Jenesis 20:1-18

  • God i sevem Sera long han blong Abimelek (1-18)

20  Nao Ebraham i aot long ples ya,+ mo i go mekem kamp blong hem long Negeb, mo i stap long medel blong Kades+ mo Suru.+ Taem hem i stap* long Gerara,+  Ebraham i talem bakegen long saed blong Sera se: “Hem i sista blong mi.”+ Ale Abimelek we i king blong Gerara, i sanem sam man nao oli go tekem Sera i kam long hem.+  Biaen, long naet, God i kamtru long Abimelek long wan drim, mo i talem long hem se: “Bambae yu yu ded, from we woman ya we yu tekem+ i mared finis mo hem i blong narafala man.”+  Be Abimelek i no bin go klosap long woman ya.* Taswe hem i talem se: “Jehova, ?bambae yu yu kilim wan nesen we i no mekem wan rong?*  Man ya i talem long mi se woman ya i sista blong hem. Mo woman ya tu i talem se man ya i brata blong hem. Mi no bin save se mi mekem wan samting we i rong, mo han blong mi i klin nomo.”  Nao tru God i talem long hem long drim se: “Mi mi save we yu no bin save se yu mekem wan rong, ale mi blokem yu blong yu no mekem sin agens long mi. Hemia nao from wanem mi no letem yu blong yu tajem hem.  Naoia yu mas givimbak waef blong man ya from we hem i wan profet,+ mo bambae hem i prea long mi blong mi givhan long yu,+ nao bambae yu save stap laef. Be sipos yu no givimbak woman ya, yu wetem olgeta man blong yu, bambae yufala i ded.”  Ale Abimelek i girap eli long moning, i singaot ol man blong wok blong hem, mo i talemaot olgeta samting ya long olgeta, mo olgeta oli fraet tumas.  Biaen Abimelek i singaot Ebraham, mo i talem long hem se: “?Wanem samting ya we yu mekem long mifala? ?Mi mi mekem wanem sin agensem yu, nao yu wantem se mi mo kingdom blong mi i kasem bigfala trabol? Samting we yu mekem long mi i no stret nating.” 10  Mo Abimelek i gohed, i talem long Ebraham se: “?From wanem yu mekem samting ya?”+ 11  Nao Ebraham i talem se: “Hemia from we mi stap tingting se: ‘Ol man long ples ya oli no fraet long God, mo bambae oli kilim mi mi ded from waef blong mi.’+ 12  Be i tru, hem i sista blong mi, hem i gel blong papa blong mi, be i no blong mama blong mi, mo hem i kam waef blong mi.+ 13  Ale taem God i talem se bambae mi aot long haos blong papa blong mi,+ mo mi go stap wokbaot olbaot, mi talem long woman ya se: ‘Hemia samting we yu mas mekem blong soemaot se yu lavem mi oltaem: Long eni ples we yumitu go long hem, bambae yu talem long ol man se mi mi brata blong yu.’”+ 14  Nao biaen, Abimelek i tekem ol sipsip, ol buluk, ol man mo ol woman slef, mo i givim olgeta long Ebraham, mo i givimbak waef blong hem Sera, long hem. 15  Mo tu, Abimelek i talem se: “Graon blong mi i open long yu. Yu save stap long eni ples we yu wantem.” 16  Mo hem i talem long Sera se: “Mi mi givim 1,000 silva mane long brata blong yu.+ Hem i wan saen blong soemaot long olgeta we oli stap wetem yu mo long fes blong evri man, se yu yu no mekem wan rong mo se nem blong yu i stap klin.” 17  Nao Ebraham i askem long tru God blong i givhan long Abimelek, ale God i hilim Abimelek wetem waef blong hem mo ol slef gel blong hem, nao olgeta oli stat blong gat pikinini. 18  Hemia from we Jehova i bin blokem evri woman long haos blong Abimelek, blong oli no gat pikinini,* from samting we i hapen long Sera we i waef blong Ebraham.+

Ol futnot

NT: “stap olsem wan man blong narafala kantri.”
NT: “wan nesen we i stret.”
Hemia i min se hem i no slip wetem hem.
NT: “Jehova i satem basket blong pikinini long bel blong evri woman long haos blong Abimelek.”