Jenesis 27:1-46

  • Jekob i kasem blesing long Aesak (1-29)

  • Esao i wantem kasem blesing be i no tanem tingting blong hem (30-40)

  • Esao i no laekem Jekob nating mo i agensem hem (41-46)

27  Nao taem Aesak i kam olfala mo hem i no moa save lukluk, hem i singaot fasbon blong hem Esao+ i kam, mo i talem se: “!Boe blong mi!” Mo Esao i ansa se: “!Mi hemia!”  Nao Aesak i gohed i se: “Naoia mi kam olfala. Mi no save wetaem bambae mi ded.  Naoia plis yu tekem bonara mo ol ara blong yu, yu go long bus, mo yu kilim sam wael animol blong mi kakae.+  Biaen yu kukum mit ya mo yu mekem tes blong hem i gud we i gud olsem we mi laekem, mo yu kam givim long mi. Ale bambae mi kakae mo biaen bambae mi* blesem yu bifo we mi ded.”  Be Rebeka i stap lesin taem Aesak i toktok wetem boe blong hem Esao. Nao Esao i aot i go long bus blong kilim animol mo karem i kam.+  Ale Rebeka i talem long boe blong hem Jekob,+ se: “Mi jes harem papa blong yu i talem long brata blong yu Esao, se:  ‘Yu go kilim sam wael animol, mo yu karem i kam, yu kukum mo yu mekem tes blong hem i gud we i gud olsem we mi laekem. Nao bambae mi kakae, biaen mi blesem yu long fes blong Jehova, bifo we mi ded.’+  Naoia boe blong mi, yu lesin gud, mo yu mekem samting we bambae mi talem long yu.+  Plis yu go long ples blong ol animol, yu tekem tu smol nani we oli beswan, mo yu karem i kam. Bambae mi kukum, mi mekem tes blong hem i gud we i gud olsem we papa blong yu i laekem. 10  Biaen bambae yu tekem i go long papa blong yu, blong hem i kakae, nao bambae hem i blesem yu bifo we hem i ded.” 11  Be Jekob i talem long mama blong hem Rebeka se: “Brata blong mi Esao i gat plante hea,+ be mi, skin blong mi i smut. 12  ?Olsem wanem sipos papa blong mi i tajem mi?+ Bambae hem i ting se mi stap jikim hem, nao bambae hem i no moa blesem mi, be i singaot trabol i kam long mi.” 13  Nao mama blong hem i talem long hem se: “Boe blong mi, sipos i olsem, trabol ya bambae i kam long mi. Be yu go mekem samting we mi talem, yu go tekem ol smol nani ya i kam.”+ 14  Ale hem i go tekem ol nani ya, mo i givim long mama blong hem. Nao mama blong hem i kukum, i mekem tes blong hem i gud we i gud olsem we papa blong hem i laekem. 15  Biaen Rebeka i tekem beswan klos blong fasbon blong hem Esao we i stap long haos, mo i mekem sekenbon blong hem Jekob i werem.+ 16  Mo tu, hem i putum hea blong tufala smol nani ya long ol han blong Jekob, mo long nek blong hem we i no gat hea long hem.+ 17  Biaen hem i tekem mit ya we hem i kukum mo bred we hem i mekem, mo i givim long boe blong hem Jekob.+ 18  Ale Jekob i go luk papa blong hem, mo i talem se: “!Papa blong mi!” Nao Aesak i se: “!Mi hemia! ?Be boe blong mi, yu hu ya?” 19  Nao Jekob i talem long papa blong hem se: “Mi mi Esao, fasbon blong yu.+ Mi mekem olsem we yu talem. Plis yu sidaon, mo yu kakae sam mit ya we mi kukum, olsem nao yu* save blesem mi.”+ 20  Nao Aesak i talem long boe blong hem se: “?Boe blong mi, wanem i mekem se yu faenem mit ya hariap olsem?” Nao Jekob i ansa se: “God blong yu Jehova nao i mekem mi faenem hem.” 21  Biaen Aesak i talem long Jekob se: “Boe blong mi, plis yu kam klosap, blong mi save tajem yu, blong harem sipos i tru se yu yu boe blong mi Esao no nogat.”+ 22  Ale Jekob i kam klosap long papa blong hem Aesak, mo papa blong hem i tajem hem, nao biaen i talem se: “Voes i voes blong Jekob, be ol han oli ol han blong Esao.”+ 23  Aesak i no luksave se hemia Jekob, from we i gat ol hea long han blong hem olsem brata blong hem Esao. Ale hem i blesem Jekob.+ 24  Biaen long samting ya, hem i askem se: “?I tru se yu yu boe blong mi Esao?” Nao Jekob i ansa se: “Yes, mi ya.” 25  Biaen Aesak i talem se: “Boe blong mi, yu givim sam mit ya we yu kukum, blong mi kakae. Biaen bambae mi* blesem yu.” Ale Jekob i givim mit ya long hem nao hem i kakae, mo hem i karem waen i kam, nao hem i dring. 26  Biaen papa blong hem Aesak i talem long hem se: “Boe blong mi, plis yu kam klosap, mo yu kis long mi.”+ 27  Ale Jekob i kam klosap long hem mo i kisim hem, mo papa blong hem i smelem klos blong hem.+ Biaen hem i blesem hem, mo i se: “Yu luk, smel blong boe blong mi i olsem smel blong open ples we Jehova i blesem. 28  Prea blong mi se tru God bambae i mekem we graon blong yu i rij,+ mo i mekem wota blong naet we i kamaot long heven i foldaon long hem,+ mo i givim plante sid mo niufala waen long yu.+ 29  Bambae ol man oli wok blong yu, mo ol nesen bambae oli bodaon long yu. Bambae yu bos long ol brata blong yu, mo ol boe blong mama blong yu bambae oli bodaon long yu.+ Man we i singaot trabol i kam long yu bambae i kasem trabol, mo man we i blesem yu bambae i kasem blesing.”+ 30  Taem Aesak i blesem Jekob finis, Jekob i aot long fes blong papa blong hem. Be taem Jekob i jes aot i go, Esao we i bin stap hanting, i kambak.+ 31  Nao Esao tu i kukum wan kakae we tes blong hem i gud we i gud, mo i karem i go long papa blong hem, mo i talem se: “I gud papa blong mi i girap mo i kakae sam mit ya we boe blong hem i karem i kam, olsem nao yu* save blesem mi.” 32  Ale papa blong hem Aesak, i askem long hem se: “?Be yu hu ya?” Mo Esao i ansa se: “Mi ya fasbon boe blong yu, Esao.”+ 33  Nao Aesak i seksek bigwan, mo i se: “?Be hu ya we i kilim animol mo i karem mit blong hem i kam long mi? Mi mi kakae finis bifo we yu kamtru, mo mi blesem hem. !Mo i tru se bambae hem i kasem blesing!” 34  Taem Esao i harem ol tok ya we papa blong hem i talem, hem i stat blong singaot bigwan mo i krae long wan fasin we i soemaot se hem i no glad nating, mo i talem long papa blong hem se: “!Plis papa blong mi, yu blesem mi, yes mi tu!”+ 35  Be papa blong hem i talem se: “Brata blong yu i kam long ples ya, mo i trikim mi blong hem i save kasem ol blesing ya we oli blong yu.” 36  Nao Esao i talem se: “Hemia namba 2 taem nao we hem i trikim mi, hemia nao from wanem nem blong hem Jekob.*+ !Hem i tekemaot raet blong fasbon long mi finis,+ mo naoia hem i tekemaot blesing blong mi tu!”+ Mo hem i gohed i se: “?Be yu no gat wan blesing blong mi i stap?” 37  Be Aesak i talem long Esao se: “Mi mi putumap hem blong i bos long yu,+ mo mi givim evri brata blong hem blong oli wok blong hem, mo mi givim sid mo niufala waen blong givhan long hem.+ Boe blong mi, i no moa gat wan samting i stap blong mi givim long yu.” 38  Nao Esao i talem long papa blong hem se: “?Papa blong mi, i no gat wan blesing nating i stap? !Yu blesem mi, papa blong mi, yu blesem mi tu!” Nao Esao i singaot bigwan mo i krae we i krae.+ 39  Ale papa blong hem Aesak, i talem long hem se: “Yu luk, bambae yu yu stap longwe long gudfala graon we i rij, mo longwe long wota blong naet we i foldaon long heven.+ 40  Oltaem bambae yu yusum naef blong faet blong stap laef,+ mo bambae yu wok blong brata blong yu.+ Be taem yu kam taed long yok blong hem we i stap long nek blong yu, bambae yu brekem yok ya.”+ 41  Be Esao i no laekem Jekob nating mo i agensem hem, from blesing we papa blong hem i givim long Jekob.+ Mo Esao i stap talem long hat blong hem se: “Papa blong mi bambae i ded i no longtaem.+ Be afta we taem blong sore i finis, bambae mi kilim i ded brata blong mi Jekob.” 42  Taem oli talemaot long Rebeka ol tok blong fasbon boe blong hem Esao, wantaem nomo Rebeka i sanem tok i go long sekenbon blong hem Jekob blong i kam, mo i talem long hem se: “!Yu luk! Brata blong yu Esao i wantem givimbak long yu, taswe hem i stap plan blong kilim yu yu ded. 43  Boe blong mi, naoia yu mas mekem samting we bambae mi talem long yu. Yu girap mo yu ronwe i go long brata blong mi Laban, long Haran.+ 44  Yu stap smoltaem wetem hem, gogo kasem we kros blong brata blong yu i godaon, 45  mo gogo kasem we hem i no moa kros long yu, mo i fogetem samting we yu mekem long hem. Biaen bambae mi sanem tok i go long yu, blong yu kambak. ?From wanem bambae mi lusum yutufala long sem dei nomo?” 46  Biaen, Rebeka i gohed blong talem long Aesak se: “Ol gel long laen blong Het oli mekem se mi no glad nating long laef blong mi.+ Sipos Jekob i tekem wan gel long laen blong Het, olsem ol gel ya, blong i kam waef blong hem, !i moa gud mi ded nomo!”+

Ol futnot

NT: “sol blong mi i.”
NT: “sol blong yu i.”
NT: “sol blong mi i.”
NT: “sol blong yu i.”
Hemia i minim “Man We i Holemtaet Leg; Man We i Tekem Ples.”