44  Judas i talem wan saen long olgeta finis se: “Man we bae mi kis long hem, hem nao man ya. Yufala i kam holem hem, yufala i tekem hem i go, be yufala i no letem hem i ronwe.” 45  Nao hem i wokbaot i go stret long hem, mo i talem se, “!Rabae!” Ale i kis long hem. 46  Nao oli holem hem mo oli tekem hem i go. 47  Be wan long olgeta ya we i stanap klosap, i pulumaot naef blong faet blong hem mo i katem slef blong hae pris, i aotem wansaed sora blong hem.+ 48  Be Jisas i talem long olgeta se: “?Yufala i ting se mi mi man blong stil, nao yufala i holem ol naef blong faet mo ol nalnal blong kam holem mi?+ 49  Evri dei mi stap wetem yufala long tempol, mi stap tij,+ be yufala i no kam holem mi. Be olgeta samting ya oli hapen blong mekem Ol Tok Blong Baebol oli kamtru.”+ 50  Nao olgeta disaepol oli lego hem, oli ronwe.+ 51  Be wan yang man i stap wokbaot biaen long hem. Hem i parpar nomo long wan kaliko we oli wokem long linen, be hem i no werem ol narafala klos. Ale olgeta ya oli traem blong holem hem, 52  be hem i lego kaliko ya i stap, mo i ronwe we i neked nomo.* 53  Nao oli tekem Jisas i go long hae pris,+ mo olgeta jif pris mo ol elda mo ol skraeb oli kam long ples ya.+ 54  Mo Pita i stap folem hem, be i no go klosap long hem. Hem i folem hem gogo kasem yad blong hae pris. Nao hem i go sidaon wetem ol man blong hae pris, i stap wom long faea.+ 55  Nao ol jif pris mo evri memba blong Sanhedrin* oli stap lukaot sam poen agens long Jisas blong oli save kilim hem i ded, be oli no faenem.+ 56  Mo plante man oli talem ol giaman poen agens long hem,+ be ol tok blong olgeta oli no sem mak. 57  Nao samfala oli stanap, oli talem ol giaman poen agens long hem, se: 58  “Mifala i harem hem i talem se: ‘Bambae mi mi brekemdaon tempol ya we ol man oli wokem wetem han blong olgeta, mo bambae mi wokem wan narawan long tri dei nomo, be i no wetem han.’”+ 59  Oli stap talem olsem, be long poen ya tu ol tok blong olgeta i no sem mak. 60  Nao hae pris i stanap long medel blong olgeta, mo i askem long Jisas se: “?From wanem yu no toktok? ?Olsem wanem long ol poen we ol man ya oli stap talem agens long yu?”+ 61  Be hem i stap kwaet nomo, i no talem wan samting.+ Nao hae pris i askem kwestin long hem, i talem se: “?Yu yu Kraes ya we i Pikinini blong God we yumi stap presem hem?” 62  Ale Jisas i talem se: “Yes, mi ya nao. Mo bambae yufala i luk Pikinini blong man*+ i stap sidaon long raetsaed+ blong Man ya we i gat Olgeta Paoa,* mo hem i stap kam long ol klaod long skae.”+ 63  Nao hae pris i terem klos blong hem, mo i talem se: “?Weswe yumi stap lukaot witnes bakegen?+ 64  Yufala i harem we hem i tok nogud long God. ?Wanem tingting blong yufala?” Nao olgeta evriwan oli jajem hem se i stret nomo blong hem i ded.+ 65  Nao sam long olgeta oli spet long hem,+ ale oli kavremap fes blong hem, mo oli faetem hem mo oli stap talem long hem se: “!Sipos yu wan profet! Yu talem, ?hu i faetem yu?” Nao ol man blong hae pris oli tekem hem i go, mo oli stap slavem hem.+ 66  Be Pita i stap daon long yad, nao wan long ol haosgel blong hae pris, i kam.+ 67  Taem hem i luk Pita i stap wom long faea, hem i lukluk gud hem mo i talem se: “Yu tu yu stap biaen long Jisas ya we i Nasarin.” 68  Be hem i giaman, i talem se: “Mi mi no save hem mo mi no save samting we yu stap talem,” nao hem i wokbaot i go klosap long get. 69  Long ples ya, haosgel ya i luk hem bakegen, mo i talem long ol man we oli stap stanap klosap, se: “Man ya i wan long olgeta.” 70  Be hem i talem bakegen se hemia i no tru. Mo smoltaem biaen, olgeta we oli stap stanap klosap oli talem bakegen long Pita se: “Yes, yu yu wan long olgeta, from we yu yu wan man Galili.” 71  Be hem i mekem tok blong hem i strong mo i talem se: “!Mi mi no save man ya we yufala i stap tokbaot! Sipos mi giaman, God bambae i panisim mi.” 72  Nao wantaem nomo faol i singaot namba 2 taem,+ mo Pita i tingbaot tok ya blong Jisas we i talem long hem se: “Taem faol i no singaot tu taem yet, bambae yu talem tri taem se yu no save mi.”+ Ale hem i harem nogud tumas, nao i krae.

Ol futnot

NT: “arestem.”
NT: “lei klosap long tebol, blong kakae.”
Yu luk Ap. B14.
NT: “oli tok kros, no oli rao.”
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
NT: “sing long ol Sam.”
NT: “i no moa save mekem wan samting.”
NT: “sol.”
Wan tok long lanwis Hibru o lanwis Arameik, we i minim “!O Papa!”
NT: “tingting i wantem.”
Yu luk Diksonari.
Grik: tok ya i no min se man i neked fulwan. I save minim tu se man i werem kalsong nomo, no i parpar nomo.
Yu luk Diksonari.
NT: “raetsaed we i gat paoa.”
Yu luk Diksonari.