Jenesis 22:1-24

  • God i talem long Ebraham blong i givim Aesak olsem wan sakrefaes (1-19)

    • Blesing i kamaot from pikinini blong Ebraham (15-18)

  • Famle blong Rebeka (20-24)

22  Nao biaen, tru God i traem Ebraham blong luk se hem i bilif long hem no nogat.+ Hem i talem long hem se: “!Ebraham!” Nao Ebraham i ansa se: “!Mi hemia!”  Ale hem i talem se: “Plis yu tekem Aesak,+ wan boe ya nomo we yu gat mo we yu lavem hem tumas,+ mo yutufala i go long ples ya Moria.+ Long ples ya, bambae mi soemaot wan bigfala hil long yu, mo long bigfala hil ya bambae yu kilim Aesak mo yu givim hem long mi olsem wan ofring we i bon fulwan.”  Ale Ebraham i girap eli long moning, i spletem faeawud blong ofring ya we i bon fulwan, mo i putum sadel long dongki blong hem, mo i tekem tufala man blong wok blong hem, wetem boe blong hem Aesak, nao oli go long ples ya we tru God i talem long hem.  Nao long namba 3 dei, Ebraham i lukluk i go, nao i luk ples ya i stap longwe.  Ale Ebraham i talem long tufala man blong wok blong hem se: “Yutufala i stap long ples ya wetem dongki, be mi wetem boe ya, bambae mitufala i go longwe blong mekem wosip, mo biaen bambae mitufala i kambak.”  Nao Ebraham i tekem ol faeawud blong ofring ya we i blong bon fulwan, mo i putum long solda blong boe blong hem Aesak. Biaen, hem i tekem faea mo naef,* nao tufala i wokbaot i go.  Ale Aesak i talem long papa blong hem Ebraham, se: “!Papa!” Ebraham i ansa se: “!Yes boe blong mi!” Nao Aesak i askem se: “Faea mo faeawud hemia, ?be wehem sipsip blong mekem ofring we i bon fulwan?”  Be Ebraham i talem se: “Boe blong mi, God nomo bambae i givim sipsip blong mekem ofring ya.”+ Nao tufala i wokbaot i go.  Biaen tufala i kamtru long ples ya we tru God i talem long Ebraham. Nao Ebraham i wokem wan olta long ples ya, mo i putumrere ol faeawud long hem. Nao hem i fasem han mo leg blong boe blong hem Aesak, mo i putum hem long ol faeawud antap long olta ya.+ 10  Biaen Ebraham i pusum han blong hem, i tekem naef,* mo i rere blong kilim i ded boe blong hem.+ 11  Be enjel blong Jehova long heven i singaot hem, i se: “!Ebraham, Ebraham!” Mo Ebraham i ansa se: “!Mi hemia!” 12  Nao enjel ya i talem se: “Yu no kilim boe ya, mo yu no mas mekem eni samting long hem. Naoia mi save se yu yu fraet long God, from we yu rere nomo blong givim boe blong yu long mi, nating se hem i wan nomo we yu yu gat.”+ 13  Ale Ebraham i lukluk raon long hem, mo i luk wan man sipsip we ol hon blong hem i fas long wan smol bus. Nao hem i go tekem man sipsip ya, i kilim, mo i bonem olsem wan ofring we i bon fulwan blong i tekem ples blong boe blong hem. 14  Mo Ebraham i putum nem blong ples ya se Jehova-jaire.* Hemia nao from wanem tede ol man oli stap talem se: “Long bigfala hil blong Jehova, bambae hem i givim samting we man i nidim.”+ 15  Nao enjel blong Jehova long heven i singaot Ebraham bakegen, 16  i se: “Mi Jehova, mi mekem wan strong promes long nem blong mi,+ se: ‘From samting ya we yu mekem, mo yu rere nomo blong givim boe blong yu, wan nomo we yu gat,+ 17  bambae mi blesem yu mo bambae mi mekem ol pikinini* blong yu oli kam plante olsem ol sta long heven mo olsem sanbij long saed blong solwota.+ Mo pikinini* blong yu bambae i winim taon* blong ol enemi blong hem.+ 18  Mo tru long pikinini* blong yu,+ olgeta nesen long wol bambae oli kasem blesing, from we yu yu lesin long voes blong mi.’”+ 19  Biaen Ebraham i kambak long tufala man blong wok blong hem, nao olgeta evriwan oli aot, oli gobak long Bereseba.+ Mo Ebraham i gohed blong stap long Bereseba. 20  Biaen, Ebraham i harem nius ya se: “Milka tu i bonem ol boe blong brata blong yu Naho.+ 21  Fasbon, nem blong hem Uj, mo ol brata blong hem, hemia Bus, mo Kemuel we i papa blong Aram, 22  mo Kesed, Haso, Pildas, Jidlaf, mo Betuel.”+ 23  Betuel i kam papa blong Rebeka.+ Hemia nao ol eit boe we Milka i bonem blong Naho we i brata blong Ebraham. 24  Naho i gat wan narafala woman blong hem, nem blong hem Rumaha. Hem tu i bonem ol boe ya: Teba, Gaham, Tahas, mo Mahaka.

Ol futnot

NT: “naef blong kilim animol.”
NT: “naef blong kilim animol.”
Hemia i minim “Jehova Bambae i Givim; Jehova Bambae i Lukluk Long Hem.”
PT: “sid.”
PT: “sid.”
PT: “get.”
PT: “sid.”