Jenesis 25:1-34

  • Ebraham i mared bakegen (1-6)

  • Ebraham i ded (7-11)

  • Ol boe blong Ismael (12-18)

  • Jekob mo Esao i bon (19-26)

  • Esao i salem raet blong hem olsem fasbon (27-34)

25  Nao Ebraham i mared long wan narafala woman bakegen, we nem blong hem Ketura.  Sam taem biaen, woman ya i bonem ol boe ya: Simran, Joksan, Medan, Midian,+ Isbak, mo Suaha.+  Joksan i kam papa blong Seba mo Dedan. Ol boe blong Dedan, i gat Asuru, Letus, mo Leum.*  Ol boe blong Midian, i gat Efaha, Efa, Hanok, Abida, mo Eldaha. Olgeta evriwan ya oli ol boe blong Ketura.  Biaen, Ebraham i givim olgeta samting blong hem long Aesak.+  Be Ebraham i givim ol presen tu long ol boe blong hem we ol narafala woman blong hem oli bonem. Mo taem hem i laef yet, hem i sanemaot olgeta oli go stap long ol narafala kantri long is, longwe long boe blong hem Aesak.+  Mo Ebraham i laef blong 175 yia.  Biaen, Ebraham i pulum las win blong hem mo i ded, nao oli berem hem olsem ol olfala blong hem bifo. Hem i gat wan gudfala laef mo taem hem i ded, hem i olfala we i olfala.  Nao tufala boe blong hem, Aesak mo Ismael, tufala i berem hem long hol blong ston long Makpela, we i stap long fored blong Mamre, long graon blong Efron we i boe blong Johar we i wan laen blong Het.+ 10  Graon ya, Ebraham i pem long ol boe blong Het. Long ples ya nao oli berem Ebraham long hem, mo waef blong hem Sera.+ 11  Afta long ded blong Ebraham, God i gohed blong blesem boe blong hem Aesak,+ mo Aesak i stap klosap long Berelahaeroe.+ 12  Hemia stori blong Ismael+ we i boe blong Ebraham mo woman Ijip ya Hega.+ Hega ya i woman slef blong Sera. 13  Hemia nem blong ol boe blong Ismael folem famle laen blong olgeta. Fasbon blong Ismael, nem blong hem Nebaeot,+ biaen i gat Kedara,+ Adbehel, Mibsam,+ 14  Mismaha, Dumaha, Masaha, 15  Hadad, Tema, Jeturu, Nafis, mo Kedemaha. 16  Hemia nao ol boe blong Ismael, hemia 12 jif wetem ol laen blong olgeta, mo hemia nem blong ol vilej blong olgeta mo nem blong ol kamp* blong olgeta.+ 17  Mo Ismael i laef blong 137 yia. Biaen, hem i pulum las win blong hem mo hem i ded, mo oli berem hem olsem ol olfala blong hem bifo. 18  Mo ples blong olgeta* i stat long Havila,+ hemia klosap long Suru+ mo long Ijip, mo i go kasem long Asiria. Hem i stap klosap long olgeta brata blong hem.*+ 19  Mo hemia stori blong Aesak we i boe blong Ebraham.+ Ebraham i papa blong Aesak. 20  Aesak i gat 40 yia taem hem i mared long Rebeka, we i gel blong Betuel+ mo i sista blong Laban. Betuel i blong Padan-aram mo hem wetem Laban, tufala i man Aram. 21  Mo Aesak i gohed blong askem long Jehova blong i tingbaot waef blong hem, from we hem i no save karem pikinini. Ale Jehova i ansa long prea blong hem, mo waef blong hem Rebeka, i gat bel. 22  Be tufala boe we oli stap long bel blong hem, tufala i stap faet,+ ale Rebeka i talem se: “Sipos samting ya i stap gohed olsem, ?from wanem mi gohed blong laef?” Ale hem i askem tingting blong Jehova. 23  Mo Jehova i talem long hem se: “I gat tu nesen i stap insaed long bel blong yu,+ mo insaed long yu, i gat tu grup blong man we bambae oli seraot.+ Wan nesen bambae i strong moa long narawan,+ mo fasbon bambae i mekem wok blong sekenbon.”+ 24  Nao long taem we Rebeka i bonem pikinini, !luk! i gat tu pikinini long bel blong hem. 25  Taem fasbon i kamaot, hem i red fulwan, mo i gat plante hea long bodi blong hem olsem se i werem wan klos,+ ale oli putum nem blong hem se Esao.*+ 26  Biaen brata blong hem i kamaot, be han blong hem i holemtaet leg blong Esao,+ taswe oli putum nem blong hem se Jekob.*+ Aesak i gat 60 yia taem Rebeka i bonem tufala boe ya. 27  Taem tufala boe ya i stap gruap, Esao i kam wan man we i gat gudhan blong hanting,+ hem i wan man we i laekem blong wokbaot long bus. Be Jekob i wan man we i no gat poen agens long hem, hem i stap nomo long ol tent.+ 28  Mo Aesak i lavem Esao from we Esao i stap karem mit i kam blong hem i kakae, be Rebeka i lavem Jekob.+ 29  Wan dei, taem Jekob i stap boelem supsup, Esao i kambak long bus we i slak we i slak. 30  Ale Esao i talem long Jekob se: “!Plis, yu givim sam red supsup ya long mi! !Mi mi slak tumas!* !Yu hariap!” Hemia nao from wanem hem i karem nem ya Edom.*+ 31  Nao Jekob i talem se: “!Fastaem yu salem long mi, raet blong yu olsem fasbon!”+ 32  Mo Esao i gohed, i talem se: “!Yu luk, bambae mi ded nao! ?Raet blong fasbon ya bambae i givhan long mi olsem wanem?” 33  Nao Jekob i gohed i se: “!Yu mas mekem wan strong promes long mi fastaem!” Ale Esao i mekem wan strong promes long hem, mo i salem raet blong hem olsem fasbon, long Jekob.+ 34  Biaen Jekob i givim bred mo supsup blong bin ya lentil long Esao, nao Esao i kakae mo i dring, biaen hem i girap mo i go. Long fasin ya nao, Esao i ting nating long raet blong hem olsem fasbon.

Ol futnot

“Asuru, Letus, mo Leum.” Hibru tok blong ol nem ya i save minim olgeta ya tu we oli kamaot biaen long olgeta.
NT: “kamp we stonwol i goraon long hem.”
MNT: “Hem i stap long ples ya be hem i enemi blong olgeta brata blong hem.”
Hemia ol laen blong Ismael.
Hemia i minim “Fulap Hea.”
Hemia i minim “Man We i Holemtaet Leg; Man We i Tekem Ples.”
NT: “hanggri tumas.”
Hemia i minim “Red.”