Gospel blong Mak 5:1-43

  • Jisas i sanem ol rabis spirit i go long ol pig (1-20)

  • Gel blong Jaeras; Wan woman we i tajem klos blong Jisas (21-43)

5  Nao olgeta oli kasem narasaed long lek ya, long rijen blong ol man Gerasa.+  Stret afta we Jisas i kamaot long bot, wan man we i stap long ples blong ol tomb,* i mitim hem. Man ya i gat wan spirit we i no klin i stap long hem.  Hem i mekem ples blong hem long ples blong ol tomb, mo longtaem finis i kam, i no gat samting we ol man oli save yusum blong fasemtaet hem, jen tu i no naf.  Plante taem oli fasem han mo leg blong hem long ol jen, be hem i brekem ol jen ya. I no gat man we i naf blong winim hem.  Oltaem, long naet mo long dei, hem i stap long ol tomb mo antap long ol bigfala hil, i stap singaot bigwan, mo i stap katkatem bodi blong hem long ston.  Be taem hem i luk Jisas i stap kam longwe yet, hem i resis i go fored long hem mo i nildaon.+  Nao hem i singaot bigwan, i se: “Jisas, Pikinini blong God Ya We i Hae Olgeta, ?from wanem yu kam long ples ya? Long nem blong God, mi askem strong long yu blong yu no mekem mi harem nogud.”+  Hem i talem olsem from we Jisas i bin talem long hem se: “Spirit we i no klin, yu kamaot long man ya.”+  Be Jisas i askem long hem se: “?Wanem nem blong yu?” Hem i ansa se: “Nem blong mi Bigfala Kampani, from we mifala i plante.” 10  Nao hem i gohed blong askem long Jisas blong i no sanemaot ol spirit ya oli gowe long ples ya.+ 11  Long ples ya, i gat plante pig+ oli stap kakae long saed blong bigfala hil.+ 12  Nao ol spirit ya oli askem strong long hem se: “Plis yu sanem mifala i go long ol pig ya, blong mifala i save go insaed long olgeta.” 13  Mo hem i letem olgeta oli go. Ale ol spirit ya we oli no klin oli kamaot long man ya, oli go insaed long ol pig, mo ol pig ya oli resis i go long klif, mo oli foldaon i go long lek. I gat samwe long 2,000 pig, mo olgeta evriwan oli draon. 14  Be ol man blong lukaot long ol pig oli ronwe, oli go talemaot samting ya long ol man long taon mo long ol ples raonabaot, nao ol man oli kam luk.+ 15  Nao oli kam long Jisas mo oli luk man ya we fastaem bigfala kampani blong ol dimon i stap long hem. Hem i stap sidaon we i putum klos finis, mo tingting blong hem i kam gud bakegen. Nao ol man ya oli fraet. 16  Mo olgeta we oli luk samting we i hapen long man ya we dimon i stap long hem mo ol pig ya, oli stap tokbaot long ol man ya. 17  Nao oli askem long Jisas se hem i mas aot long rijen blong olgeta.+ 18  Taem Jisas i stap go insaed long bot, man ya we fastaem i gat dimon long hem, i askem blong hem i save go wetem hem.+ 19  Be hem i no letem man ya i go wetem hem, hem i talem long hem se: “Yu gobak long ol famle blong yu, mo yu talemaot we Jehova* i sore long yu, mo yu talemaot olgeta samting we hem i mekem long yu.” 20  Nao man ya i aot, i go long Dekapolis* mo i talemaot ol samting ya we Jisas i mekem long hem. Nao olgeta man we oli lesin long hem, oli sapraes tumas. 21  Afta we Jisas i gokros bakegen long bot mo i goso, wan bigfala hip blong ol man oli kam hivap raon long hem.+ 22  Nao wan lida blong sinagog we nem blong hem Jaeras, i kam, mo taem i luk hem, hem i go long fored blong hem, mo i nildaon.+ 23  Hem i askem plante taem long hem se: “Smol gel blong mi i sik, bambae hem i ded i no longtaem. Plis yu kam putum han blong yu long hem,+ blong hem i no ded, be i kam gud bakegen.” 24  Nao Jisas i go wetem hem, mo wan bigfala hip blong ol man oli stap folem hem, we oli fasfas tumas raon long hem. 25  Nao i gat wan woman we i sik, i stap lusum plante blad+ blong 12 yia finis.+ 26  Hem i stap safa tumas taem ol dokta oli stap traem winim sik blong hem. Mo hem i spenem olgeta mane blong hem, be sik ya i no godaon nating, i stap kam mowas. 27  Taem woman ya i harem nius blong Jisas, hem i kam biaen long hem long medel blong ol hip man ya, mo i tajem klos blong hem,+ 28  from we hem i stap talem se: “Sipos mi tajem klos blong hem nomo, bambae mi kam gud bakegen.”+ 29  Taem hem i tajem, wantaem nomo blad blong hem i no moa ron, nao hem i haremsave we rabis sik ya i finis long bodi blong hem. 30  Semtaem nomo, Jisas i haremsave we paoa+ i kamaot long hem, nao i tanemraon long medel blong ol hip man ya, i askem se: “?Hu i tajem klos blong mi?”+ 31  Be ol disaepol oli talem long hem se: “Yu luk, ol hip man ya oli fasfas tumas long yu, be yu girap yu askem se: ‘?Hu i tajem mi?’” 32  Be hem i stap luklukraon blong luk se hu i tajem hem. 33  Woman ya i save samting we i hapen long hem, nao hem i fraet tumas mo i seksek, ale hem i kam long fored blong Jisas, i nildaon mo i talemaot evri samting we i hapen long hem. 34  Nao Jisas i talem long woman ya se: “Dota blong mi, bilif blong yu i mekem yu yu kam gud bakegen. Yu go, yu no moa wari,+ sik blong yu i finis.”+ 35  Taem hem i stap toktok yet, sam man long haos blong Jaeras oli kamtru, mo oli talem long Jaeras se: “!Gel blong yu i ded finis! Yu no moa mekem hadwok long Tija ya.”+ 36  Be Jisas i harem olgeta, nao hem i talem long Jaeras se: “Yu no wari, be yu gohed nomo blong bilif.”+ 37  Nao hem i blokem olgeta man blong oli no moa biaen long hem, be hem i tekem Pita nomo, wetem Jemes mo brata blong hem, Jon.+ 38  Nao oli kamtru long haos blong Jaeras, mo hem i luk we plante man oli stap mekem bigfala noes, oli stap krae we oli stap singsingaot bigwan.+ 39  Nao hem i go insaed, hem i talem long olgeta se: “?From wanem yufala i stap krae mo yufala i stap mekem bigfala noes olsem? Pikinini ya i no ded, hem i stap slip nomo.”+ 40  Be olgeta oli laf long hem. Nao hem i sanem olgeta oli go aotsaed, nao hem i tekem papa mo mama blong pikinini ya, wetem olgeta ya we oli folem hem, oli go insaed long ples we pikinini ya i stap long hem. 41  Nao hem i holem han blong pikinini ya, mo i talem long hem se: “Talita kumi, we i min se: “!Smol gel, mi talem long yu, yu girap!”+ 42  Wantaem nomo, gel ya i stanap mo i wokbaot. (Hem i gat 12 yia nomo.) Nao taem olgeta oli luk samting ya, oli glad we oli glad. 43  Be hem i talem long olgeta bakegen mo bakegen* se oli no mas talemaot samting ya long eni man,+ mo hem i talem se oli mas givim kakae long gel ya.

Ol futnot

NT: “ol memoriol tomb.”
Yu luk Ap. A5.
NT: “Ples We i Gat Ten Taon Long Hem.”
NT: “hem i talem strong long olgeta.”