Jenesis 24:1-67

  • Lukaotem wan waef blong Aesak (1-58)

  • Rebeka i go blong mitim Aesak (59-67)

24  Nao Ebraham i kam olfala we i olfala, mo Jehova i stap blesem hem long evri samting we hem i mekem.+  Ale wan dei, Ebraham i singaot man blong wok blong hem we i olfala moa long ol narawan, mo we i bos long olgeta samting blong hem,+ mo i talem long hem se: “Plis, yu putum han blong yu biaen long leg blong mi antap,*  from mi wantem se yu mekem wan strong promes long nem blong Jehova we i God blong heven mo wol, se bambae yu no tekem wan gel blong ol man Kenan we mi stap long medel blong olgeta, blong i kam waef blong boe blong mi.+  Yu mas go long kantri blong mi, mo long ol famle blong mi,+ blong tekem wan waef blong boe blong mi Aesak.”  Be man blong wok blong hem i talem se: “?Olsem wanem sipos woman ya i no wantem kam wetem mi long ples ya? ?Bambae mi tekem boe blong yu i gobak long kantri we yu kamaot long hem?”+  Be Ebraham i talem long hem se: “Yu mas lukaot gud se yu no tekem boe blong mi i gobak long ples ya.+  Jehova we i God blong heven, hem nao i bin tekemaot mi long haos blong papa blong mi, mo long kantri we ol famle blong mi oli stap long hem,+ mo i toktok wetem mi, mo i mekem strong promes ya long mi se:+ ‘Bambae mi givim kantri ya+ long pikinini* blong yu.’+ Hem nao bambae i sanem enjel blong hem i go fastaem long yu,+ mo bambae yu mas tekem wan waef blong boe blong mi long ples ya.+  Be sipos woman ya i no wantem kam wetem yu, i no moa nid blong yu holem strong promes ya. Be yu no mas tekem boe blong mi i gobak long kantri ya.”  Ale, man blong wok blong Ebraham i putum han blong hem biaen long leg blong Ebraham antap, mo i mekem strong promes long hem.+ 10  Ale man blong wok blong Ebraham i tekem ten kamel wetem ol gudgudfala samting blong masta blong hem, mo i aot, i go long Mesopotemia, long bigfala taon blong Naho. 11  Nao hem i kamtru long wan wel blong wota we i stap aotsaed long bigfala taon ya, mo i mekem ol kamel oli spel long ples ya. Hemia klosap long sapa, long taem we ol woman oli stap kam long wel ya blong kasem wota. 12  Biaen hem i talem se: “Jehova, God blong masta blong mi Ebraham, plis yu mekem se tede wok blong mi bambae i go gud, mo yu soemaot se oltaem yu lavem masta blong mi Ebraham. 13  Naoia mi stap long springwota ya, mo ol gel blong ol man long taon ya oli stap kam blong kasem wota. 14  Bambae mi talem long wan yang woman we i kam, se: ‘Plis, yu letem mi dring smol wota long botel blong yu.’ Sipos hem i talem se: ‘Yu dring, mo bambae mi givim wota tu long ol kamel blong yu,’ plis yu letem tok ya i soemaot se yu yu jusum woman ya blong i kam waef blong man blong wok blong yu Aesak. Nao samting ya bambae i soemaot se yu yu lavem masta blong mi oltaem.” 15  Be taem hem i stap toktok yet, Rebeka we i gel blong Betuel,+ i kamtru mo wan botel wota i stap long solda blong hem. Betuel ya i boe blong Milka+ we i waef blong Naho,+ brata blong Ebraham. 16  Yang woman ya i naes we i naes, mo hem i no save man yet. Hem i godaon long springwota ya, i fulumap botel blong hem, mo i kam antap bakegen. 17  Wantaem nomo, man blong wok blong Ebraham i resis i go mitim hem, mo i talem se: “Plis, yu givim smol wota long botel blong yu, blong mi dring.” 18  Nao woman ya i talem se: “Yu dring, masta blong mi.” Nao kwiktaem nomo, hem i tekemaot botel ya long solda blong hem, mo i mekem man ya i dring wota. 19  Afta we hem i givim wota long man ya, hem i talem se: “Bambae mi go kasem wota blong ol kamel blong yu tu, mo bambae mi gohed blong mekem olsem gogo kasem we oli fulap.” 20  Nao kwiktaem nomo, hem i kafsaedem wota i go long ples blong wota blong ol animol, mo i resis i go long wel ya bakegen mo bakegen blong kasem wota, mo hem i gohed blong kasem wota blong evri kamel ya. 21  Long olgeta taem ya, man ya i sapraes nao i no moa toktok mo i stap lukluk woman ya, mo i no sua sipos Jehova i blesem trip blong hem no nogat. 22  Taem ol kamel ya oli dring finis, man ya i tekemaot wan gol ring blong nus we hevi blong hem i haf sekel,* mo i givim long woman ya. Mo tu, hem i givim tu gol braslet we hevi blong tufala i ten sekel.* 23  Mo hem i talem long woman ya se: “Plis yu talem long mi, ?hu i papa blong yu? ?I gat rum long haos blong papa blong yu we mifala i save slip long hem long naet?” 24  Nao woman ya i talem se: “Papa blong mi Betuel,+ we i boe blong Milka mo Naho.”+ 25  Mo hem i gohed i se: “Mifala i gat ples we yu save slip long hem long naet, mo tu i gat ples blong ol kamel mo fulap gras blong olgeta.” 26  Nao man ya i bodaon long fes blong Jehova blong ona long hem, 27  mo i talem se: “Mi mi presem Jehova, God blong masta blong mi Ebraham, from we hem i no lego lav we hem i gat oltaem long masta blong mi, mo hem i holemstrong long promes blong hem. Jehova i lidim mi mi kam long haos blong brata blong masta blong mi.” 28  Nao yang woman ya i resis i go long haos blong mama blong hem, blong talemaot ol samting ya. 29  Nao Rebeka i gat wan brata we nem blong hem Laban.+ Ale Laban ya i resis i go blong luk man blong wok blong Ebraham we i stap aotsaed long taon, long springwota. 30  Taem Laban i luk ring blong nus mo ol braslet long han blong sista blong hem Rebeka, mo i harem we sista blong hem i talem se: “Hemia nao samting we man ya i talem,” hem i resis i go blong mitim man ya, we i stap stanap yet wetem ol kamel blong hem long springwota. 31  Nao wantaem nomo Laban i talem se: “Yu we Jehova i stap blesem yu, yu kam. ?From wanem yu stap stanap yet long ples ya? Mi mi mekemrere haos finis mo ples blong ol kamel.” 32  Nao man blong wok blong Ebraham i kam insaed long haos, mo hem* i tekemaot ol samting we oli stap long kamel, nao i givim kakae long olgeta, mo wota blong wasem leg blong man blong wok blong Ebraham wetem leg blong ol man we oli folem hem. 33  Be taem oli karem kakae i kam blong hem i kakae, hem i talem se: “Bambae mi no kakae gogo kasem we mi talemaot from wanem mi kam long ples ya.” Ale Laban i talem se: “!Yu gohed, yu talemaot!” 34  Nao hem i gohed i se: “Mi mi man blong wok blong Ebraham.+ 35  Mo Jehova i blesem masta blong mi bigwan, mo i mekem se hem i rij we i rij taem hem i givim plante sipsip long hem, wetem plante buluk, silva, gol, ol man slef, ol woman slef, ol kamel, mo ol dongki.+ 36  Mo tu, masta blong mi i gat wan boe we waef blong hem Sera i bonem taem hem i olfala we i olfala.+ Mo bambae hem i givim evri samting we hem i gat long boe ya.+ 37  Masta blong mi i mekem mi talem wan strong promes, i se: ‘Yu no mas tekem wan gel blong ol man Kenan we mi stap long ples blong olgeta, blong i kam waef blong boe blong mi.+ 38  Nogat. Be bambae yu go long haos blong papa blong mi mo long ol famle blong mi,+ mo yu mas tekem wan waef blong boe blong mi.’+ 39  Be mi talem long masta blong mi se: ‘?Olsem wanem sipos woman ya i no wantem kam wetem mi?’+ 40  Nao hem i talem long mi se: ‘Jehova, we mi stap wokbaot long fes blong hem,+ bambae i sanem enjel blong hem+ i go wetem yu, mo bambae hem i mekem wok blong yu i go gud, mo yu mas tekem wan waef blong boe blong mi long ol famle blong mi mo long haos blong papa blong mi.+ 41  Be sipos yu go long ol famle blong mi mo oli no givim woman ya long yu, bambae i no moa nid blong yu holem strong promes ya we yu mekem long mi. Samting ya bambae i mekem se yu kam fri long promes ya.’+ 42  “Be tede, taem mi kam long springwota ya, mi talem se: ‘Jehova, God blong masta blong mi Ebraham, sipos i tru se yu stap mekem wok blong mi i go gud, hemia nao samting we bambae i hapen. 43  Taem mi stap stanap long springwota, mo wan yang woman i kam blong kasem wota,+ bambae mi talem long hem se: “Plis yu letem mi dring smol wota long botel blong yu,” 44  mo bambae hem i talem se: “Yu dring, mo bambae mi kasem wota blong ol kamel blong yu tu.” Woman ya nao bambae i kam woman we Jehova i jusum blong i kam waef blong boe blong masta blong mi.’+ 45  “Be taem mi stap prea yet long hat blong mi, Rebeka i kamtru wetem wan botel wota long solda blong hem, nao hem i godaon long springwota, mo i kasem wota. Ale mi talem long hem se: ‘Plis yu givim smol wota blong mi dring.’+ 46  Ale kwiktaem nomo, hem i tekemaot botel ya long solda blong hem mo i se: ‘Yu dring.+ Mo bambae mi givim wota long ol kamel blong yu tu.’ Nao mi dring, mo hem i givim wota long ol kamel tu. 47  Biaen mi askem long hem se: ‘?Hu i papa blong yu?’ Nao hem i ansa se: ‘Papa blong mi Betuel we i boe blong Naho mo Milka.’ Ale mi putum ring long nus blong hem mo ol braslet long han blong hem.+ 48  Mo mi bodaon long fes blong Jehova, blong ona long hem, mo mi presem Jehova we i God blong masta blong mi Ebraham.+ Hem nao i lidim mi, nao mi faenem gel blong brata blong masta blong mi, blong i kam waef blong boe blong hem. 49  Naoia, yufala i mas talem long mi sipos yufala i wantem soem lav oltaem long masta blong mi mo sipos yufala i wantem mekem promes long hem. Be sipos yufala i no wantem, yufala i talem, olsem nao bambae mi go long wan defren ples.”+ 50  Nao Laban mo Betuel tufala i ansa se: “Jehova nao i mekem samting we i hapen. Mifala i no save talem ‘yes’ o ‘no.’* 51  Rebeka hemia i stap. Yu tekem hem i go, mo i gud hem i kam waef blong boe blong masta blong yu, olsem we Jehova i talemaot.” 52  Taem man blong wok blong Ebraham i harem tok ya, wantaem nomo hem i bodaon long Jehova we fes blong hem i go long graon. 53  Nao man ya i tekemaot ol klos mo ol samting we oli wokem long silva mo long gol, mo i givim long Rebeka. Mo hem i givim ol sas samting long brata blong hem mo long mama blong hem. 54  Biaen, hem wetem ol man we oli folem hem, oli kakae mo oli dring, mo oli slip long haos ya. Taem man ya i girap long moning, hem i talem se: “Yufala i sanem mi mi gobak long masta blong mi.” 55  Ale brata blong woman ya mo mama blong hem, tufala i talem se: “Letem yang woman ya i stap wetem mifala ten dei bakegen. Biaen hem i save go.” 56  Be hem i talem se: “Yufala i luk we Jehova i stap mekem wok blong mi i go gud, taswe yufala i no mas blokem mi. Yufala i sanem mi blong mi gobak long masta blong mi.” 57  Ale oli talem se: “I gud yumi singaot yang woman ya i kam, mo yumi askem long hem.” 58  Nao oli singaot Rebeka i kam, mo oli askem long hem se: “?Bambae yu go wetem man ya?” Nao hem i ansa se: “Mi mi glad nomo blong go.” 59  Ale oli sanem sista blong olgeta Rebeka+ i go, wetem woman we i lukaot long hem taem hem i smol,*+ mo man blong wok blong Ebraham mo ol man blong hem. 60  Mo oli blesem Rebeka, oli se: “Sista blong mifala, prea blong mifala se olgeta we bambae oli kamaot biaen long yu, oli plante taosen.* Mo prea blong mifala se ol pikinini* blong yu bambae oli winim taon* blong ol enemi blong olgeta.”+ 61  Biaen, Rebeka mo ol woman blong wok blong hem oli klaem long ol kamel mo oli folem man ya. Mo man ya i tekem Rebeka, nao oli go. 62  Nao Aesak i stap long Negeb,+ mo hem i aot long Berelahaeroe,+ i stap kam. 63  Nao long sapa, Aesak i stap wokbaot long open ples mo i stap tingting dip.+ !Taem hem i lukluk i go, hem i luk we ol kamel oli stap kam! 64  Mo taem Rebeka i lukluk i go, hem i luk Aesak, nao kwiktaem nomo hem i jamdaon long kamel. 65  Nao hem i askem long man blong wok blong Ebraham se: “?Hu ya man ya we i stap wokbaot i kam long yumi?” Mo man ya i ansa se: “Hemia masta blong mi ya.” Ale Rebeka i tekem wan kaliko mo i kavremap hed blong hem. 66  Nao man blong wok blong Ebraham i talemaot long Aesak evri samting we hem i bin mekem. 67  Biaen, Aesak i tekem Rebeka i go long tent blong mama blong hem Sera.+ Nao long fasin ya, hem i tekem Rebeka i kam waef blong hem. Nao Aesak i lavem Rebeka tumas,+ mo hem i no moa harem nogud from ded blong mama blong hem.+

Ol futnot

Hemia wan kastom blong bifo, blong mekem promes i kam strong moa.
PT: “sid.”
1 sekel i sem mak long 11.4 g. Yu luk Ap. B14.
1 sekel i sem mak long 11.4 g. Yu luk Ap. B14.
Maet hemia Laban.
NT: “Mifala i no save talem wan samting.”
Naoia woman ya i kam woman blong wok blong Rebeka.
NT: “yu kam mama blong plante taosen man.”
PT: “sid.”
PT: “get.”