Jenesis 4:1-26

  • Ken mo Ebel (1-16)

  • Olgeta we oli kamaot biaen long Ken (17-24)

  • Set mo boe blong hem Enos (25, 26)

4  Nao Adam i mekem seks wetem waef blong hem Iv, mo Iv i gat bel.+ Mo taem hem i bonem Ken,+ hem i talem se: “Jehova i givhan long mi nao mi bonem* wan boe.”  Biaen hem i bonem Ebel, we i brata blong Ken.+ Ebel i kam man blong lukaot long sipsip, be Ken i kam man blong wokem garen.  Sam taem i pas, nao Ken i tekem sam frut long garen blong givim long Jehova olsem ofring.  Be Ebel i tekem sam fasbon pikinini blong ol sipsip blong hem+ mo i givim wetem ol gris blong olgeta. Nao Jehova i glad long Ebel mo ofring blong hem,+  be hem i no glad long Ken mo ofring blong hem. Nao Ken i kros we i kros, mo fes blong hem i kam nogud.  Ale Jehova i talem long Ken se: “?From wanem yu kros tumas mo fes blong yu i kam nogud?  Sipos yu mekem samting we i gud, ?yu no ting se bambae mi glad long yu? Be sipos yu mekem samting we i nogud, sin i stap nomo long doa blong yu mo i rere blong kasem yu. ?Olsem wanem? ?Bambae yu winim hem?”  Biaen Ken i talem long brata blong hem Ebel se: “Yu kam yumitu go long garen.” Nao taem tufala i stap long garen, Ken i tanemraon long brata blong hem Ebel mo i kilim hem i ded.+  Biaen Jehova i askem long Ken se: “?Wehem brata blong yu Ebel?” Mo hem i ansa se: “Mi no save. I no wok blong mi blong lukaot long brata blong mi.” 10  Nao God i talem se: “?Yu yu mekem wanem ya? !Yu lesin! Blad blong brata blong yu we i ron i go long graon, i stap krae i kam long mi.+ 11  Naoia bambae yu kasem trabol. Bambae yu no moa stap long graon ya, we i openem maot blong hem blong dring blad blong brata blong yu we yu kilim hem i ded.+ 12  Sipos yu planem kakae long graon, bambae garen blong yu i no save givim kakae. Bambae yu no gat prapa ples blong yu long wol ya, mo long eni ples we yu go long hem, ol man bambae oli ronem yu.” 13  Nao Ken i talem long Jehova se: “Panis blong sin blong mi i strong tumas long mi. 14  Tede yu stap ronemaot mi long ples ya, mo bambae mi no moa stap long fes blong yu. Mo bambae mi no gat prapa ples blong mi long wol ya, mo ol man bambae oli ronem mi, mo i sua se man we i faenem mi bambae i kilim mi mi ded.” 15  Nao Jehova i talem long hem se: “From samting ya, eni man we i kilim Ken i ded, bambae i kasem panis seven taem.” Ale Jehova i putumap wan saen blong Ken, olsem nao man we i faenem hem bambae i no kilim hem i ded. 16  Nao Ken i aot long fes blong Jehova mo i go stap long ples ya Nod,* hemia long is blong Iden.+ 17  Biaen Ken i mekem seks wetem waef blong hem,+ mo waef blong hem i gat bel nao i bonem wan boe we nem blong hem Inok. Biaen Ken i bildim wan bigfala taon mo i putum nem blong boe blong hem Inok, long taon ya. 18  Sam taem afta, Inok i kam papa blong Irad. Mo Irad i kam papa blong Mehujael, mo Mehujael i kam papa blong Metusael, mo Metusael i kam papa blong Lamek. 19  Nao Lamek i tekem tu waef blong hem. Faswan nem blong hem Ada, mo sekenwan nem blong hem Jila. 20  Nao Ada i bonem Jabal. Mo Jabal nao i faswan man blong stap long ol tent mo lukaot long ol animol. 21  Mo brata blong hem, nem blong hem Jubal. Hem nao i faswan man blong plei long hap mo long paep.* 22  Mo Jila i bonem Tubalken. Tubalken ya i stap wokem enikaen tul long kopa mo long aean. Mo sista blong Tubalken, hemia Nahama. 23  Nao Lamek i talem ol tok ya long tufala waef blong hem Ada mo Jila, i se: “Ol waef blong Lamek, yutufala i lesin long voes blong mi, Yutufala i lesin long tok blong mi: Mi mi kilim wan man i ded from we hem i givim kil long mi, Yes, wan yang man we i kilim mi. 24  Sipos man we i kilim Ken i mas kasem panis 7 taem,+ Man we i kilim Lamek i mas kasem panis 77 taem.” 25  Adam i mekem seks bakegen wetem waef blong hem, nao waef blong hem i bonem wan boe. Iv i putum nem blong hem se Set,*+ from we hem i talem se: “God i givim wan narafala pikinini* long mi, blong i tekem ples blong Ebel we Ken i kilim hem i ded.”+ 26  Nao biaen Set tu i gat wan boe, mo hem i putum nem blong hem se Enos.+ Long taem ya ol man oli stat blong singaot long nem blong Jehova.

Ol futnot

PT: “wokem.”
Hemia i min se hem i stap olsem wan man we oli ronemaot hem long ples blong hem.
NT: “flut.”
Hemia i minim “Stanemap; Putum.”
PT: “sid.”