Jenesis 8:1-22

  • Wota i stap godaon (1-14)

    • Hem i letem wan sotleg i flae i go (8-12)

  • Oli kamaot long sip (15-19)

  • Promes we God i mekem long saed blong wol (20-22)

8  Be God i tingbaot Noa we i stap insaed long bigfala sip ya,+ wetem ol wael animol, mo ol animol we oli save laef wetem ol man, nao God i mekem win i blu strong long wol ya, ale wota i stat blong godaon.  Nao olgeta wota we oli stap antap oli stop, mo ol doa blong heven oli sat.+  Biaen wota i stat blong godaon sloslo. Mo long en blong 150 dei, wota i godaon evriwan.  Long namba 17 dei blong namba 7 manis, sip ya i sidaon antap long ol bigfala hil blong Ararat.  Mo wota i gohed blong godaon sloslo kasem long namba 10 manis. Nao long faswan dei blong manis ya, ol top blong ol bigfala hil oli stat blong kamkamaot.+  Nao long en blong 40 dei, Noa i openem windo+ blong sip ya,  mo i letem pijin ya reven i flae i go. Pijin ya i gohed blong flae i go aotsaed mo i kambak, kasem taem we wota i drae.  Biaen hem i letem wan sotleg i flae i go blong jekem sipos wota i drae no nogat.  Be sotleg ya i no faenem wan ples blong sidaon long hem, from we wota i fulap yet long olgeta ples long wol,+ nao hem i kambak long sip. Ale Noa i stretem han blong hem mo i tekem sotleg ya i kambak insaed. 10  Ale hem i wet seven dei mo biaen hem i letem sotleg ya i go bakegen. 11  Long sapa taem sotleg ya i kambak, Noa i luk long maot blong pijin ya, wan lif blong oliftri we hem i jes brekem nomo. Ale Noa i save se wota i godaon finis.+ 12  Hem i wet seven dei bakegen, nao hem i letem sotleg ya i go, be sotleg ya i no moa kambak. 13  Nao long yia we Noa i gat 601 yia blong hem,+ long faswan dei blong faswan manis, i no moa gat wota long graon. Ale Noa i tekemaot smol haf long ruf blong sip ya, blong hem i save lukluk i go aotsaed, mo hem i luk we ples i stap kam drae. 14  Long namba 27 dei blong seken manis, ples i kam drae olgeta. 15  Nao God i talem long Noa se: 16  “Yu go aotsaed long sip, yu wetem waef blong yu, ol boe blong yu, mo ol waef blong ol boe blong yu.+ 17  Yu tekemaot ol defdefren kaen animol ya we oli stap wetem yu,+ ol animol we oli stap flae, ol narafala animol, mo ol animol olsem snek mo lised, blong oli kam fulap long wol, mo blong oli gat ol pikinini mo oli kam plante long wol.”+ 18  Ale Noa i kamaot long sip, hem wetem ol boe blong hem,+ waef blong hem, mo ol waef blong ol boe blong hem. 19  Mo evri laef samting, evri animol olsem snek mo lised, evri animol we oli stap flae, mo evri animol we oli stap muv olbaot long wol ya, oli goaot long sip ya folem ol grup blong olgeta.+ 20  Biaen Noa i wokem wan olta+ blong Jehova, mo hem i tekem sam animol mo sam pijin+ we oli klin long fes blong God, mo i bonem ol ofring ya blong oli bon fulwan long olta ya.+ 21  Nao Jehova i stat blong smelem wan gudfala smel. Nao Jehova i stap tingting hem wan se: “Neva bambae mi singaot trabol i kam long graon ya bakegen,+ from samting we man i mekem. Hemia from we stat long taem we man i pikinini nomo, hat blong hem i pulum hem blong mekem samting we i nogud.+ Mo bambae mi neva kilim i ded olgeta laef samting, olsem we mi bin mekem.+ 22  Stat naoia i go, oltaem bambae i gat taem blong saksakem sid mo taem blong havest, mo bambae i gat kolkol mo hot, mo bambae i gat taem blong hot mo taem blong kolkol, mo bambae i gat dei mo naet long wol ya.”+

Ol futnot